2017 m. vasario 19 d., sekmadienis

Šalyje nėra veikiančios energinio vartojimo efektyvumo didinimo sistemos ..............


         
                    
                  Antanas Algimantas  Miškinis
                     Vilnius - 09121, Žirmūnų g. Nr. 104  bt. 106,  
                Tel. 8-686-65- 887,  e-mail -  antanas1940@ gmail.com,                                  
**************************************************
LR Seimo peticijų komisijai                             2017.02.19 Nr. 3


DĖL  ENERGIJOS  EFEKTYVUMO  TEISINIO  REGULIAVIMO
 

Lietuvoje iki šiol nėra visiškai įgyvendinta nė viena teisinio reguliavimo priemonė, reikalinga užtikrinti energijos vartojimo efektyvumui.
  
Nėra veikiančios energinio vartojimo efektyvumo didinimo sistemos.

Tokią išvadą pateikė Lietuvos teisės instituto mokslininkė dr. Kristina Bernotaitė, atlikusi teisės aktų analizę, kuri pristatoma jos parengtame moksliniame straipsnyje „Energinio efektyvumo teisinis reguliavimas ir taikymo ypatumai“ (Priedas 1).


Tuo tarpu LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMO  ĮSTATYMAS
2016 m. lapkričio 3 d. Nr. XII-2702,  Vilnius
nustato:
5 straipsnis. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės

1. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonės apima šias priemones ir (arba) jų derinius:
1) energijai ir energijos ištekliams taikomų pridėtinės vertės mokesčio ar akcizų, kurių poveikis yra galutinės energijos suvartojimo mažinimas, įvertinimas;
2) finansinės priemonės, kurios skatina diegti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones ir kurių poveikis yra galutinės energijos suvartojimo mažinimas;


  O šiuo metu, daugiabučių namų šildymui ir karštam vandeniui juose ruošti  sunaudotai šilumos energijai laikinai yra nustatytas  9 procentų PVM.

  Tačiau daugiabučiai namai šilumos šildymui sunaudoja labai jau  nevienodai.

  Daugiausia tai lemia netinkama jų priežiūra, tiksliau nepriežiūra.

  Tuo tarpu, pasiūlymą PVM diferenciaciją šilumai panaudoti skatinant  jos taupymą daugiabučiuose namuose, nevertino  nei buvęs  Seimas, nei buvusi  Vyriausybė....   na ir matyt todėl ir Įstatyme to nėra ....


O Įstatymas taip pat nustato:

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1.                    Energijos taupymo paslauga – atlygintina veikla, kuria sukuriama energijos taupymo paslaugos teikimo sutartyje, sudarytoje tarp energijos taupymo paslaugų teikėjo ir vartotojo, nustatyta ekonominė vertė diegiant energijos suvartojimą mažinančias technologijas ar kitas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones.

2. Energijos taupymo paslaugų teikėjas – asmuo, teikiantis energijos taupymo paslaugas.


Jeigu „kitas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones“ galima būtų  suprasti kaip daugiabučių namų renovaciją, tai būtų vienintelis Įstatyme paminėtas atvejis, kad būtina didinti energijos vartojimo efektyvumą ir daugiabučiuose namuose.

Betgi taip nėra, Įstatyme visiškai iš esmės nepaliečiami daugiabučiai namai ......

O tuo tarpu JESICA modelio taikymas   daugiabučių namų renovacijai yra ne kas kitas, kaip tyčinė, kas paneigs,  dargi   nusikalstama   veika, kaip ir valstybinių daugiabučių namų privatizacija, tokiu būdu vienam pastatui sukuriant kelias dešimtis, ar net virš šimto savininkų, kurie iš esmės nesuvokia esantys ne tik savo buto, bet ir viso pastato šeimininkai, su visomis iš to pastato priežiūrai sekančiomis pasekmėmis ....

  Vaizdžiai tariant tartum koks UAB – as su keliomis dešimtimis lygiateisių savininkų ...

Jeigu vadovautis sveiko proto logika, plačiau problemos  aiškinti nereikėtų ....

Todėl daugiabučių namų renovacijai turi būti taikomas ESCO modelis.

Kas yra ESCO?

ESCO - tai energetinių paslaugų bendrovė (angl. Energy Service Company), kuri, sudarydama energetinių paslaugų sutartį (angl. Energy Performance Contract) su pastato valdytoju, investuoja į priemones, padedančias gerinti pastato energinį efektyvumą, o didžiąją dalį investicijoms skirtų lėšų atgauna per sutarties galiojimo laikotarpį iš būsimų energijos sutaupymų.

Šio modelio esmė – pasiekti kuo didesnį energijos sutaupymo efektą, nepatiriant didelių pradinių investicijų.

Be to,  energetinių paslaugų sutartimi garantuojamas tam tikro lygio energijos sutaupymas pastate įdiegus energiją taupančias priemones.


Betgi ESCO modelis numatytas taikyti tiktai viešųjų pastatų  energijos vartojimo efektyvumo didinimui ......

Sumoje siūloma energijos vartojimo efektyvumo didinimo  teisės aktuose  nustatyti:

Ø  Šilumos, skirtos daugiabučių namų šildymui ir karšto vandens ruošimui juose. PVM    diferenciaciją pagal teisės aktais nustatytas šilumos sunaudojimo daugiabučiuose namuose normas.

Ø  ESCO modelio taikymą daugiabučių namų renovacijai.

   Vienkart siūloma  įvertinti Lietuvos teisės instituto mokslininkės dr. Kristinos Bernotaitės  atliktų teisės aktų analizę, išdėstytą jos   moksliniame straipsnyje „Energinio efektyvumo teisinis reguliavimas ir taikymo ypatumai“ (Priedas 1).

  Vertinant tai, kas aukščiau išdėstyta, prašau laikyti šį mano kreipimąsi peticija.


 Antanas Miškinis                   

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą