2022 m. birželio 2 d., ketvirtadienis

Energetikos ministerija kaip visada - su teisine valstybe nedraugauja .....

 

   Energetikos ministerijos parengtas  Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 61 ir 69 straipsnių pakeitimo  ĮSTATYMO   projektas nustato; 

 Papildyti 61 straipsnį 6 dalimi:

„6. Kai elektros energija perkama sodininkų, individualių automobilių garažų bendrijų narių, individualių ar daugiabučių gyvenamųjų namų arba bendrabučio tipo daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendroms reikmėms ir (ar) liftams, bendrabučio tipo daugiabučiams gyvenamiesiems namams (butams, kambariams, bendroms reikmėms ir (ar) liftams), vartotoju laikomas vartotojų atstovas (sodininkų, individualių automobilių garažų savininkų bendrija, daugiabučių gyvenamųjų namų arba bendrabučio tipo daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrija, minėtų namų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas atstovas arba minėtų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratorius).

Šioje dalyje nurodyti vartotojų atstovai nėra laikomi buitiniais vartotojais, tačiau turi Energetikos įstatyme ir šiame įstatyme nustatytas buitinių vartotojų teises ir pareigas.

Vartotojų atstovai, pirkdami elektros energiją šioje dalyje nurodytais tikslais, su tiekėju sudaro elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį ir atsiskaito su tiekėju. Buitiniai vartotojai už vartotojų atstovų nupirktą ir jiems tenkančią suvartotos elektros energijos dalį atsiskaito su vartotojų atstovais.“

 

 

Suprantama, kad jeigu ne priverstinis elektros energijos tiekėjų  pasirinkimas, vadovaujantis Civiliniu kodeksu  daugiabučių namų savininkams sąskaitas už elektros energiją, sunaudotą jų bendroms reikmėms, turi pateikti visuomeninis elektros energijos tiekėjas.

Tačiau greitu laiku visi daugiabučių namų savininkai atskirai turės pasirinkti elektros energijos tiekėjus, taigi atskirai turės būti pasirinktas ir elektros energijos tiekėjas daugiabučio namo bendroms reikmėms.

Iš čia ir akivaizdi korupcijos problema, jeigu  šiuos tiekėjus pasirinktų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai (bendrijos, savivaldybių paskirti administratoriai, jungtinės veiklos dalyvių įgalioti asmenys).

 Nes štai savivaldybės paskirtas administratorius valdo kokius šimtą daugiabučių namų .

Taigi akivaizdu ir nepaneigiama, kad jis parinks tą elektros energijos tiekėją daugiabučių namų bendroms reikmėms, kuris jį labiau pamalonins ....

Taigi jau šitoje vietoje slypi problema, kurią reikia tinkamai buitinių vartotojų naudai spręsti.

Pvz. tai galėtų atlikti visuomeninis elektros energijos tiekėjas per garantinį tiekimą, netaikant 25 procentų antkainio.

   O kas kas liečia sąvoką „vartotojų atstovai“, tai elektros energijos tiekime daugiabučių namų savininkų bendroms reikmėms jų nėra ir negali būti   tiek laikantis Civilinio kodekso, tiek  aplami pagal šiuo metu galiojančią teisęs aktų visumą.

Jeigu jau turimas tikslas juos tokiais padaryti, tai turi išplaukti ne iš Elektros energetikos įstatymo nuostatų, o atitinkamai pakeitus Civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymą,  Energetikos įstatymą, Buhalterinės apskaitos įstatymą,  Vartotojų teisių apsaugos įstatymą, Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatus, Sodininkų bendrijų nuostatus ir  visus kitus atitinkamai  su tuo susietus  teisės aktus.

Taip pat labai svarbu, kad tokiu atveju būtų užtikrintos vartotojų teisės: būtų nustatyta tinkama sąskaitos firma (kad joje būtų pateikta visa informacija, kad galima būtų pasitikrinti ar teisingai ji suformuota), kas būtų nustatyta ginčų nagrinėjimo tvarka ir t.t.

  Ryšium su tuo Energetikos ministerijai pasiūlyta šią problemą spręsti tinkamai, teisiškai sistemiškai ir kompleksiškai,  kartu su kitomis atitinkamomis valdžios institucijomis, būtinai įvertinus vartotojų teisių apsaugą. 

 Vienkart įdomu būtų sužinoti, kodėl ministerijos teisininkai derino tokį įstatymo projektą ?

Gal jie pagal savo mokslus yra kokių nors tai mokslų teisinės krypties specialistai ......


Antanas Miškinis

 

 

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą