2022 m. birželio 12 d., sekmadienis

Eilinio buitinio elektros energijos vartotojo nuomonė .dėl elektros energijos rinkos liberalizavimo

  

 Elektros energetikos įstatymas Įsigaliojęs 2002-01-01 nustatė:

31 straipsnis. Elektros energijos rinkos liberalizavimas

1. Elektros energijos rinka šalyje kuriama etapais, laipsniškai suteikiant reguliuojamojo trečiosios šalies dalyvavimo teisę bei teisę sudaryti tiesioginę elektros energijos tiekimo sutartį su gamintojais šiems laisviesiems vartotojams:

1) ne vėliau kaip nuo 2001 m. sausio 1 d. – vartotojams, kurių įrenginiuose, esančiuose tuo pačiu adresu, praėjusiais metais sunaudota daugiau nei 20 mln. kWh elektros energijos;

2) ne vėliau kaip nuo 2002 m. sausio 1 d. – vartotojams, kurių įrenginiuose, esančiuose tuo pačiu adresu, praėjusiais metais sunaudota daugiau nei 9 mln. kWh elektros energijos;

3) ne vėliau kaip nuo 2010 m. sausio 1 d. – visiems vartotojams.

 

 Tačiau ta rinkos liberalizavimas   pagrindinę masę buitinių vartotojų palietė tik šiai metais.

Ją užbaigti šiuo metu galiojantis įstatymas nustato: 2023 sausio 1 dieną.

 

2002 01 01 įsigalioję Įstatymas taip pat nustatė:

2 straipsnis. Laisvųjų vartotojų, nepriklausomų tiekėjų ir gamintojų teisės sudaryti dvišales tiekimo sutartis

1. Laisvieji vartotojai, tenkindami savo reikmes, turi teisę nevaržomi sudaryti elektros energijos tiekimo sutartis su šio įstatymo 12 straipsnyje nustatyta tvarka licencijuotais gamintojais ir tiekėjais, esančiais ir šalies teritorijoje, ir kitose valstybėse.

2. Gamintojai ir tiekėjai, sudarydami tiekimo sutartis su laisvaisiais vartotojais, su perdavimo ir skirstymo tinklų operatoriais sudaro dvišales sutartis dėl teisės naudotis tinklais.

  

Šiuo metu galiojantis Įstatymas nustato:

Vartotojui su nepriklausomu tiekėju sudarius elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį, atskira elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutartis su skirstomųjų tinklų operatoriumi nesudaroma

 Taigi vietoje dviejų sutarčių sudaroma viena – su elektros energijos pardavėju.

 Tuo tarpu  kai kurios Lietuvos vartotojų ir žmogaus teisių gynimo organizacijos paragino Seimą ir Vyriausybę nutraukti prievartinį (jų nuomone) žmonių suvarymą pas tariamai nepriklausomus elektros energijos tiekėjus  ir palikti visuomeninį elektros energijos tiekimą.

Skaityti ČIA.

Tokia yra jų nuomonė, o eilinio   buitinio elektros energijos vartotojo , kuris turės pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją  iki šių metų pabaigos ,nuomonė yra tokia:

 TINKAMAI POĮSTATYMINIŲ TEISĖS AKTŲ SISTEMA YRA NEPARUOŠTA  ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS LIBERALIZAVIMUI, KAS LIEČIA BUITINIUS VARTOTOJUS.

Visų pirma tai liečia  nepriklausomų elektros energijos tiekėjų Elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartis.

Visi 6 nepriklausomi elektros energijos tiekėjai buvo paprašyti atsiųsti savo aukščiau paminėtas sutartis susipažinimui.

Iš jų trys jas atsiuntė, o likusieji prašymą ignoravo, ar dargi telefonu pasiūlė ją pačiam jas „susigeneruoti“.

O iš telefoninio pokalbio buvo galima suprasti, kad pirmą kartą susiduriama su tokiu nenormaliu vartotoju .....

O Civilinio kodekso sąvoka „Oferta“ buvo suprasta kaip kone keiksmažodis ....

O kas vienas iš svarbiausių  turi rūpėti vartotojui – tai elektros energijos patikimumas, jos tiekimo kategorija.

Ir nors Elektros tiekimo ir naudojimo taisyklės nustato, kad sutartyse,  privalo būti nurodyta   patikimumo kategorija, deja to nenustato BUITINIŲ VARTOTOJŲ SU TIEKĖJAIS SUDAROMŲ ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO–PARDAVIMO IR PERSIUNTIMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARČIŲ STANDARTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS, todėl to nėra ir elektros energijos tiekėjų sutartyse ......

Kitas svarbus momentas – leistina elektros energijos galia.

Nėra Apraše nustatyta  ją nurodyti sutartyse, tai to jose ir nėra .........

 

Visiškai nesuprantama Aprašo nuostata:

28. Vartotojas turi teisę:

28.2. reikalauti iš operatoriaus atlyginti tiesioginius nuostolius, patirtus dėl nepersiųstos ir (ar) netinkamos kokybės elektros energijos;

Kuri savaime suprantama perkeliama į sutartis.

Betgi  Sutartys tai sudaromos su jų tiekėjais, tai ir jų pareiga atlyginti tiesioginius nuostolius, patirtus dėl nepersiųstos ir (ar) netinkamos kokybės elektros energijos

  Ir dar geras klausimas – o kaip su moralinės  žalos atlyginimui.

 

Ir tikrai ne eilinio buitinio vartotojo pareiga  visus teisinės sistemos trūkumus nurodyti.

 Nes LR Konstitucija nustato:

Valstybė gina vartotojo interesus.

Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

Taigai jeigu esame teisinė valstybė, tai šiomis  LR Konstitucijos nuostatomis vadovaujantis pakanka aukščiau pateiktų faktų, kad elektros rinkos liberalizavimo pabaiga butų nukelta iki jos teisinės sistemos sutvarkymo.

 


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą