2014 m. lapkričio 19 d., trečiadienis

Kaip sakoma, tuščia statinė garsiausiai dunda ....2014 05 13   papildytas   Šilumos ūkio įstatymas nustatė, kad :

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) pagal faktinį šilumos energijos suvartojimą pastate skaičiuoja santykinius šilumos šildymui, cirkuliacijai ir karštam vandeniui ruošti sunaudojimo rodiklius, vadovaudamasis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta skaičiavimo metodika, analizuoja gautus duomenis, teikia juos pastato savininkui arba daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijai, butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotam asmeniui arba bendrojo naudojimo objektų administratoriui, pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo.

  Vadovaujantis sveiko proto logika ši metodika prasidėjus šilsimo sezonui turėjo jai būti parengta.

 Juo labiau, kad tokiems tikslams Kainų komisija gauna milijonus litų iš energijos tiekėjų.

  Neradus jos tarp Komisijos patvirtintų teisės aktų Komisija, Visuomenės informavimo įstatymo   visuomenės informavimo priemonėms nustatytais terminais, buvo paprašyta    pateikti aukščiau paminėtos Metodikos kopiją, ar jos internetinę nuorodą.

  Nors ir Visuomenės informavimo įstatymas nustatė, kad tokia informacija  turi būti pateikta tą pačią dieną, Komisija atsakymą atsiuntė tiktai po 5 dienų ....

 Sprendžiant pagal atsakymo turinį, Komisija ilgai ieškojo šio teisės akto, ir pagaliau suprato, kad jis dar ....neparengtas ..............  Na dėl šios metodikos, kaip sakoma, tiek pasaulis, tiek Daukanto rūmai,  tikrai nesugrius,  bet tai,  kad Komisija jau trys metai, kaip neprisimena pareigą parengti teisės aktą, kuris nustatytų  kaip gi turi būti šilumos tiekėjams kompensuojamos investicijos į daugiabučių namų savininkams perduotus jų šilumos punktus ... tai jau, kaip sakoma, ...atsiprašau ... ir dar N  kartų atsiprašau .....

O kada skaitai,    Seimo nario K. Daukšio     panegiriką D. Korsakaitei ją atleidžiant iš užimamų pareigų, kad  Komisijoje  ......yra tvar­ko­ma­si taip, kad žmo­nės gau­tų kuo dau­giau nau­dos. ......

tada tikrai kyla noras  sužinoti:

-ar jis iš tikro nežino, kad būtent vadovaujant D. Korsakaitei buvo įvestas   neteikiamos paslaugos – centralizuotai ruošiamo karšto vandens kaina, ir šilumos tiekėjai buvo priversti ją taikyti, kas už vieną kubą šilumos  vartotojams atsieina po ~ 3 litus už gryną nieką ...

( Buvo taip vadinamas „Imbraso mokestis už šilumą“, ir kol nebus atstatyta teisybė,  neteikiamos karšto vandens tekimo paslaugos  mokestį  verta vadinti jos vardu –pvz. Korsakaitės    karšto vandens   mokestis  ....)

- ar  jis  savo noru, ar  dėl kitų priežaščių, kaip tokiais atvejais sakoma, apsimeta  sena  šluota ...


    O jeigu jis patvirtintų, kas labai tikėtina, kad šilumos tiekėjai yra suinteresuoti  parduoti kuo daugiau   šilumos, jo partijos garbės pirmininko žodžiais,  vaizdelis tikrai  būtų   NIKOKS ... 

   O kada perskaitai šio Seimo nario klausimą būsimai Kainų komisijos pirmininkei:

Pra­šom pa­sa­ky­ti, jūs da­bar dir­ba­te aš­tuo­nis kar­tus ma­žiau efek­ty­vio­je or­ga­ni­za­ci­jo­je ne­gu Kai­nų ir ener­ge­ti­kos ko­mi­si­ja, jū­sų re­gu­liuo­ja­mas sek­to­rius yra 2 mlrd. Lt apy­var­ta, jū­sų žmo­nių skai­čius or­ga­ni­za­ci­jo­je yra 160, pi­ni­gų iš­lei­džia­te per me­tus maž­daug 20 mln., o Kai­nų ir ener­ge­ti­kos ko­mi­si­ja, re­gu­liuo­da­ma 8 mlrd. pi­ni­gų, tu­ri tik 80 žmo­nių ir iš­lei­džia maž­daug 8 mln. li­tų. Pra­šom pa­sa­ky­ti, kaip prie to­kio ge­ro gy­ve­ni­mo įpra­tu­si pas­kui su­ge­bė­si­te su­si­tvar­ky­ti ten, kur pi­ni­gų tik­rai ke­lis kar­tus ma­žiau, o at­sa­ko­my­bė ge­ro­kai di­des­nė?

  Jau nebelieka abejonių, kad šis Seimo narys, beje buvęs ūkio ministras ..... samprotauja maždaug taip, kaip ubagas tapęs ponu .... ir visiškai neturi supratimo, ką gi veikia Ryšių reguliavimo tarnyba ....

 
Taigi yra... kaip yra .....   eilinį kartą įsitikinta, kad, kaip sakoma,  tuščia statinė garsiausiai dunda .....

*******************************************
 Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Dia­nos Kor­sa­kai­tės at­lei­di­mo iš Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės ir na­rės pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIIP-2490 (pa­tei­ki­mas)

Svars­to­me Sei­mo nu­a­ri­mą „Dėl Dia­nos Kor­sa­kai­tės at­lei­di­mo iš Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės ir na­rės pa­rei­gų“. Pra­ne­šė­ja – G. Ka­mins­kai­tė-Sal­ters.

G. KAMINSKAITĖ-SALTERS. La­ba die­na! Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke, šian­dien esu įpa­rei­go­ta jums per­skai­ty­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to dek­re­tą dėl tei­ki­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mui at­leis­ti D. Kor­sa­kai­tę iš Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės ir na­rės pa­rei­gų. Dek­re­te pa­žy­mi­ma, kad, va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 77 straips­niu, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo 8 straips­nio 3 da­li­mi, 5 da­lies 1 punk­tu, Pre­zi­den­tė tei­kia Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mui 2015 m. sau­sio 20 d., pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai, at­leis­ti D. Kor­sa­kai­tę iš Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės ir na­rės pa­rei­gų. Pre­zi­den­tės pa­ve­di­mu no­rė­čiau pa­dė­ko­ti po­niai D. Kor­sa­kai­tei už jos ge­rą dar­bą ka­den­ci­jos me­tu ir pa­lin­kė­ti sėk­mės to­les­nė­je pro­fe­si­nė­je veik­lo­je. Dė­kui.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti trys Sei­mo na­riai. K. Dauk­šys. Pra­šom.

K. DAUKŠYS (DPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji pra­ne­šė­ja, aš tu­riu to­kį klau­si­mą. Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­ja pas­ku­ti­nius me­tus dir­bo la­bai ge­rai ir taip ne­abe­jo­ti­nai yra dėl to, kad kai va­do­va­vo D. Kor­sa­kai­tė, ten su­si­for­ma­vo la­bai rim­tas ko­lek­ty­vas, at­lik­ti au­di­tai, yra ma­ži­na­mi ener­ge­ti­kos kaš­tai, yra tvar­ko­ma­si taip, kad žmo­nės gau­tų kuo dau­giau nau­dos. Kur prie­žas­tis, kad jos ne­pa­siū­lo­te ant­rai ka­den­ci­jai? Ar Pre­zi­den­tė ma­no, kad ki­ta pre­ten­den­tė ga­lė­tų dau­giau nu­veik­ti, ar vis dėl­to D. Kor­sa­kai­tė, kaip ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė, už­li­po kai ku­riems my­li­miems ener­ge­ti­kams taip ant uo­de­gos, kad jie da­bar no­rė­tų, kad kas nors bū­tų leng­ves­nis? Gal ga­li­te at­sa­ky­ti į ši­tą klau­si­mą.

G. KAMINSKAITĖ-SALTERS. Ačiū už klau­si­mą. Tik­rai po­nios D. Kor­sa­kai­tės dar­bas yra ge­rai ver­ti­na­mas, kaip aš ir mi­nė­jau sa­vo pra­ne­ši­me, ta­čiau pri­pa­žin­ki­me, kad ro­ta­ci­jos mū­sų vals­ty­bės tar­ny­bos va­do­vau­jan­čiuo­se po­stuo­se, ypač to­kiuo­se, ku­rie tik­rai yra es­mi­niai mū­sų vals­ty­bei, yra la­bai svei­kin­ti­nas da­ly­kas. Pre­zi­den­tė ro­ta­ci­ją ska­ti­na nuo pir­mos sa­vo ka­den­ci­jos, ir ma­nau, kad tam rei­kia pri­tar­ti.

PIRMININKAS. A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji pra­ne­šė­ja, iš­ties no­rė­čiau apie ro­ta­ci­ją vis dėl­to pa­klaus­ti. To­kios ak­ty­vios ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės ir to­kios ak­ty­vios pa­čios ko­mi­si­jos tur­būt man ne­te­ko nuo 2000 m. ak­ty­viai da­ly­vau­jan­čiam po­li­ti­ko­je ma­ty­ti. Tik­rai mes ne vie­nos ko­mi­si­jos veik­lą ir va­do­vą nag­ri­nė­jo­me, kai man te­ko ket­ver­tą me­tų va­do­vau­ti par­la­men­ti­niam Au­di­to ko­mi­te­tui, ir stai­ga ge­rai dir­ban­čiam žmo­gui pa­siū­lo­ma ro­tuo­tis, pa­keis­ti į gal­būt tik­rai pui­kų ki­tą žmo­gų, bet šiuo at­ve­ju ta lo­gi­ka yra ne­su­pran­ta­ma. Gal­būt tie pas­ku­ti­niai au­di­tai, ku­rie nu­sta­tė ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je di­džiu­les per­mo­kas, per 200 mln., gal­būt tai nu­lė­mė ši­tą. Aš pir­mi­nin­ko no­rė­čiau pa­pra­šy­ti, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke, leis­ti pen­ke­rius me­tus iš­dir­bu­siai D. Kor­sa­kai­tei taip pat, kaip ir pri­sta­ty­mo me­tu, taip ir…

PIRMININKAS. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, jūs tu­ri­te už­duo­ti klau­si­mą, o ne siū­ly­ti…

A. SKARDŽIUS (LSDPF). Aš klau­si­mą už­da­viau. O ka­dan­gi va­do­vau­juo­si sa­vo tei­se, tai ir pa­siū­liau.

G. KAMINSKAITĖ-SALTERS. Dė­kui už klau­si­mą. Vėl­gi, kaip ir mi­nė­jau, po­nios D. Kor­sa­kai­tės la­bai ge­ras įdir­bis yra pri­pa­žįs­ta­mas ir į jį at­si­žvel­gia­ma. Or­ga­ni­za­ci­ja VKEKK’as, kaip ji­nai da­bar dir­ba, yra tik­rai šau­niai dir­ban­ti or­ga­ni­za­ci­ja. Ma­tė­me daug ge­rų pa­si­kei­ti­mų ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je, ta­čiau re­gu­lia­to­riaus ne­pri­klau­so­mu­mas, t. y. ir re­gu­lia­to­riaus kaip VKEKK’o, tar­kim, Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos, yra pats es­mi­nis to­kio re­gu­lia­to­riaus dar­bo prin­ci­pas, kad re­gu­lia­to­rius iš­lik­tų ne­pri­klau­so­mas, rei­kia daž­nai ro­tuo­ti jiems va­do­vau­jan­čius ko­mi­si­jos na­rius ir pir­mi­nin­kus, ir to prin­ci­po yra lai­ko­ma­si, to­dėl ir siū­lo­mas nau­jas na­rys. Dė­kui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia V. A. Ma­tu­le­vi­čius.

V. A. MATULEVIČIUS (MSNG). Ger­bia­mo­ji pra­ne­šė­ja, čia vi­si trys už­si­ra­šę, kaž­koks su­ta­pi­mas, vi­si už­duo­da tą pa­tį klau­si­mą. Ir aš no­rė­čiau už­duo­ti tą pa­tį klau­si­mą apie prie­žas­tis, ko­dėl da­bar­ti­nė pir­mi­nin­kė ne­tei­kia­ma ki­tai ka­den­ci­jai? Nors tas klau­si­mas jau kar­to­ja­mas, bet at­sa­ky­mo ne­su­lau­kė­me. Ro­ta­ci­ja ne­ga­li bū­ti pa­grin­di­nis tiks­las ir pa­grin­di­nė ver­ty­bė. Va­di­na­si, yra kaž­ko­kios gi­lu­mi­nės prie­žas­tys. La­bai no­rė­tų­si, kad Sei­me, svars­tant to­kį svar­bų klau­si­mą, mes apie tas prie­žas­tis iš­girs­tu­me, o ne lai­ky­da­mie­si ge­ro to­no nu­ty­lė­tu­me. Ačiū.

G. KAMINSKAITĖ-SALTERS. Ačiū už klau­si­mą. Tik­rai ma­nau, jei­gu bū­tų gi­lu­mi­nių prie­žas­čių, tai žmo­gus bū­tų at­leis­tas anks­čiau, taip? Iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos žmo­nės, ku­riais pa­si­ti­ki­ma, ku­rie ge­rai dir­ba dar­bą, to­kie žmo­nės iš­lai­ko­mi. Ta­čiau, kaip ir mi­nė­jau, la­bai svar­bu mū­sų re­gu­lia­to­rių ne­pri­klau­so­mu­mas, to­dėl yra ska­ti­na­ma ro­ta­ci­ja. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, ger­bia­mie­ji ko­le­gos. Ačiū Pre­zi­den­to pa­ta­rė­jai už pa­tei­ki­mą. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus Sei­mo na­riams rū­pi­mus klau­si­mus. Per šo­ni­nį dėl ve­di­mo tvar­kos ar re­pli­ką po bal­sa­vi­mo? Ne po bal­sa­vi­mo, prieš bal­sa­vi­mą.

V. VASILIAUSKAS (TTF). Dėl tvar­kos.

PIRMININKAS. Pra­šom.

V. VASILIAUSKAS (TTF). Frak­ci­jos var­du pra­šy­čiau vis dėl­to su­teik­ti ger­bia­ma­jai D. Kor­sa­kai­tei 5 mi­nu­tes pa­si­sa­ky­ti, ko­dėl ji­nai iš­ei­na. Tai bū­tų la­bai svar­bu vi­sai vals­ty­bei. Ačiū.

PIRMININKAS. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, frak­ci­ja ga­li pra­šy­ti, to­dėl bal­suo­si­me. (Bal­sai sa­lė­je) Nors la­bai re­tai po dek­re­to pa­tei­ki­mo kas nors iš at­lei­džia­mų­jų kal­ba. Čia pri­mi­ni­mas mū­sų tvar­kos. Bet frak­ci­ja pra­šo, bal­suo­ja­me.
Kas su­tin­ka, kad mes su­teik­tu­me žo­dį bu­vu­siai (dar esa­mai) ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kei, bal­suo­ja už, kas gal­vo­ja ki­taip, bal­suo­ja ki­taip.
Žo­dis su­tei­kia­mas. Kvie­čiu į tri­bū­ną D. Kor­sa­kai­tę. (Bal­sai sa­lė­je) Dėl ve­di­mo tvar­kos E. Gent­vi­las. Pra­šom.

E. GENTVILAS (LSF). Kol po­nia D. Kor­sa­kai­tė ei­na į tri­bū­ną, aš no­riu pa­sa­ky­ti. Šiuo at­ve­ju ji ne­pri­va­lo pa­si­sa­ky­ti. Čia kal­ba­me apie jos tei­sę.

PIRMININKAS. Jei­gu ger­bia­mo­ji D. Kor­sa­kai­tė no­ri, ji kal­bės.

E. GENTVILAS (LSF). Taip. Aš tik pra­šy­čiau ne­per­trauk­ti. Yra ki­ta pro­ce­dū­ra, kai vals­ty­bės pa­rei­gū­nai yra kvie­čia­mi į Sei­mą, o kai pra­šo­ma su­teik­ti tei­sę, tai jis ga­li pa­si­nau­do­ti ta tei­se ar­ba ne. Aš pats bal­sa­vau už tei­sės su­tei­ki­mą, bet tai jos va­lia.

PIRMININKAS. Jūs vi­siš­kai tei­sus. Ir aš ži­no­jau, kad po­nia Dia­na no­rė­jo kal­bė­ti. Pra­šom.

D. KORSAKAITĖ. La­bai ačiū. Ne­pa­pras­tai dė­ko­ju vi­siems, ku­rie man su­tei­kė ši­tą tei­sę pa­dė­ko­ti už vi­sas gy­ve­ni­miš­kas pa­mo­kas, ku­rias ga­vau per šiuos pen­ke­rius me­tus, ir tar­ti tam tik­rą su­die iš sa­vo da­bar­ti­nės po­zi­ci­jos.
Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, be­veik prieš pen­ke­rius me­tus, 2010 m. sau­sio mė­ne­sį šio­je tri­bū­no­je tei­kiau jums sa­vo po­žiū­rį ir sa­vo vi­zi­ją, kaip tu­rė­tų bū­ti vyk­do­mas ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mas, ko­kia yra siek­ti­na ener­ge­ti­kos eko­no­mi­ka, įsta­ty­mo vir­še­ny­bės, skaid­ru­mo, ne­disk­ri­mi­na­ci­jos, at­skai­tin­gu­mo stan­dar­tai dieg­ti­ni ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je. Sau kė­liau vie­ną iš­ori­nį tiks­lą – per ap­skai­tos ir kai­no­da­ros re­gu­lia­vi­mo re­for­mą, ku­rios at­ei­da­ma ma­čiau, kad ver­kiant rei­kia vi­sam ener­ge­ti­kos sek­to­riui, ir kon­ku­ren­ci­nio spau­di­mo, tei­si­nės ap­lin­kos, eko­no­mi­nės re­a­ly­bės su­for­ma­vi­mą su­da­ry­ti ly­gias ir vie­no­das są­ly­gas vi­siems ūki­niams as­me­nims veik­ti sek­to­riu­je. Kė­liau ir vi­di­nį tiks­lą – pa­da­ry­ti stip­rų ir va­ka­rie­tiš­kais prin­ci­pais dir­ban­tį re­gu­lia­to­rių, to­kį, ko­kius ma­čiau dir­bant se­no­sio­se Eu­ro­pos vals­ty­bė­se ir apie ko­kius mo­kiau­si JAV uni­ver­si­te­tuo­se. Per pen­ke­rius ka­den­ci­jos me­tus iš es­mės pa­si­kei­tė vi­sa įsta­ty­mi­nė ap­lin­ka, dau­ge­lis nau­jos re­dak­ci­jos įsta­ty­mų įgy­ven­din­ta, daug vi­sai nau­jų įsta­ty­mų taip pat yra įgy­ven­din­ta. Re­gu­liuo­ja­mų sri­čių są­ra­šas iš­plės­tas, re­gu­lia­vi­mo funk­ci­jos, jų įvai­ro­vė ge­ro­kai pa­di­din­ta.
Ke­le­tas skai­čių. Per pen­ke­rius me­tus Kai­nų ko­mi­si­jos fi­nan­sa­vi­mas sie­kė 30,7 mln. Lt, per tuos pa­čius pen­ke­rius me­tus nuo 2011 m. iki 2015 m. im­ti­nai, tie­sio­gi­niais ko­mi­si­jos spren­di­mais var­to­to­jai su­mo­kės 1,768 mlrd. Lt ma­žiau ener­ge­ti­nėms pa­slau­goms ir pro­duk­tams įsi­gy­ti nei kad bū­tų su­mo­kė­ję, jei­gu ne­bū­tų bu­vę ko­mi­si­jos spren­di­mų, t. y. 1,7 mlrd. su­ma ap­kar­py­ti ener­ge­ti­kų mo­no­po­lis­tų fan­ta­zi­jos ir no­rai, iš jų 547 mlrd. vien tik­tai 2015 m. dėl pas­ta­rai­siais me­tais už­baig­tų di­džių­jų au­di­ta­vi­mo ir kai­no­da­ros dar­bų. Ener­ge­ti­nių pa­slau­gų kai­nas su­grą­ži­no­me į 2008 m. ly­gį, t. y. iki di­džio­jo gam­ti­nių du­jų kai­nų šuo­lio, kar­tu kai ku­rio­se sri­ty­se įvyk­dant kon­ver­si­ją ir iš­lai­kant vi­sų ben­dro­vių fi­nan­si­nę gy­vas­tį.
Įvyk­dy­ta re­gu­lia­vi­mo ap­skai­tos ir kai­no­da­ros re­for­ma vi­suo­se sek­to­riuo­se, įdieg­ti ar­ba vi­siš­kai bai­gia­mi (be 5 mi­nu­čių) mo­de­liai, ku­rie yra re­ko­men­duo­ja­mi ir no­va­to­riš­ki to­je pa­čio­je Eu­ro­po­je ir Ame­ri­ko­je.
At­skai­tin­gu­mas, vie­šu­mas, skaid­ru­mas – tai tie stan­dar­tai, ku­rie yra kiek­vie­no dar­buo­to­jo dar­bo­tvarkėje ir vi­so­je or­ga­ni­za­ci­jos veik­lo­je. Nuo ši­tų stan­dar­tų, aš la­bai ti­kiu, VKEKK’as jau nie­ka­da ne­be­nu­kryps. Vi­sų di­de­lių po­ky­čių ga­ran­tas ir stu­bu­ras – mū­sų ko­lek­ty­vas, plie­kia­mi, bet pa­ga­liau ger­bia­mi. Sa­vo dar­buo­to­jus ir ko­man­dą vi­suo­met ska­ti­nau di­džiuo­tis sa­vo veik­la, gar­bin­gai at­lik­ti pa­rei­gas ir dėl vie­na­die­nių spau­di­mų ar trum­pa­lai­kio kom­for­to ne­au­ko­ti svar­biau­sio – sa­vo są­ži­nės. Di­džiuo­juo­si žmo­nė­mis ir sa­vo ko­lek­ty­vu ir ta­riu jiems di­džiu­lę di­džiu­lę pa­dė­ką.
Pa­mi­nė­siu, kad vie­na­me sa­vo įžan­gi­nių straips­nių esu tei­gu­si, kad mo­no­po­li­ja, ne­pri­klau­so­mai nuo jos kil­mės, nuo­sa­vy­bės veik­los po­bū­džio, nė­ra nei pik­ta, nei drau­giš­ka. Ji to­kia ne­ga­li bū­ti, nes mo­no­po­li­ja yra ir bus tik eko­no­mi­nių bei ki­to­kių in­te­re­sų re­a­li­za­vi­mo po­li­go­nas, pras­čiau­sias įma­no­mas rin­kos re­a­li­za­vi­mo, or­ga­ni­za­vi­mo bū­das, le­mian­tis dau­giau­siai ne­tek­to­sios ge­ro­vės vi­suo­me­nei. Anks­čiau kal­bė­jau rem­da­ma­si aka­de­mi­ne li­te­ra­tū­ra, o da­bar tai ga­liu pa­tvir­ti­ni ir iš prak­ti­nio dar­bo pa­tir­ties. To­dėl ma­nau, kad ar­ti­miau­siais me­tais rei­kia at­sa­ky­mo į es­mi­nį klau­si­mą Lie­tu­vo­je: koks eko­no­mi­nio re­gu­lia­vi­mo tu­ri­nys yra pa­gei­dau­ja­mas ir pri­im­ti­nas mū­sų ša­ly­je? Ir ar tre­čio­jo pa­ke­to lie­tu­viš­ka­sis įgy­ven­di­ni­mas ne­im­pli­kuo­ja re­gu­lia­to­riaus vie­nin­te­lio vaid­mens le­gi­ti­mi­zuo­ti ki­tų as­me­nų spren­di­mus?
To­dėl už­vers­da­ma sa­vo, kaip Na­cio­na­li­nės re­gu­lia­vi­mo ins­ti­tu­ci­jos va­do­vo, pen­ke­rių me­tų veik­los pus­la­pį kvie­čiu kuo grei­čiau ak­ty­viai pra­dė­ti svars­ty­ti, dis­ku­tuo­ti ir gal­būt įtei­sin­ti nau­ją eko­no­mi­nio re­gu­lia­vi­mo tu­ri­nį, ky­lan­tį iš nau­jos re­gu­lia­vi­mo fi­lo­so­fi­jos ir re­a­ly­bės, ku­rią jau ap­čiuo­pia­mai ga­li­ma įžvelg­ti ben­dra­me kon­teks­te. Pri­pa­ži­ni­mas leis­tų spar­čiau ju­dė­ti pa­si­rink­ta kryp­ti­mi.
Ir bai­giu. Ener­ge­ti­ka yra ne­pa­pras­tai svar­bi eko­no­mi­kos da­lis, kri­ti­nė gran­dis, to­dėl spren­di­mai, ku­rie tu­ri itin il­gą pa­sek­mių lai­ko­tar­pio ho­ri­zon­tą, tu­ri bū­ti da­ro­mi pro­fe­sio­na­liai, skaid­riai, sis­te­miš­kai struk­tū­riš­kai, iš­ėjus iš trum­pa­lai­kio kom­for­to zo­nos ir su­vo­kiant kiek­vie­no spren­di­mo po­vei­kį bei at­sa­ko­my­bę. To­kiais prin­ci­pais pen­ke­rius me­tus va­do­va­vau­si pa­ti, to su pa­ti­kė­ji­mu lin­kiu nau­jai na­cio­na­li­nio ener­ge­ti­kos re­gu­liuo­to­jo va­do­vy­bei. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. (Plo­ji­mai) Ačiū. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ga­li­me. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Pa­grin­di­nis – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Svars­to­me gruo­džio 9 d. Ir ko­mi­si­ja, jei­gu rei­kia. Ge­rai, pa­pil­do­ma – Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­ja. Su­ta­rė­me. Gal dar kas no­rė­tų pa­si­kvies­ti po­nią D. Kor­sa­kai­tę pa­dis­ku­tuo­ti apie pro­jek­tus? Nie­kas ne­no­ri­te? Bet to­kią tei­sę tu­ri­te.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą