2014 m. lapkričio 13 d., ketvirtadienis

Seimas gina "šilumos vagis" .....
RYTINIO POSĖDŽIO NR. 194
STENOGRAMA

2014 m. lapkričio 11 d.
10.57 val.

Dar­bo­tvarkės 1-13a klau­si­mas – Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mo Nr. IX-1565 25 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-484(2).
Pra­ne­šė­jas D. Krei­vys kal­bės Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to var­du. Ruo­šia­si A. Strel­čiū­nas kal­bė­ti Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to var­du.

D. KREIVYS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas svars­tė šį įsta­ty­mo pro­jek­tą ir pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū.

PIRMININKAS. Iš­gir­do­te Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to nuo­mo­nę. Kvie­čiu į tri­bū­ną ger­bia­mą­jį A. Strel­čiū­ną kal­bė­ti Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to var­du.

A. STRELČIŪNAS (TS-LKDF). Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą ir siū­lo pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIP-484 to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to ir Eu­ro­pos Tei­sės de­par­ta­men­to prie Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pa­sta­bas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Iš­gir­do­te dvie­jų ko­mi­te­tų nuo­mo­nę. Ar ga­li­me po svars­ty­mo pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui ben­dru su­ta­ri­mu? La­bai ačiū. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIP-484.
To­liau. Dėl ypa­tin­gos sku­bos aš ne­ži­nau. Gal ne? Ne­rei­kia ypa­tin­gos sku­bos.


  LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 25 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO projektas  siūlo  papildyti įstatymo  25 straipsnį 2 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:

25 straipsnis. Apmokėjimas už daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpų šildymą

1. Daugiabučio namo buto ir (ar) kitų patalpų savininkas apmoka jam tenkančią dalį šilumos, suvartotos daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, nesvarbu, kokiu būdu šildomos jam priklausančios patalpos.

2. Daugiabučio namo butų ir (ar) kitų patalpų savininkui netaikomas apmokėjimas už daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpų šildymą, kai šilumos tiekimas  daugumos savininkų sutikimu bendrojo naudojimo patalpose yra nutrauktas.“


  Tarkime Seimas priims, o Prezidentė nevetuos šios, sveiko proto logikai prieštaraujančios, nuostatos,  ir  „šilumos vagys“  daugiabučiuose namuose  apmulkins  daugumą butų savininkų,  įtikinę juos atjungti  pvz. laiptinių šildymą.

Ir kas gi po to nutiks ???

Sovietinės statybos blokiniuose namuose pradės rasoti pirmo aukšto vonios kambarių  sienos,  kurios yra bendros su laiptinių sienomis, voniose užsiveis pelėsis.

Dabar  juos gina Valstybinė energetikos inspekcija.

Na o po šių Šilumos ūkio įstatymo pataisymų priėmimo   šių butų savininkai veltui  šauksis Valstybinės  energetikos inspekcijos  pagalbos, kad jie kenčia dėl   sudarkytos  pastato šildymo sistemos.

 Inspekcija  tik bejėgiškai galės užtarti ir būtų gerai, kad jinai pasiūlytų  padėkoti  į Tėvynės sąjungos Seimo nariui D. Kreiviui  už „šilumos vagių“ (atsijungusių nuo pastato šildymo sistemos)  interesų gynimą.

 Na o  kaip gi po tokių  Šilumos ūkio įstatymo pataisymų  nutiks su Sveikatos ministerijos patvirtinta LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 42: 2009 „GYVENAMŲJŲ IR VISUOMENINIŲ PASTATŲ  PATALPŲ MIKROKLIMATAS“, kuri nustato:

 2. Ši higienos norma taikoma naudojant pastatus ir privaloma asmenims, projektuojantiems, statantiems, rekonstruojantiems, kapitališkai remontuojantiems pastatus, kuriuose įrengiamos gyvenamosios ir visuomeninės paskirties patalpos, taip pat šilumos tiekėjams, pastatų šildymo sistemų prižiūrėtojams (eksploatuotojams) ir kontroliuojančioms institucijoms.

2. Lentelė. Buto pagalbinių ir gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo patalpų temperatūrų ribinės vertės šaltuoju metų laikotarpiu
Eil. Nr.

Patalpos

Temperatūrų ribinės vertės, oC

1.

Buto pagalbinės

1.1.

Koridoriai ir sandėliukai

18–21

1.2.

Drabužinės

18–20

1.3.

Vonios ir tualetai

20–23

2.

Gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo2.1.

Laiptinės, koridoriai, holai, vestibiuliai

14–16

2.2.

Bendros virtuvės

18–22

2.3.

Tualetai, prausyklos, dušai, vonios kambariai

20–23

2.4.

Rūsiai ir sandėliai

4–8

2.5.

Darbo ir poilsio kambariai

18–22

2.6.

Skalbyklos

18–22

2.7.

Džiovyklos

20–23


Argi tai ne akivaizdus Sveikatos ministerijos kompetencijos suniekinimas  ?????

Nejaugi Lietuvoje pradėsime gyventi taip, kaip gyvena šiaurės tautelės čiumuose ir jarangose ....
   
  Sumoje akivaizdu ir nepaneigiama, kad, priimant Šilumos ūkio įstatymo pakeitimus, reikia elgtis ypatingai atsakingai, ir tenkinti viešąjį daugiabučių namų gyventojų interesą, o ne „šilumos vagių“  lobistų interesą.

 Vadovaujantis sveiko proto logika Seimas turėtų:

  • Įpareigoti Vyriausybę nedelsiant parengti ir patvirtinti naują Šilumos ūkio koncepciją, nes galiojanti nebeatitinka tiek galiojantį Šilumos ūkio įstatymą, tiek realiai situacijai. (Pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2001 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1439)


  • Įsakmiai įpareigoti    Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją  nedelsiant panaikinti, akivaizdžiai neteisėtą, netiekiamos paslaugos – centralizuotai paruošto karšto vandens  tiekimo,   kainą.


  • Įsakmiai  įpareigoti Vyriausybę    ir Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją  PAGALIAU parengti     ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 2011 09 29 ,  XI-1608 pakeitimams    įgyvendinti reikalingus teisės aktus, kurių  parengimo  terminas   2011 11 01 ...(Tiekėjų šilumos punktų perdavimo- priėmimo tvarka, investicijų į juos padengimo tvarka).  • Įpareigoti Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją   nedelsiant  parengti šilumos paskirstymo metodus, kurie visą pastate suvartotą šilumos kiekį, įskaitant ir šildymą  kitais energijos šaltiniais ( dujos, elektra, organinis kuras),    paskirstytų visiems daugiabučio namo šilumos vartotojams, tuo užkertant kelią šilumos vogimui atsijungus nuo pastato šildymo sistemos.
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą