2014 m. lapkričio 5 d., trečiadienis

Šioje vietoje policijos generalinis komisaras jau turėtų pradėti gėdintis savo munduroŠtai taip policijos generalinis komisaras bendrauja su visuomene:


Ar Jums yra  priimtinas pasiūlymas:  parengti naujo Policijos pareigūnų etikos kodekso projektą, jį pateikti visuomenei viešam vertinimui, o po to, atsakingai įvertinus pateiktas pastabas ir pasiūlymus, jį patvirtinti.

Į klausimą atsako Lina Nemeikaitė, Policijos departamento prie VRM Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas:

Kaip ir bet kuris teisės aktas, etikos kodeksas, esant poreikiui, gali būti keičiamas, atnaujinamas ar papildomas, todėl Jūsų pasiūlymai ir pastabos artimiausiu metu galėtų būti svarstomi Tarnybinės etikos komisijoje ir policijos bendruomenėje. Nes faktas yra  tas, kad laiškai skirti ponui komisarui jo nepasiekia, o kad atsakymai į laiškus turi būti ant firminio blanko ir  pasirašyti elektroniniu parašu (gauti elektronine forma)  šiai  valdžios "kontorai" kol kas suvokti yra neprieinama .....

Lygiai taip pat, kaip ir patvirtinti  laiško gavimą ...

Štai šioje vietoje policijos generalinis  komisaras  jau turėtų pradėti gėdintis  savo munduro (perfrazuojant jo paties žodžius), pergyventi dėl Policijos departamento įvaizdžio.


 Sauliui Skverneliui


DĖL  TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS SUDĖTIES ir POLICIJOS PAREIGŪNŲ ETIKOS KODEKSO


I.                   Ilgai neįrodinėjant  yra  akivaizdu ir nepaneigiama, kad,  Policijos Tarnybinės etikos komisijos nariai turi  būti nepriekaištingos reputacijos.

Juo labiau ryšium su nesenu  įvykiu, kur  girtas policijos pareigūnas  mirtinai suvažinėjo du žmones.
 
 O kaip gi yra ???

   Negali būti, kad  Jums nežinoma  dėl ko vienas iš Komisijos narių turėjo palikti darbą, kaip jis vairavo automobilį.


   Kadangi Komisijos sudėtį tvirtina ir keičia policijos generalinis komisaras,  todėl  Visuomenės informavimo įstatymo nustatytais terminais, prašome informacijos:

  • Kokiais kriterijais vadovaujantis yra sudaryta Tarnybinės etikos komisija.

  • Ar neprieštarauja logikai, teisės aktams  ne Policijos departamento darbuotojų įtraukimas į tokią Komisiją.II.  LIETUVOS POLICIJOS PAREIGŪNŲ ETIKOS KODEKSAS nustato visą aibę reikalavimų policijos pareigūnams, tačiau reikalavimo pavartojus alkoholį  nevairuoti automobilio, darbo metu nevartoti alkoholio,   jame nėra.

  Galėtų būti visiškai keistas  toks, savaime suprantamas, reikalavimas,  jeigu ne visa aibė savaime suprantamų  Kodekso  reikalavimų, kaip:

Ø  rūpintis, kad darbo vieta visada būtų tvarkinga;

Ø  dėvėdamas uniformą ar kitus drabužius, visada būti tvarkingam;

Ø  vadovautis visuotinai priimtomis moralės normomis;

Ø  su pavaldžiais pareigūnais bendrauti ir nurodymus jiems duoti mandagiai;O jau visai keistai atrodo Kodekse pavartoti reikalavimai,  prasidedantys žodžiu „vengti“:

Ø  vengti piktybiškai sakyti netiesą;

Ø  vengti bet kokių viešų komentarų apie nusikalstamos veikos atskleidimo  perspektyvas, galimą kaltę ir kitus tik tyrimo metu spręstinus klausimus;


Ø  Policijos pareigūnas privalo vengti:
7.1. asmens žeminimo ar įžeidinėjimo;
7.2. policijos pareigūno charakterio, jam būdingų savybių viešo aptarimo;
7.3. policijos pareigūno darbo ar nuosavybės menkinimo;
7.4. apkalbų, šmeižto skleidimo;
7.5. nesantaikos kurstymo naudojantis pareigybiniais ar psichologiniais privalumais;
7.6. neigiamų emocijų demonstravimo;
7.7. tiesioginio ar netiesioginio priekabiavimo formų, sukuriančių bauginančią,
priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką.


Betgi žodis „vengti“ yra sinonimas žodžiui „stengtis“.

Taigi pvz. policijos pareigūnas privalo stengtis išvengti  asmens žeminimo ar įžeidinėjimo, o ne nežeminti asmens, jo neįžeidinėti ........


Kodėl gi taip Kodekse yra nustatyta .....??

Pirma skaitant Kodeksą  mintis – tuo  norima pabrėžti, kad  jau tokia tad  yra policijos pareigūnų savimonė ....

Nejaugi taip ir yra .....????

................................................

  Todėl sumoje, viešojo tiek Policijos, tiek visuomenės intereso tenkinimo  tikslu, Visuomenės informavimo įstatymo nustatytais terminais,  prašome informacijos:

Ø  Ar Jums yra  priimtinas pasiūlymas:  parengti naujo Policijos pareigūnų etikos kodekso projektą, jį pateikti visuomenei viešam vertinimui, o po to, atsakingai įvertinus pateiktas pastabas ir pasiūlymus, jį patvirtinti.


       Mūsų nuomone tokį  Kodekso projektą galėtų parengti  kad ir naujos sudėties  Visuomeninė policijos taryba, kartu su apskričių Tarybomis.

   

Buitinių vartotojų sąjungos  prezidentas                   Antanas Miškinis


 ********************************************************************** 

Laba diena,

 Policijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos buvo gautas Jūsų 2014 m. rugsėjo 16 d. raštas dėl Tarnybinės etikos komisijos sudėties ir Policijos pareigūnų etikos kodekso.

Informuojame Jus, kad Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tarnybinės etikos komisija (toliau – Komisija) sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu ir Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodeksu, patvirtintu Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-347. 

Komisijos veiklą reglamentuoja Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 5-V-365 patvirtinti Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tarnybinės etikos komisijos nuostatai. 

Šiuose nuostatuose nustatyta, kad Komisijos sudėtį tvirtina ir keičia policijos generalinis komisaras, o Komisiją sudaro policijos generalinio komisaro paskirtas pirmininkas ir komisijos nariai.

 Į Komisijos sudėtį gali būti įtraukiami ir ne policijos darbuotojai, kas atitinka tarptautinius ir Lietuvos Respublikos teisės aktus ir padeda užtikrinti policijos veiklos viešumą ir skaidrumą.

 Atkreiptinas dėmesys, kad bet kuri organizacija ar institucija pati apsisprendžia dėl vertybių, kuriomis grindžia savo veiklą, vadovaujasi tarptautinių dokumentų nuostatomis, susiformavusia gerąja praktika ir patvirtina savo organizacijos ar institucijos etikos kodeksą. 

Policijos pareigūnų etikos kodeksas buvo rengiamas vadovaujantis Jungtinių tautų teisėsaugos pareigūnų elgesio kodekso (1979 m.), Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos rezoliucija „Dėl deklaracijos apie policiją“ (1979 m.) ir Europos policijos etikos kodekso (2000 m.) nuostatomis. 

Šių dokumentų esminiai principai ir standartai buvo perkelti į Policijos pareigūnų etikos kodeksą, kuris buvo patvirtintas Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu.

 Į Policijos pareigūnų etikos kodeksą patenka veikos, kurių nereguliuoja įstatymai ar kiti teisės aktai ir už kurias numatyta atsakomybė kituose teisės aktuose.

 Kaip ir bet kuris teisės aktas, etikos kodeksas, esant poreikiui, gali būti keičiamas, atnaujinamas ar papildomas, todėl Jūsų pasiūlymai ir pastabos artimiausiu metu galėtų būti svarstomi Tarnybinės etikos komisijoje ir policijos bendruomenėje.

Dėkojame Jums už pareikštą nuomonę ir pastabas bei pateiktus siūlymus.
  
Pagarbiai 
Lina Nemeikaitė
Policijos departamento prie VRM Komunikacijos skyrius
 Tel. +370 5 271 9620  Mob. (8 698) 04 832

Policijos departamentas prie VRM, Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius, Lietuva


 F

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą