2014 m. lapkričio 30 d., sekmadienis

Paklausti energetikos viceministrą, po kuo jis, kaip sakoma, pasirašė – niekaip neišeina ...


Faktai yra tokie, kad  tiek buvusiai viceministrei, tiek esamam viceministrui,  kuruojančiam šilumos ūkį,  atsakymus į Buitinių vartotojų sąjungos laiškus rengė viena ir ta pati ministerijos specialistė.

 Deja jau taip buvo ir taip yra, kad abu paminėti viceministrai žiniomis apie šalies šilumos ūkį pasigirti toli gražu negali.

  Deja yra, kaip yra, toli gražu žiniomis apie šalies šilumos ūkį negali pasigirti ir ta specialistė, kuri rengia (rengė) jų atsakymus į mūsų laiškus,  ir kuriuos pasirašydavo  abu labu viceministrai ....

Paskutinis pavyzdys -  laiškas skirtas asmeniškai energetikos ministrui Rokui Masiuliui:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Energetikos ministrui  Rokui Masiuliui                                  2014-10-05  Nr.  A-189
 asmeniškai
DĖL  NETINKAMO ATSAKYMO Į LAIŠKĄ

  2014-09-23 laišku   Nr.  A-188  „DĖL VYRIAUSYBĖS 2012–2016 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIORITETINIŲ PRIEMONIŲ IR ŠILUMOS TIEKĖJŲ ŠILUMOS PUNKTŲ“, adresuotu asmeniškai Jums, prašėme informacijos  ar ministerijai užteks resursų   įvykdyti LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012–2016 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIORITETINES PRIEMONES su konkrečiomis užduotimis ir terminais ministerijai. 

  2014 09 29 gavome ministerijos laišką , kuriame atsakymo į tai nėra.

 Todėl  pakartotinai  prašome šią informaciją pateikti.

   Šiame laiške mes Jus taip pat  informavome, kad Šilumos ūkio įstatymas nuo 2011 11 01 šilumos tiekėjams priklausančius šilumos punktus perdavė valdyti (prižiūrėti, eksploatuoti) daugiabučių namų savininkams.

   Vienkart informavome, kad   iki šiol   ministerija taip ir nenustatė šių šilumos punktų   perdavimo – priėmimo tvarkos, priėmimo – perdavimo akto formos, taip pat nenustatyta šilumos tiekėjų investicijų į juos kompensavimo tvarka ir kt. ir vienkart   prašėme informacijos ar ministerija sumoje  yra pajėgi šią problemą tinkamai išspręsti.

   Deja ministerijos laiške (Priedas 2) visiškai nieko nerašoma  apie šilumos tiekėjų šilumos punktų perdavimo tvarką, o rašoma apie jų išpirkimo tvarką.

   O situacija tokia, kad jau beveik  tris  metus šilumos tiekėjų nuosavybėje esančius šilumos punktus  eksploatuoja    daugiabučių namų gyventojų pasirinkti šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai, kuriems atlyginama ir už tai, ir  už namo šildymą, ir už karšto vandens ruošimą.

   Jie eksploatuoja, remontuoja šilumos tiekėjų turtą, be sutarčių su jų savininkais, kaip tai ir nustato Šilumos ūkio įstatymas.

 Betgi daugiabučių namų savininkai gal keisti šių šilumos punktų   prižiūrėtojus tada, kada jiems tinka, su visomis  šilumos punktams sekančiomis pasekmėmis.

O savaime  yra suprantama, kad daugiabučių namų savininkams visų pirma rūpi savo turtas, o ne svetimas.

Juo labiau, kad faktiškai jie šio turto nepriėmė, jokio įsipareigojimo jį tinkamai saugoti, užlaikyti neprisiėmė.

Todėl akivaizdu, kad tokia šilumos tiekėjų šilumos punktų   situacija yra visiškas nonsensas.

   Dėl to yra kaltas tuometinis energetikos ministras A. Sekmokas, kurio vadovaujama ministerija turėjo iki šilumos punktų   perdavimo parengti jų priėmimo –perdavimo tvarką.

 Nesugebėjo ministerija parengti šios tvarkos ir jai vadovaujant ministrui J. Neverovičiui .......

O iš ministerijos laiško turinio galima spręsti, kad ministerijos kanclerė laikosi A. Sekmoko, kuris ją priėmė į darbą, pozicijos – neteisėtai stengiamasi priversti daugiabučių namų savininkus   išpirkti  iš šilumos tiekėjų jų šilumos punktus.

   Nieko protingesnio šiuo atveju negalime pasiūlyti, kaip tik surengti ministerijos kanclerei LR Konstitucijos (ir Šilumos ūkio įstatymožinių patikrinimą:

LR Konstitucija

23 straipsnis
Nuosavybė neliečiama.
Nuosavybės teises saugo įstatymai.
Nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama.

   Šilumos ūkio įstatymas
1. Daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai šilumos punkto įrenginius valdo, naudoja ir jais disponuoja bendrosios nuosavybės teise.
2. Jeigu daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai šilumos punkto įrenginių bendrosios nuosavybės teise nevaldo, bendroji nuosavybės teisė GALI BŪTI ĮGYJAMA:
1) Civilinio kodekso nustatyta daiktų pirkimo-pardavimo išsimokėtinai tvarka išsiperkant renovuotų šilumos punktų įrenginius iš trečiųjų asmenų pagal įrenginių likutinę vertę;
2) įsigyjant (įsirengiant) šilumos punkto įrenginius finansinės nuomos (lizingo) sutarties pagrindu;
3) kitais įstatymų nustatytais pagrindais.

  
Pažymėtina, kad dalis savivaldybių apgaulės būdu verčia daugiabučių namų savininkus išsipirkti šilumos tiekėjų šilumos punktus.

 Betgi  yra akivaizdu, kad vadovaujantis LR Konstitucija šilumos tiekėjų šilumos punktus daugiabučių namų savininkai gali išsipirkti tiktai abipusiu susitarimu.

Šilumos tiekėjai, pergyvendami dėl savo nuosavybės likimo,  buvo parengę savo šilumos punktų   priėmimo-perdavimo aktus ir siūlė juos pasirašyti daugiabučių namų valdymo organams.

Kiek mums žinoma, dauguma daugiabučių namų valdymo organų jų nepasirašė.

Ką gi daryti ??

Visų pirma išklausyti šilumos tiekėjus atstovaujančios Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, šilumos vartotojų atstovų  nuomonę ir apsvarstyti jų pasiūlymus, kaip šią problemą spręsti.

Kaip tai padaryti ??

  Kiekvieną penktadienį 11 valandą Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos patalpose, Vilnius, Gerulaičio 1, vyksta šilumos tiekimą  reglamentuojančių ir su tuo susijusių teisės aktų projektų aptarimas, kuriame dalyvauja šilumos tiekėjų ir vartotojų asociacijų atstovai.

  Ministerijos atstovai jame iki šiol nedalyvauja, kadangi dar ministro A. Sekmoko laikais ministerijos darbuotojams buvo nuleista nuostata nebendrauti su šilumos tiekėjais, kaip  liaudies priešais ir kenkėjais.
   
Ministro J. Neverovičiaus laikais  ši nuostato deja nepasikeitė.
  
Deja, kaip galima spręsti, nepasikeitė ji kol kas ir Jūsų vadovavimo ministerijai laikais, juo labiau, kad ministerijos kanclerė   liko ta pati.
   
Kas liečia šilumos tiekėjų investicijų į jų šilumos punktus padengimą,  mūsų nuomone,  ši problema turėtų būti sprendžiama kartu su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, kadangi  šios investicijos dėl jos kaltės   kurį laiką nebuvo padengiamos, po to kurį laiką jos buvo įtraukiamos į šilumos kainas, o po to iš šilumos kainų išjungtos ir taip liko pilnai nepadengtos.

O   sumoje lieka taip ir neaišku, ar laiškas Jus pasiekė, ar ne, ar ministerijos kanclerė savavališkai pasirašė tokį visiškai netinkamą atsakingai valstybės institucijai atsakymą, ar tai atliko Jūsų pavedimu.

Lygiai taip pat  neaišku ir ar šis, Jums asmeniškai skirtas, laiškas pasieks Jus.

Kitos valdžios institucijos, pradedant Vyriausybės kanceliarija, jeigu laiškas  adresuotas pvz. Vyriausybei ar Premjerui, atsakymus pradeda sakiniu pvz. „Ministrui pirmininkui pavedus atsakome į Jūsų laišką....“

To reikalauja ir sveiko proto logika, ir gero tono bendravimo taisyklės.

Mes gerai suprantame, kad ministro A. Sekmoko valdymo laikais ministerijoje iki tinkamos   vidaus tvarkos buvo gana toli, nes  ministerijoje tvarką diktavo jos asmeninis patarėjas žiniasklaidai, visiškas analfabetas tiek institucijos valdyme, tiek energetikoje.

 Mes turime informaciją, kaip tuometiniam ministrui vadovavo Prezidentės patarėjai, siųsdami jam savo pasirašytus laiškus ant Prezidentūros kanceliarijos blankų ..., arba dargi nepasirašytus .....

Deja    ministro J. Neverovičiaus laikais padėtis misterijoje  nepasikeitė.  

 Sumų sumoje   mes tikimės, kad Jūsų paskyrimas ministru tiktai teigiamai įtakos ir ministerijos vidaus tvarką, ir jos kompetenciją, jos  bendradarbiavimą su šilumos vartotojų asociacijomis, su šilumos tiekėjais.

Tikimės, kad mūsų prašoma informacija bus pateikta.

Buitinių vartotojų sąjungos  prezidentas                   Antanas Miškinis
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vienkart rašome laišką ministerijos kanclerei:
Energetikos ministerijos kanclerei                                       2014-10-05    Nr.  A-190
 Ingai Černiuk
DĖL  ASMENINIO LAIŠKO MINISTRUI

     Prašome perduoti mūsų 2014 m. spalio 5 d. laišką Nr. A -189 adresatui – energetikos ministrui Rokui Masiuliui.

Apie mūsų laiškų gavimą ir registraciją prašome mus informuoti teisės aktų nustatytu laiku, nustatyta  tvarka ir nustatyta forma.

Buitinių vartotojų sąjungos  prezidentas                   Antanas Miškinis
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Į tai gauname Teisės skyriaus vedėjos pasirašytą atsakymą:Kaip matome, atsakymą rengė ta pati aukščiau paminėta ministerijos specialistė .....

Na ir ką gi gali padaryti, jeigu šiai specialistei yra neprieinamos LR Konstitucijos  nuostatos:

Nuosavybė neliečiama.
Nuosavybės teises saugo įstatymai.
Nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama.

Ji vis tiek mano, kad daugiabučių namų savininkus  prievarta  išsipirkti šilumos tiekėjų šilumos punktus    gali  priversti Energetikos ministerijos teisės aktas .......

O mūsų turima informacija ji turi teisinį išsilavinimą .....................

Na čia, kaip sakoma, pusė dar bėdos, nes toks Energetikos ministerijos teisės aktas tikrai  būtų NIEKINIS ...

Betgi mūsų laiške eilinį kartą energetikos ministerijai primenama, kad  jau trys metai, kaip neparengta šilumos tiekėjų šilumos punktų perdavimo daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektu valdytojams tvarka.

Kas nepaneigiamai įrodo, kad abu labu iki šiol buvę energetikos ministrai buvo ne ministrai iš esmės, o atsitiktiniai priklydėliai į atsakingą valstybės tarnybą.

Todėl mes ir taip primygtinai stengėmės naujam energetikos ministrui priminti, kad neatidėliotinai reikia šią tvarką parengti.

Deja, kaip matome, taip ir liko neaišku, ar mūsų laiškas pasiekė ministrą ........

Ir greičiau taip ir nepasiekė, nes  2014 11 21 viceministras dr. Aleksandras Spruogis pasirašė laišką dėl darbo grupės, kuri spręs šilumos tiekėjų šilumos punktų   perdavimą daugiabučių namų savininkams ...........


viceministrui laišką rengė vėl ta pati specialistė, ir vėl, kaip sakoma, „su ta pačia giesme“ ....

O paklausti viceministrą, ar jis suprato, po kuo, kaip sakoma, pasirašė – kaip matome niekaip neišeina ...
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą