2015 m. rugsėjo 22 d., antradienis

Energetikos ministerijoje šioje vietoje "Balanos gadynė" ....     Nežiūrint to, kad Šilumos ūkio įstatymo 15 ir 20 straipsniai prieštarauja vienas kitam, Kainų komisija vadovaujasi ne sveiko proto logika, o  tik vienu Įstatymo 15 straipsniu ir nustatinėja neteikiamos paslaugos - centralizuotai paruošto karšto vandens kainas, o  šilumos tiekėjai jas taiko ....

 Taip per eilę metų iš šilumos vartotojų akivaizdžiai neteisėtai išreikalauta dešimtys milijonų eurų ...

 Visai nesenai Energetikos ministerija pateikė Vyriausybei Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo projektą, kuriame neatitikimo tarp Įstatymo 15 ir 20 straipsnių problemos nesprendžiamos ... !!!??????

   Ryšium su tuo Vyriausybės kanceliarija prašoma pagal savo kompetenciją paprotinti Energetikos ministeriją, kurios vadovybės tarpe šilumos ūkio problemų bent minimalaus  supratimo, kaip sakoma, ir su balana nesurasi ...

Vaizdžiai tariant, kaip sakoma, kas paneigs, kad  - Energetikos ministerijoje  šioje vietoje "Balanos gadynė" ....


*******************************************************************************


Vyriausybės kanceliarijai                                     2015.09.23   


DĖL   ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO PAKEITIMŲ

    Energetikos   ministerija pateikė Vyriausybei  
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565
2, 3, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 35 IR  37 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMO projektą,
 kuriame nustatė:

A.   4 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 12 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
2. Jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Infrastruktūrų reguliavimo tarybos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui. Šių dalių matavimo, nustatymo ar įvertinimo metodą šilumos vartotojai pasirenka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) nustatyta sprendimų priėmimo tvarka iš Infrastruktūrų reguliavimo tarybos rekomenduotų taikyti metodų. Kiti metodai gali būti taikomi tik suderinti su Infrastruktūrų reguliavimo taryba. Kol vartotojai pasirenka metodą, taikomas pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantis metodas.“

Kadangi daugiabutis namas yra vientisas statinys, kurio patalpos  turi būti tolygiai šildomos (bendros sienos, lubos, grindys), todėl, vadovaujantis sveiko proto logika, „visą pastate suvartotą šilumos kiekį“ reikia suprasti kaip „visą pastate suvartotą šilumos kiekį, nepriklausomai nuo to, kokia energijos rūšimi šildomos patalpos“.

Deja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija to nepajėgia  suvokti ir, kurdama šilumos paskirstymo metodus, to nevertina.

Todėl, viešojo intereso gynimo tikslu, prašome pagal kompetenciją imtis priemonių, kad   12 straipsnio 2 dalis būtų  išdėstyta taip:
2. Jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis,
nepriklausomai nuo to, kokia energijos rūšimi (centralizuotai tiekiama šiluma, gamtinėmis dujomis, skystu ar kietu kuru, elektra ir t.t.) šildomos patalpos,
 paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Infrastruktūrų reguliavimo tarybos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui. Šių dalių matavimo, nustatymo ar įvertinimo metodą šilumos vartotojai pasirenka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) nustatyta sprendimų priėmimo tvarka iš Infrastruktūrų reguliavimo tarybos rekomenduotų taikyti metodų. Kiti metodai gali būti taikomi tik suderinti su Infrastruktūrų reguliavimo taryba. Kol vartotojai pasirenka metodą, taikomas pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantis metodas.“B.    5 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 15 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją ir sudaryti su juo karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartį. Pasirinktas karšto vandens tiekėjas įrengia vartotojo suvartojamo karšto vandens atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus, sudaro sutartis ir perka karštam vandeniui ruošti reikalingą geriamąjį vandenį bei šilumą ar kitą energiją iš atitinkamų tiekėjų. Nupirkto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, vandens tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis. Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekis nustatomas pagal šilumos ar kitos energijos tiekėjo įrengto prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso rodmenis, o jeigu jo nėra arba jis sugedęs, – pagal Infrastruktūrų reguliavimo tarybos patvirtintas normas. Vartotojams parduodamo karšto vandens kiekis nustatomas pagal vartotojų patalpose esančių atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis. Karšto vandens kaina, pranešimų apie suvartotą karštą vandenį pateikimo ir mokesčio už karštą vandenį apmokėjimo tvarka nustatoma karšto vandens tiekėjo ir vartotojo sutartyje. Nustatant mokesčius už karštą vandenį, su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis gali būti priskirtas ir išdalijamas apmokėti vartotojams tik tuo atveju, jeigu tiekėjai įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą tame name. Tuo atveju, kai daugiabučio namo vartotojai karšto vandens tiekėju pasirenka šilumos tiekėją, šilumos tiekėjas privalo su šio namo vartotojais sudaryti karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartį.“
2. Pakeisti 15 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Savivaldybės taryba pagal Infrastruktūrų reguliavimo tarybos patvirtintą metodiką nustato atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį.“


    Betgi Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
nustato:

38. Šilumos punktas – prie šilumos įvado prijungtas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos įrenginys, su šilumnešiu gaunamą šilumą transformuojantis pristatymui į pastato šildymo prietaisus. Daugiabučio namo šilumos punkto įrenginiai, būtini namo tinkamam eksploatavimui ir naudojimui, yra neatskiriama namo dalis ir šio namo butų ir patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė, kurią draudžiama perduoti tretiesiems asmenims (kurie nėra šio namo butų ir patalpų savininkai).

nustato:
1. Prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat šilumos punktus, tiek nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, tiek butų ir kitų patalpų savininkams, turi prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas).
Teisę reguliuoti (nuotoliniu būdu ar kitaip daryti įtaką) namo šilumos punkto įrenginių darbą, laikydamasis nustatytų higienos normų, turi tik pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) arba atitinkamą kvalifikaciją turintys daugiabučio namo bendrijos atstovas ar daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų išrinktas jų įgaliotas atstovas.
 Daugiabučio namo šilumos punktus, nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) prižiūri (eksploatuoja) šio įstatymo pagrindu, nesudarydamas atskirų sutarčių su šilumos punktų savininkais.
Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) savo prievoles vykdo apdairiai, sąžiningai ir šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojų interesais. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją (eksploatuotoją) Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pasirenka daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija arba, jeigu šie nepriima sprendimo, bendrojo naudojimo objektų administratorius. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) sutartį su pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) sudaro daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas asmuo arba bendrojo naudojimo objektų administratorius. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) neturi teisės įgalioti kitų asmenų verstis atestatu reguliuojama veikla arba perduoti jiems šią teisę pagal sutartį, arba kitaip pavesti vykdyti šią veiklą. Kai pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) yra bendrija, ji gali pirkti atskirus darbus ar paslaugas iš subjektų, turinčių atitinkamą kompetenciją, technines priemones ir gebėjimus. Daugiabučio namo savininkų bendrija ir (ar) bendrojo naudojimo objektų administratorius gali būti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas).
2. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) negali būti šilumos tiekėjas, tiekiantis šilumą tam namui, ar fiziniai asmenys, susiję su šilumos tiekėju darbo santykiais, išskyrus, kai su darbo santykiais susiję fiziniai asmenys gyvena tame name ir patys prižiūri savo ar gyvenamo namo bendrijai priklausančius kitus namus, taip pat asmenys, kurių ūkinė veikla apima kuro ruošą ir (ar) tiekimą, ar asmenys, kartu su šioje dalyje nurodytais asmenimis priklausantys susijusių ūkio subjektų grupei pagal Konkurencijos įstatymą. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) pagal faktinį šilumos energijos suvartojimą pastate skaičiuoja santykinius šilumos šildymui, cirkuliacijai ir karštam vandeniui ruošti sunaudojimo rodiklius, vadovaudamasis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta skaičiavimo metodika, analizuoja gautus duomenis, teikia juos pastato savininkui arba daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijai, butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotam asmeniui arba bendrojo naudojimo objektų administratoriui, pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo.

Be to  situacija šiuo metu tokia, kad dalis šilumos tiekėjų nebeturi savo nuosavybėje šilumos punktų .....
kada daugiabučiuose namuose įrengti šilumos punktai, vadovaujantis sveiko proto logika,  nebeturi prasmės.

     Deja šia logika nesivadovauja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, kuri nustatinėja centralizuotai paruošto karšto vandens kainas, o teisinę prostraciją demonstruojantys šilumos tiekėjai jas taiko – t.y. prievartauja šilumos vartotojus mokėti neteikiamos paslaugos – centralizuotai paruošto karšto vandens kainą.

   Rezultate pvz. Vilniaus šilumos vartotojai moka šilumos tiekėjui ~ 1 litą už kubinį metrą  jų pačių pasiruošto  karšto vandens ....... t.y. moka už GRYNĄ NIEKĄ ....


    Tokiu būdu iš šilumos vartotojų per eilę metų yra sumoje  akivaizdžiai neteisėtai išreikalauta dešimtys milijonų eurų ....

      Todėl prašome pagal savo kompetenciją imtis priemonių prieštaravimams tarp Šilumos ūkio įstatymo 15 ir 20 straipsnių išspręsti ir Šilumos ūkio įstatymo projektą gražinti sutvarkymui.


      Buitinių vartotojų sąjungos  prezidentas                   Antanas Miškinis


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą