2017 m. sausio 17 d., antradienis

Klausimas Vyriausiajam ginkluotųjų pajėgų vadui - .Kodėl laiku nepasirūpinta pakeisti LR Konstituciją ??Krašto apsaugos ministerija pranešė:

Strateginės partnerės Lietuva ir JAV pasirašė susitarimą dėl JAV ginkluotųjų pajėgų statuso Lietuvos teritorijoje

2017.01.17
image
Sutarties tekstas lietuvių ir anglų k.

Susitarimą dėl JAV ginkluotųjų pajėgų statuso Lietuvos teritorijoje sausio 17 d. Krašto apsaugos ministerijoje pasirašė krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis ir JAV ambasadorė Lietuvoje Anne Hall.

„Leiskite visus pasveikinti su, sakyčiau, istorine diena JAV ir Lietuvos strateginei partnerystei, kurią saugumo ir gynybos srityje patvirtiname  šia  sutartimi. 
 Esame suinteresuoti nuolatiniu JAV karinių pajėgų ir ginkluotės buvimu Lietuvoje, tai - vienas svarbių šalies saugumo elementų“ ,  – sakė krašto apsaugos ministras R. Karoblis.   

Pasak jo, ši sutartis numato esmines tokio buvimo sąlygas ir dar kartą patvirtina JAV gynybinius įsipareigojimus Lietuvai. 

Lietuva savo ruožtu suteiks JAV visas reikiamas sąlygas šiems įsipareigojimas vykdyti.

„Bendradarbiavimo sutartis, kurią šiandien pasirašome, – tai daugiau nei dokumentas, kuria nustatomas JAV karių buvimo Lietuvoje statusas. 
Ji dar kartą patvirtina mūsų abiejų šalių įsipareigojimą dirbti kartu stiprinant NATO aljansą, didinant Europos saugumą ir kovojant su globalinėmis saugumo grėsmėmis“
– teigė JAV ambasadorė Lietuvoje A. Hall.

Ši sutartis yra pirmasis tokio pobūdžio dvišalis JAV ir Lietuvos susitarimas, kuris detaliai apibrėžia JAV ginkluotųjų pajėgų statusą Lietuvoje.

 Pasirašyta sutartis papildo 1951 m. Šiaurės Atlanto sutarties šalių susitarimą dėl jų karinių pajėgų statuso (angl. NATO SOFA), kurį Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 2004 metais.

Pasikeitus saugumo situacijai regione ir Europoje 2014 m. pavasarį, JAV ir Lietuvos gynybinis bendradarbiavimas tapo gerokai intensyvesnis, o JAV karinio buvimo ir veiklos apimtys išaugo. 

JAV pirmosios atsiuntė oro gynybos pastiprinimą – papildomus oro naikintuvus bei pajėgas tęstiniam buvimui į Baltijos valstybes. 

JAV kariai dalyvauja Lietuvos Respublikoje rengiamose karinėse pratybose ir kituose karinio bendradarbiavimo renginiuose, įgyvendinant NATO parengties veiksmų planą, (angl. NATO Readiness Action Plan, RAP), parengtą Velso susitikimo metu 2014 m. rugsėjo 5 d., į Lietuvos Respubliką JAV siunčia rotuojamas pajėgas pagal operaciją „Atlanto Ryžtas“, įgyvendina Europos saugumo užtikinimo iniciatyvą (European Reassurance Initative) ir vykdo kitas saugumo užtikrinimo priemones.

Dėl šių priežasčių abiems pusėms atsirado poreikis turėti detalesnį teisinį JAV pajėgų statuso apibrėžimą.

Naujoji sutartis supaprastins procedūras ir palengvins JAV karių ir ginkluotosioms pajėgoms priskirtų asmenų atvykimą ir buvimą Lietuvoje, palengvins sąlygas bendroms pratyboms ir kitiems projektams vykdyti.

Naujoji Lietuvos ir JAV sutartis įsigalios po to, kai ji bus ratifikuota Lietuvos Respublikos Seime.

JAV tokius susitarimus JAV sudaro su visomis šalimis, su kuriomis vykdo intensyvų ir glaudų bendradarbiavimą gynybos srityje. 

Šiuo metu JAV yra sudariusi daugiau kaip 100 sutarčių su įvairiomis valstybėmis, iš kurių maždaug pusė yra NATO ir Partnerystės taikos labui (angl. PfP) valstybės. 

Tokio pobūdžio sutartis su JAV pasirašė ir Estija bei Latvija.

Papildoma informacija apie JAV ir Lietuvos sutarties nuostatas

Susitarimu numatomas patekimas į Lietuvos Respublikos teritoriją bus visiškai kontroliuojamas: JAV kariai turės turėti galiojantį tapatybę nustatantį dokumentą ir kelionės įsakymą, išduotą atitinkamų JAV institucijų.

JAV kariams, civiliam komponentui ir rangovams suteikiama teisė naudotis tik sutartais karinės infrastruktūros objektais ir zonomis, tačiau visiškai gerbiant Lietuvos suverenitetą ir teisės aktų reikalavimus.

Sutartose karinėse teritorijose JAV karinės pajėgos, civilis komponentas ir rangovai gali vykdyti statybos darbus, abipusiškai nustatyta tvarka konsultuodamiesi su LR institucijomis, siekiant, kad tokie projektai atitiktų abiejų Šalių reikalavimus. 

Taip sudaromos sąlygos JAV toliau investuoti į karinę infrastruktūrą.

Susitarimu Lietuva pirminę baudžiamąją jurisdikciją perduoda JAV, tačiau visais ypatingais svarbos Lietuvos Respublikai atvejais bet kada gali ją atsiimti.

JAV pajėgos atleidžiamos nuo mokestinių prievolių, tačiau tai nieko naujo, šiuo metu taip pat taikomas atleidimas nuo mokesčių oficialioms reikmėms pagal LR teisės aktus. Nauja tai, kad suteikiamas atleidimas nuo mokesčių

importuojant daiktus asmeninėms reikmės JAV kariams, civiliam komponentui, išlaikytiniams ir rangovams, abipusiškai sutarta tvarka. Nesuteiktas atleidimas nuo mokesčių įsigyjant prekes asmeninėms reikmės Lietuvos Respublikoje.

Lietuvos piliečiams, pasamdytiems JAV pusės bus užtikrintos Lietuvoje taikomos socialinės garantijos – t.y. socialinio draudimo įmokos bus mokamos.

 ****************


Tokiu būdu Lietuvoje iš esmės bus steigiamos užsienio valstybės bazės.

Iš vienos pusės tai jau tikrai realus JAV indėlis į mūsų krašto gynybą, juo labiau kad karo bazė bus steigiama Vilnius apylinkėse.

Iš kitos pusės į JAV į galimą mūsų šalies gynybą nuo Rusijos reikia žiūrėti pakankamai rezervuotai, nes greičiau dabartinė Rusija gali ryžtis karui su JAV nei atvirkščiai.

 Tai, kuo virto Budapešto memorandumas dėl Ukrainos sienų neliečiamybės, verčia abejoti JAV ambasadorės žodžiais, kad šis susitarimas šiuo metu yra daugiau negu dokumentas.

O be to naujo JAV prezidento požiūris į NATO vis dar nežinomas.

Tokiu būdu tiktai laikas parodys, ko šis dokumentas  vertas.

Kita šios sutarties pusė yra ta, kad dabar jau tikrai Lietuvai nebus galima išsisukti nuo dalyvavimo JAV organizuojamose  nusikalstamose karinėse akcijose, tokiose  kaip Afganistano okupacija.

O kas link kalėjimų, tai mūsų spectarnybų jau  nebreiks pamaloninti ....

O ir į šalies valdymą tai niekaip neatsilieps ...

Na o pati esminė  šios sutarties pusė yra konstitucinė:

Nes LR Konstitucija nustato:

137 straipsnisLietuvos Respublikos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių.


O kad  tai tikrai bus užsienio valstybės karinės bazės patvirtina  

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO  Teisės fakulteto Tarptautinės teisės katedros  2008 m. lapkričio mėnesio raštas LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJUI EGIDIJUI ŠILEIKIUI  DĖL NUOMONĖS PATEIKIMO BYLOJE NR. 23/08:

Įvairūs šio termino apibrėžimai leidžia išskirti keletą svarbių požymių: 

Karinė bazė – tai:
1)teritorinis darinys naudojamas kariuomenei ar jos reikmėms: dalinių laikymui, karinės technikos, šaudmenų ar kitų karo priemonių laikymui;

2) karinė bazė gali būti skirta įvairioms karinių pajėgų rūšims: jūrų pajėgų bazė, sausumos pajėgų bazė, raketinės gynybos ir t.t.;

3) karinė bazė paprastai yra nuolatinis (ilgalaikis) darinys;

4) karinės bazės užsienio valstybių teritorijose steigiamos pasirašant specialius tarptautinius susitarimus, kurie reglamentuoja tokių bazių statusą.

Tokiuose susitarimuose karinės bazės ir jų personalas paprastai „išimamos“ iš priimančios valstybės jurisdikcijos (panašiai kaip SOFA (angl. Status of Force Agreements) sutartimis nustatoma jurisdikcija dėl užsienio valstybėje esančių kitos valstybės ar tarptautinių (pvz., JT) pajėgų, joms suteikiamos įvairios mokestinės, muitų ir panašios privilegijos bei imunitetai, susitariama dėl vietinių gyventojų interesų apsaugos ir kt. .

Taigi, karinė bazė nėra bet koks užsienio pajėgų dislokavimas, tai yra ilgalaikis dislokavimas su tam tikru teisiniu pagrind
u.

----------------------------------


Be to LR Konstitucija nustato:

5 straipsnis
Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas.
Valdžios galias riboja Konstitucija.

109 straipsnis
Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai.
Teisėjas ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi.
Teisėjai, nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo.
Teismas priima sprendimus Lietuvos Respublikos vardu.6 straipsnis
Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas.
Kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija.

7 straipsnis

Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.


Tokiu būdu ši sutartis negalioja, nes yra priešinga Konstitucijai.

Ką daryti ???  Reikia skubiai keisti LR   Konstituciją.

Arba nieko nedaryti ir tuo eilinį kartą patvirtinti, kad Lietuva neteisinė valstybė.

O vienkart ir klausimas  Vyriausiajam ginkluotųjų pajėgų vadui  – Kodėl laiku  nepasirūpinta pakeisti LR Konstituciją


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą