2017 m. sausio 30 d., pirmadienis

Ar vidaus reikalų ministras nori, kad tikrai būtų užbėgta už akių mažų vaikų mušimui, jų mėtymui į šulinius, pensininkų žudymui, asocialių asmenų siautėjimui ??
Vidaus reikalų  ministrui  Eimučiui Misiūnui                  

2017.01.29                         
          

DĖL  TAIP VADINAMOS POLICIJOS REFORMOS IR JOS PASEKMIŲ


 Žiniasklaida rašė, kad Jūs  sustabdėte „Policijos reformą“   iki tol,  kol bus objektyviai įvertinta jos nauda.

Ryšium su tuo, Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms nustatytais terminais prašome atsiųsti atitinkamo dokumento elektroninę kopiją.


   Kad sustabdėte, tai jau gerai, betgi reikia nustatyti  šios „Reformos“ padarytą  žalą visuomenės saugumui,  paviešinti kaltuosius,   jų tokią „veiklą“ atitinkamai įvertinti, kas, tikimės, bus padaryta ir paviešinta.

Padidinti policijos patrulių skaičių yra tikrai reikalinga, bet juk tai tik kova su pasekmėmis.

Savaime suprantama, kad visiškai išvengti nusikaltimų nepavyks, tačiau žymiai sumažinti jų skaičių  galima, tiktai   kad   ši, taip vadinama,  „Policijos reforma“    iš esmės sunaikino seniūnijų policijos įgaliotinių institutą, ir tuo pačiu ir nusikaltimų prevenciją.

Tuo tarpu TERITORINIŲ POLICIJOS ĮSTAIGŲ KRIMINALINĖS POLICIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO PAKEITIMO METMENYS  visiškai  teisingai konstatuoja:

1.1. agentūrinė veikla vykdoma neefektyviai – negaunama pakankamai profesionalios ir reikiamos informacijos;
1.2.   negebama tinkamai reaguoti į įvykius, surinkti reikiamų įrodymų įvykio vietoje;

ir vienkart, vykdant  pagal šiuos „Metmenis“ šią „Policijos reformą“ iš esmės panaikinamas seniūnijų policijos įgaliotinių institutas su visomis iš to sekančiomis pasekmėmis ...
                                                                                                   
    Negi policijos vadams yra  neaišku, kad seniūnijų policijos įgaliotiniai turi pastoviai rastis seniūnijos teritorijoje(geriausia kad ir tenai  gyventų), pastoviai  bendrauti su gyventojais, kurti informatorių tinklą,  organizuoti policijos rėmėjų steigimą, telkti į pagalbą šaulius, medžiotojus, bendruomenę.

Vienu žodžiu – žinoti iš esmės, kas gi dedasi seniūnijoje.

Argi nėra akivaizdu, kad, aktyviai veikiant seniūnijų policijos įgaliotinių institutui, būtų  suduotas smūgis nelegaliai prekybai alkoholiu, kontrabandinėmis cigaretėmis, samagono varymui.

Na ir tikrai būtų užbėgta už akių mažų vaikų mušimui, jų mėtymui į šulinius, pensininkų žudymui, asocialių asmenų siautėjimui.

Tokiu būdu seniūnijose situacija sekanti:

Ø  Seniūnas yra visiškai priklausomas nuo savivaldybės, su visomis iš to sekančiomis pasekmėmis.
Ø  Policijos įgaliotinių iš esmės nebėra.

                      Tokiu būdu iš esmės seniūnijų šeimininkų nėra  su visomis iš to sekančiomis pasekmėmis.

   Kas jau kas, o Valstiečiai tikrai gerai žino šią situaciją, turi visuomenės pasitikėjimo kreditą. ir
yra įsipareigoję visuomenę įsitraukti į viešosios tvarkos užtikrinimo ir nusikalstamumo prevencijos veiklą, stiprinti  teisėsaugos institucijų ir visuomenės bendradarbiavimą bei tarpusavio pasitikėjimą. Skatinti, plėsti policijos rėmėjų, jaunųjų policijos rėmėjų veiklą, skatinti iš pilietinės visuomenės kylančias iniciatyvas, pvz., saugios bendruomenės kūrimąsi, siekti, kad kiekvienoje kaimiškojoje seniūnijoje būtų visuomeniniai policijos talkininkai.

  Betgi be seniūnijų policijos įgaliotinių,  be renkamų seniūnų institutų  tinkamai  viso to nepasieksi.

   Tuo tarpu  Seimo patvirtintoje Vyriausybės programoje  įsipareigojama „analizuoti seniūnų rinkimų įteisinimo galimybę, derinant   tai su bendra valstybės valdymo reforma ir siekiant, kad tokia reforma mažintų biurokratiją ir valstybės valdymo išlaidas“....................

 Betgi seniūnai jau buvo renkami carinėje Rusijoje .....

   O nepriklausomoje Lietuvoje ir  po šimto metų, anot vieno konservatoriaus, visuomenė dar nepribrendusi seniūnų rinkimui“...

    Labai jau panašu, kad ir Valstiečiai yra tokios pat nuomonės, nes tiktai  analizuos ... galimybę ....

O be to  seniūnų rinkimai, renkamų seniūnų institucija,  yra visuomenės valstybės valdymo pradžiamokslis.

   Tiktai klausimas-  ar  tai šiai valdžiai yra reikalinga ??

        Nes renkamas seniūnas, seniūnijos policijos įgaliotinis, klebonas, pasitelkti šauliai,  medžiotojai, policijos rėmėjai yra  didžiulė organizuota visuomenės jėga, pilietinė jėga, kuri gali būti nebaisi tik pilietiškai nusiteikusiai, Lietuvos valstybės ir jos interesus ginančiai valdžiai.

   Vienkart yra nesuprantama Policijos generalinio komisaro skyrimo tvarka, kada jį,  vidaus reikalų ministro siūlymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikimu, 5 metų kadencijai skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas, kada jis yra   tiesiogiai pavaldus vidaus reikalų ministrui ir atskaitingas Respublikos Prezidentui.

 Tarpe 12-kos įstaigų prie ministerijos šios įstaigos vadovo  tokia skyrimo tvarka yra vienintelė ......

Kodėl, kokiu tikslu ???

Tam, kad trukdyti vidaus reikalų ministerijai kontroliuoti Policijos departamento veiklą, kad būtų sudarytos sąlygos tokioms Policijos „reformoms“ ?????

     Ryšium su tuo prašome informacijos:

Ø  Ar ministerija imsis veiksmingų priemonių, kad būtų atkurtas seniūnijų policijos įgaliotinių institutas.
Ø  Ar ministerija imsis visų nuo jos priklausančių priemonių, kad būtų įteisintas renkamų seniūnų institutas.
Ø  Ar ateityje bus leidžiama Policijos vadovybei nebaudžiamai eksperimentuoti su tokiomis  atsiprašant „Policijos reformomis“.
Ø  Kas personaliai yra kaltas dėl seniūnijų policijos įgaliotinių instituto sunaikinimo iš esmės.
Ø  Ar ministerija  pagal savo kompetenciją imsis iniciatyvos pakeisti Policijos generalinio komisaro paskyrimo tvarką, kad jį skirtų   Vyriausybė vidaus reikalų ministro teikimu.


        Buitinių vartotojų sąjungos  prezidentas                   Antanas Miškinis

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą