2014 m. kovo 1 d., šeštadienis

Valstybinė energetikos inspekcija per praeitų metų pusmetį patikrino 2519 daugiabučių namų
    Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI), įgyvendindama Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 6 dalies nuostatos reikalavimus ir nuo 2013 m. liepos 1 d. pradėjusi vykdyti daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų periodinius patikrinimus dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams, pasiekė užsibrėžtą tikslą – atliko 2519 daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimus ir nustatė pagrindinius sistemų eksploatavimo trūkumus.

    Pagal 2013 m. Energetikos objektų ir įrenginių patikrinimų metinius darbų planus nuo 2013 m. liepos 1 d. visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje buvo numatyta patikrinti 2517 daugiabučių.

fotodaug

    Patikrinimų metu nustatyti esminiai trūkumai:

–        neturima namo šildymo ir karšto vandens sistemų projektinės dokumentacijos, priežiūros ir naudojimo dokumentų, pastato šildymo sistemos temperatūrinių grafikų;
–        nustatyti atvejai, kai šilumos ir karšto vandens sistemos butuose pertvarkomos neturint projekto ir be suderinimo su namo valdytoju, nekontroliuojamas šios sistemos atstatymas pagal projektą;
–        nustatyta, kad namo valdytojai arba šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai (eksploatuotojai) savivaliauja reguliuodami karšto vandens temperatūrą;
–        neatliekamas namo šildymo ir karšto vandens sistemos balansavimas, kurio dėka šiluma pastato butuose būtų paskirstoma tolygiai;
–        nustatyta, kad ne visuose daugiabučiuose namuose pagal teisės aktų reikalavimus tvarkoma šildymo ir karšto vandens sistemų vamzdynų izoliacija rūsiuose.

    VEI įpareigojo daugiabučiuose namuose šilumos ūkio priežiūrą vykdančius asmenis per nurodytus terminus pašalinti patikrinimo metu nustatytus trūkumus.

    Per 2014 m. planuojama atlikti 4995 daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų periodinius patikrinimus dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams. Šis planas (žr. Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimai dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams) parengtas atsižvelgiant kiekvieno VEI teritorinio skyriaus prižiūrimoje teritorijoje esančių daugiabučių gyvenamųjų namų skaičių ir laikantis reikalavimo, kad daugiabučio namo patikra turi būti atlikta ne rečiau kaip kartą per ketverius metus. VEI kasmet vidutiniškai turi įvertinti 5000 daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų.

    Periodiniai sistemų patikrinimai vykdomi pagal Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų periodinių patikrinimų tvarkos apraše, patvirtintame VEI viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1V-48 (Žin., 2013, Nr. 67-3388), nustatytus reikalavimus.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą