2014 m. kovo 13 d., ketvirtadienis

Prezidentės patarėjas Nerijus Udrėnas viešai prašomas atsakyti į laišką

     Kadangi Prezidentės patarėjas Nerijus Udrėnas neatsakė į mūsų laišką, todėl   esame priversti kreiptis į Jį su viešu prašymu atsakyti į žemiau pateikiamą laišką.


***********************************************************

Prezidentės patarėjui Nerijui Udrėnui                             2014/03/04   Nr.  A-72


                                                      DĖL   VIEŠŲ   KALBĖJIMŲ

  Kartas nuo karto ar tai per radiją, ar per spaudą pasigirsta, ar atrašomos Jūsų pasakytos itin kategoriškos kalbos šilumos energetikos ir kitomis temomis.

   Kadangi jos, kaip taisyklė,  akivaizdžiai prasilenkia su šilumos ūkį reguliuojančiais teisės aktais, lieka taip ir neaišku, ar Jūs akivaizdžiai smarkiai stokojate žinių ir kompetencijos, ar yra kitos to priežastys.

 Todėl Jus atsakingai informuojame, kad:

šilumos kainos yra valstybės reguliuojamos, jas de fakto nustato Kainų komisija ( Šilumos ūkio įstatymas, 32 straipsnis. Šilumos kainodara)

šilumos tiekėjų pelnas nuo parduoto šilumos kiekio nepriklauso (Priedas 1).Itin kategoriškai Jūs pakalbate ir kitomis temomis.

Štai 2104  metų sausio 21 dieną Žinių radijo laidoje „Pozicija“  Jūs pakalbėjote:

  „  ...tikrai situacija yra pakankamai sudėtinga, Vilnius serga, kaip žinome, prasiskolinęs, o šilumos sektorius ypatingai  ....

 .....savivaldybė yra prasiskolinusi, bankrutavusi iš esmės .....“

...... Grigiškės iki šiol  dar neprijungtos prie Vilniaus šilumos tinklų ir tai rodo nenorą rūpintis miestiečių piniginėmis“.


    Jeigu tikrai „Vilnius serga ir savivaldybė yra bankrutavusi iš esmės“ – tai, vadovaujantis sveiko proto logika,  reiktų ne tiktai  viešai kalbėti, o ir  imtis neatidėliotinų priemonių padėčiai taisyti.

 Tuo tarpu  Valstybės kontrolė mums rašo:   
  Taigi, kaip matome, Valstybės kontrolė neturi informacijos, kad „Vilniaus savivaldybė yra bankrutavusi iš esmės“.

Todėl, jeigu Jūs tą informaciją turite, tai Jūsų pilietinė pareiga yra ją nedelsiant perduoti Valstybės kontrolei, Seimo Valstybės valdymo  ir savivaldybių komitetui.

O jeigu jos neturite, tai, vadovaujantis vien jau elementaraus padorumo jausmu, turėtumėte  susilaikyti nuo tokių kalbėjimų.


  O kad, kaip Jūs kalbate,  „...... Grigiškės iki šiol  dar neprijungtos prie Vilniaus šilumos tinklų“ tai dėl to  kaltos tik tos pačios Grigiškės,  ir tai rodo ne ką kita, o tik  pačios Prezidentūros nenorą rūpintis miestiečių piniginėmis ....., ir tai, kad subliuško Jūsų organizuoto Prezidentės  šou Grigiškių Kartono fabriko kieme rezultatai ....

  Subliuško taip, kaip ir  konkurencija karšto vandens tiekime - „Masinė psichozė –pasirink karšto vandens tiekėją“, kuri pasibaigė šilumos vartotojų mokesčiais už nesuteiktą karšto vandens tiekimo paslaugą - ~ po 3 litus už kubą karšto vandens ....

Subliuško taip, kaip  ir atvira korupcija dvokianti „konkurencija šilumos gamyboje“, sudariusi sąlygas lobti ir parazituoti, taip vadinamiems,  „nepriklausomiems šilumos gamintojams“.

Beje    žiniasklaida teigia, kad vieną iš jų atvirai globojate Jūs.

  O sumoje  svarbiausia, tai, kad Jūs esate  ne bet kas iš gatvės ar, kaip liaudis sako, prekeivis iš Kaziuko mugės, o  LR Prezidentės pasirinktas asmeninio (politinio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas ir turite veikti Jos Jums nustatytų kompetencijų ribose  (Priedas 2)

   Ryšium su tuo,    Visuomenės informavimo įstatymo   visuomenės informavimo priemonėms nustatytais terminais, prašome informacijos:


  • Ar  turite Prezidentės įgaliojimus tokioms, pasižyminčioms nekompetencija, atvira neapykanta dvelkiančioms, provokacinėms  ir panašioms, kalboms, ir aplamai visoms viešoms kalboms.

  • Ar Jūs tokiomis kalbomis išsakydavote savo asmenines ar Prezidentės nuomones.

  • Ar žiniasklaidos paskleista informacija, kad Jūs globojate jos  su rusišku kapitalu siejamą Fortum, atitinka tikrovę.

    Jeigu atsakymo negausime teisės aktais nustatytais terminais, būsime priversti jo paprašyti viešu laišku.

   Buitinių vartotojų sąjungos  prezidentas                   Antanas Miškinis

 ***************************************************************** 

Priedas 1

Išaiškinimas dėl šilumos tiekėjo realizuoto šilumos kiekio ir pelno tarpusavio sąsajos


Komisija, reaguodama į gaunamus vartotojų organizacijų paklausimus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsniu, teikia išaiškinimą dėl šilumos tiekėjų realizuoto šilumos kiekio ir pelno tarpusavio sąsajos.

Pagal Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo ir Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96, nuostatas,  Komisija, nustatydama šilumos tiekėjams šilumos bazines kainas (3–5 metams), nustato būtinąsias šilumos tiekimo sąnaudas: darbo užmokesčio, socialinio draudimo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo, gamybos ir perdavimo įrenginių remonto, turto eksploatavimo sąnaudas, mokesčių, bei kitas šilumai pagaminti ir patiekti vartotojams būtinas sąnaudas.
Šios sąnaudos yra sąlyginai pastovios, t. y. jas šilumos tiekėjai patiria nepriklausomai nuo to, kiek šilumos pagamina ir parduoda vartotojams.

Pabrėžtina, kad metinė pastoviųjų sąnaudų suma, įskaitant normatyvinį pelną, yra fiksuotas dydis.

Nustatant vieno energijos vieneto kainą, metinė pastoviųjų sąnaudų suma yra dalijama iš prognozuojamo realizuoti šilumos energijos kiekio.

Realizuotos šilumos energijos kiekis priklauso nuo keleto veiksnių, įskaitant lauko temperatūrą, vėjuotumą, vartotojų skaičių (ypač didžiųjų vartotojų) ir vartojimo intensyvumą.

Todėl prognozuotas šilumos energijos realizacijos kiekis dažniausiai nesutampa su faktiniu šilumos energijos realizacijos kiekiu.

Atsižvelgiant į tai, kad būtinųjų šilumos tiekėjo sąnaudų suma yra fiksuota (metų laikotarpiui) ir žinoma prieš prasidedant ataskaitiniam laikotarpiui, o faktinė realizuoto šilumos energijos kiekio apimtis yra žinoma jau pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, Šilumos kainų nustatymo metodikos 115.1 punkte yra numatytas realizuotos šilumos kiekio pokyčio koregavimo koeficientas.

Šio koeficiento naudojimas užtikrina, kad vartotojai nepermokėtų, jei faktinis realizuotos šilumos kiekis yra didesnis nei buvo prognozuota, ir kad šilumos tiekėjai padengtų nustatytą sąnaudų sumą, jei realizuotos šilumos kiekis yra mažesnis nei buvo prognozuota.

Taigi, jei praėjusį ataskaitinį laikotarpį šilumos energijos buvo realizuota daugiau nei prognozuota, ir šilumos tiekėjas dėl to turėjo daugiau pajamų, šia papildoma pajamų suma yra mažinama šilumos tiekėjo per ateinantį laikotarpį dengtinų metinių sąnaudų suma, įskaitant normatyvinį pelną, t. y. atitinkama dalimi mažinama ateinančio laikotarpio šilumos energijos kaina. 

Apibendrinant konstatuotina, kad šiuo metu taikoma šilumos energijos kainodaros sistema užtikrina, kad šilumos tiekėjo pelnas nepriklauso nuo realizuoto šilumos energijos kiekio.

Kasmetinė šilumos energijos kainų perskaičiavimo procedūra užtikrina, kad šilumos tiekėjo realizacijai viršijus prognozuotą apimtį ir dėl to gavus papildomų pajamų, atitinkama apimtimi yra sumažinama šilumos energijos kaina ateinančiam laikotarpiui.

Informacija parengta 2011-05-23


 ************************************************************** 

Priedas 2

NERIJUS UDRĖNAS

Vyriausiasis patarėjas vykdo tokias funkcijas:

·         Organizuoja Grupės darbą, paskirsto pavedimus ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę, skatina Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų iniciatyvą.·       

  Kaupia ir analizuoja informaciją apie ekonominę padėtį Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, rengia pasiūlymus ir teikia juos Lietuvos Respublikos Prezidentui.·     

    Analizuoja Lietuvos Vyriausybės, ministerijų ir kitų Lietuvos ekonomiką reguliuojančių valstybės institucijų, Europos Komisijos, Europos Parlamento, ES valstybių narių bei kitų užsienio šalių, Pasaulio prekybos organizacijos ir kitų tarptautinių ekonominių organizacijų svarbiausius sprendimus, susijusius su Lietuvos ekonomine ir socialine politika, bei esant reikalui, informuoja apie juos Lietuvos Respublikos Prezidentą.·    

     Lietuvos Respublikos Prezidento pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos Prezidentui Seime pristatant Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, įstatymų projektus.·    

     Lietuvos Respublikos Prezidento pavedimu dalyvauja tarpžinybinių komisijų ir darbo grupių veikloje, sprendžiant svarbiausius klausimus susijusius su ekonomine ir socialine politika.·      

   Teikia siūlymus Lietuvos Respublikos Prezidentui dėl kandidatų vadovauti Lietuvos Respublikos valstybės institucijoms, veikiančioms ekonomikos srityje, kuriuos skiria Lietuvos Respublikos Prezidentas, naudodamasis Konstitucijos nustatytomis galiomis.·    
    
 Nustatyta tvarka nagrinėja ir rengia atsakymus į asmenų skundus, pareiškimus bei prašymus arba, esant reikalui, juos persiunčia kompetentingoms institucijoms.·   
      
Užtikrina dokumentų, susijusių su Grupės funkcijų vykdymu kaupimą, jų sisteminimą ir saugojimą pagal patvirtintą Kanceliarijos dokumentacijos planą.·   

      Vykdo pagal kompetenciją kitus nenuolatinio pobūdžio Lietuvos Respublikos Prezidento pavedimus.·    

     Bendradarbiauja su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis bei įstaigomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.·    

     Dalyvauja mokymuose ir kvalifikacijos tobulinimo kursuose, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos organizuojamuose renginiuose, teikia Lietuvos Respublikos Prezidentui siūlymus dėl Grupės darbo organizavimo. 
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą