2014 m. kovo 2 d., sekmadienis

Kas paneigs, kad policija, kaip sakoma, yra prokuratūros tarnaitė ....


Buitinių vartotojų sąjunga informavo Vilniaus apygardos prokuratūrą, kad VšĮ „Respublikinis energetikų mokymo centras“  savo interneto svetainėje skelbia:

Respublikinio energetikų mokymo centro Energetikos darbuotojų sertifikavimo skyrius  2013 m. liepos 1 d. pradėjo Energetikos darbuotojų  atestavimą pagal Energetikos darbuotojų atestavimo schemą suderintą su Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos.
    
Susumavus visus atestavimo rezultatus, priimamas sprendimas asmenį atestuoti/neatestuoti. Atestavimo rezultatai pranešami prašyme nurodytu elektroniniu paštu arba telefonu, išduodamas energetikos darbuotojo pažymėjimas. Atestuotų asmenų sąrašas skelbiamas interneto svetainėje www.edsi.lt. 

 Išduotas energetikos darbuotojo pažymėjimas suteikia teisę dirbti pažymėjime nurodytos kategorijos darbus ir galioja visoje šalyje.

Ir vienkart pateikė prokuratūrai  šio  Centro atestuotų energetikos darbuotojų sąrašus.

   Rašte buvo pateiktos  Energetikos ir  Šilumos ūkio įstatymų nuostatos, kurios nustat, kad daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojus atestuoja ir atestatus užsiimti atitinkama veikla  išduoda Valstybinė energetikos inspekcija.
  
  Tokiu būdu buvo pateikti nepaneigiami įrodymai, kad pagal  Respublikinio energetikų mokymo centro Energetikos darbuotojų sertifikavimo skyriaus išduotus pažymėjimus fiziniai asmenys gali neteisėtai užsiimti atitinkama veikla, kadangi jų Valstybinė energetikos inspekcija neatestuoja.

Taip “ pasistengė“ Energetikos ministras J. Neverovič, kuris savo įsakymu nustatė:

Asmenims, turintiems pagal Aprašą išduotą energetikos darbuotojo pažymėjimą (Aprašo 5 priedas), suteikiama teisė vykdyti energetikos darbuotojo pažymėjime nurodytas veiklas ir darbus.

 Energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigos (toliau – sertifikavimo įstaiga) išduotas energetikos darbuotojo pažymėjimas galioja visoje šalyje, o energetikos įmonės išduotas energetikos darbuotojo pažymėjimas suteikia teisę darbuotojui atlikti energetikos darbuotojo pažymėjime nurodytus darbus pagal darbo sutartį su jį išdavusia įmone.


Ir nors prokuratūrai buvo paaiškinta, kad  LR Konstitucinis teismas 1994 m. sausio 19 dieną savo nutarime  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 1993 M. BIRŽELIO 17 D.  SEIMO NUTARIMO "DĖL ŽEMĖS REFORMOS PAGRINDINIŲ KRYPČIŲ"      ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI  yra išaiškinęs:

  Įstatymas yra  Lietuvos Respublikos  Konstitucijos ir  Seimo statuto   nustatyta tvarka  išleistas  pirminis  teisinis  aktas, išreiškiantis   įstatymo leidėjo  valią ir turintis aukščiausiąją teisinę galią.
  
Todėl įstatymas gali  būti  pakeistas  arba  jo galiojimas gali būti panaikintas ne kitaip, kaip išleidus kitą įstatymą arba   Konstituciniam Teismui pripažinus jį prieštaraujančiu Konstitucijai.  

 Visi  kiti teisės  aktai   turi būti priimami  remiantis įstatymais ir negali jiems prieštarauti, t.y. turi  būti poįstatyminiai. 

 Poįstatyminis  teisės aktas yra įstatymo   nustatytais pagrindais   ir tvarka kompetentingo organo priimtas teisės  aktas.

Poįstatyminis aktas paprastai yra valdymo aktas.  

 Juo realizuojamos   įstatymo  normos, tačiau toks teisės aktas negali  pakeisti paties  įstatymo   ir sukurti naujų bendro pobūdžio teisės  normų, kurios savo galia konkuruotų  su įstatymo normomis.   

Jis yra  įstatymo normų  taikymo aktas nepriklausomai nuo to,  ar tas  aktas yra  vienkartinio (ad  hoc), ar nuolatinio galiojimo.

prokurorė A. B.  Buitinių vartotojų sąjungos laišką persiuntė Vilniaus apskrities policijos komisariato Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriui.

Savo laiške policijai ji parašė:

„Pareiškime pateiktų duomenų nepakanka priimti sprendimą dėl iki teisminio tyrimo pradėjimo, todėl būtina atlikti pareiškimo duomenų patikslinimą ir spręsti klausimą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo“.

Ji  vadovavosi  Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. I-110 patvirtintų  „Rekomendacijų  dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos“ 17 punktu:

„17. Prokuratūroje gautus skundus, pareiškimus ar pranešimus apie nusikalstamą veiką draudžiama persiųsti nagrinėti ikiteisminio tyrimo įstaigai, išskyrus atvejus, kai būtina gauti skundo, pareiškimo ar pranešimo patikslinimą ir jo nebuvo galima gauti skundo, pareiškimo ar pranešimo priėmimo metu.
  
   Buitinių vartotojų sąjungai tai jau kelintas atvejis, kada   tokiu būdu prokuratūra, kaip liaudis sako, atsifutbolina .... nes visada prokurorai gali  surasti  priežasčių, kad būtina pareikimus patikslinti
  
 Kokio patikslinimo dar reikia, prokurorė neparašė, nes viskas ir taip aišku, visi įrodymai, kaip sakoma, pateikti ant lėkštutės .... tiesa ne ant auksinės, o ant elektroninės, bet pasirašytos elektroniniu parašu ...

Kas žino. o gal prokurorę  nugąsdino LR Konstitucinio teismo išaiškinimas, kuris jai pasirodė esąs neprieinamas ...... ?????

O gal ją pergąsdino tai, kad   įtariamuoju gali tapti pats Energetikos ministras ???

Sumoje  tenka atsidusti, kad yra ... kaip yra ....... ir kas paneigs, kad  policija yra prokuratūros tarnaitė..

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą