2015 m. sausio 4 d., sekmadienis

Viskas yra gražu, kol karvė neįžengia į daržą -Airių patarlė.Europarlamentaras Bronis Ropė dalinasi savo išmintimi:
Kada  šilumos tiekėjai - rimtai ir iš esmės - ims mažinti savo gaminamos šilumos bei jos transportavimo kaštus? 

Juk ir nuo to labai priklauso gyventojų šilumos sąskaitos.
-------------------------------------------------------------
Buitinių vartotojų sąjunga:

Visų pirma -  šilumos kainos yra valstybės reguliuojamos.

Jas nustato savivaldybių tarybos, patikrina Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija ir jeigu savivaldybės neįvertina jos pastabų Kainų komisija nustato šilumos kainas.

Taigi iš esmės šilumos kainas nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

Investicijas į šilumos ūkį nustato savivaldybės, po to jos derinamos su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija.

Nes investicijos (išskyrus daromas iš ES paramos) tiesiogiai įtakoja šilumos kainas.
  
Šilumos nuostolius jos perdavimo tinklais nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

Jeigu jie yra didesni, tai jau šilumos tiekėjų nuostoliai.

 Kuro sąnaudas šilumai gaminti irgi nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.
******************************************************************
Nereikia tokių paslapčių ponai: pristatykite prašau visuomenei jūsų valdomo ūkio nusidėvėjimo laipsnį, bei patiriamus šilumos  nuostolius  ją gaminant bei transportuojant.

Ir ant kieno pečių sugula kasmetiniai patiriami nuostoliai? 

Tuomet viskas bus aišku.

V. Stasiūnas savo straipsnyje taip pat klaidina skaitytoją, teigdamas jog aš nežinau, kaip reguliuojamas šilumos įmonių pelnas.

Pelnas iš tiesų yra reguliuojamas, bet aš TV laidoje neminėjau pelno, o kalbėjau apie pajamas.

Visus savo tikslus šilumininkai gali pasiekti per pajamas ir išlaidas – nupirkti jiems palankių ekspertų „išvadas“, užsakyti reklamą, važinėti prabangiomis mašinomis ir t.t.

Štai mano klausimas visiems Lietuvos politikams: kiek dar ilgai nemaža dalis Lietuvos šilumos įmonių bus savotiškos „nustumtų ar pasitraukusių nuo lovio“ politikų sanatorijos?

Etatai tokiose įmonėse išpūsti, vadovaujančių personų algos ten tokios, kokių pavydėtų net ministrai ar Seimo nariai.

Tad kol taip bus, šilumos įmonės, paklusdamos Kainų komisijos nustatomam mažam pelno procentui, žais su kainomis išpūsdamos kaštus ir šitaip didindamos savo galutinės produkcijos kainas.

Tuomet tebūnie gaunamas pelnas mažas, vartotojai vis tiek  šilumininkams apmoka su kaupu.

Taigi: kiek visa tai dar tęsis?

V. Stasiūnas straipsnio pabaigoje teigia, kad šildymo kainos mažės, kai tik mažės energijos vartojimas (gyventojai renovuos namus, taupys).

 Norėtųsi, kad šie žodžiai „nueitų į dangų“, nes aš turiu rimtą abejonę, ar nenutiks tas pats kaip su sumažėjusiu elektros vartojimu.

Kokia prasmė gyventojams mažinti energijos sąnaudas, jei šilumininkai vis vien didins kainas ir šeimų sąskaita nemažės.
*************************************************************************** 

Taigi ne šilumos tiekėjai nustato šilumos kainas, o iš esmės Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija šilumos tiekėjų  darbuotojų užmokesčio dydį, kuris sąlygoja šilumos kainas, nustato ne pagal faktinį jo dydį, o vadovaujantis Lyginamosios analizės aprašu.

Savo pelno sąskaita šilumos tiekėjai gali pasididinti savo darbuotojų darbo užmokesčio dydį.

Pajamas šilumos tiekėjai gauna tik iš parduoto šilumos kiekio.

 Kas nutinka su viršplaninėmis pajamomis išaiškina Kainų komisija:

Išaiškinimas dėl šilumos tiekėjo realizuoto šilumos kiekio ir pelno tarpusavio sąsajos

Komisija, reaguodama į gaunamus vartotojų organizacijų paklausimus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsniu, teikia išaiškinimą dėl šilumos tiekėjų realizuoto šilumos kiekio ir pelno tarpusavio sąsajos.

Pagal Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo ir Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96, nuostatas, 

Komisija, nustatydama šilumos tiekėjams šilumos bazines kainas (3–5 metams), nustato būtinąsias šilumos tiekimo sąnaudas: darbo užmokesčio, socialinio draudimo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo, gamybos ir perdavimo įrenginių remonto, turto eksploatavimo sąnaudas, mokesčių, bei kitas šilumai pagaminti ir patiekti vartotojams būtinas sąnaudas.

Šios sąnaudos yra sąlyginai pastovios, t. y. jas šilumos tiekėjai patiria nepriklausomai nuo to, kiek šilumos pagamina ir parduoda vartotojams.

Pabrėžtina, kad metinė pastoviųjų sąnaudų suma, įskaitant normatyvinį pelną, yra fiksuotas dydis.

Nustatant vieno energijos vieneto kainą, metinė pastoviųjų sąnaudų suma yra dalijama iš prognozuojamo realizuoti šilumos energijos kiekio.

Realizuotos šilumos energijos kiekis priklauso nuo keleto veiksnių, įskaitant lauko temperatūrą, vėjuotumą, vartotojų skaičių (ypač didžiųjų vartotojų) ir vartojimo intensyvumą.

Todėl prognozuotas šilumos energijos realizacijos kiekis dažniausiai nesutampa su faktiniu šilumos energijos realizacijos kiekiu.

Atsižvelgiant į tai, kad būtinųjų šilumos tiekėjo sąnaudų suma yra fiksuota (metų laikotarpiui) ir žinoma prieš prasidedant ataskaitiniam laikotarpiui, o faktinė realizuoto šilumos energijos kiekio apimtis yra žinoma jau pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, Šilumos kainų nustatymo metodikos 115.1 punkte yra numatytas realizuotos šilumos kiekio pokyčio koregavimo koeficientas.

Šio koeficiento naudojimas užtikrina, kad vartotojai nepermokėtų, jei faktinis realizuotos šilumos kiekis yra didesnis nei buvo prognozuota, ir kad šilumos tiekėjai padengtų nustatytą sąnaudų sumą, jei realizuotos šilumos kiekis yra mažesnis nei buvo prognozuota.

Taigi, jei praėjusį ataskaitinį laikotarpį šilumos energijos buvo realizuota daugiau nei prognozuota, ir šilumos tiekėjas dėl to turėjo daugiau pajamų, šia papildoma pajamų suma yra mažinama šilumos tiekėjo per ateinantį laikotarpį dengtinų metinių sąnaudų suma, įskaitant normatyvinį pelną, t. y. atitinkama dalimi mažinama ateinančio laikotarpio šilumos energijos kaina.

Apibendrinant konstatuotina, kad šiuo metu taikoma šilumos energijos kainodaros sistema užtikrina, kad šilumos tiekėjo pelnas nepriklauso nuo realizuoto šilumos energijos kiekio.

Kasmetinė šilumos energijos kainų perskaičiavimo procedūra užtikrina, kad šilumos tiekėjo realizacijai viršijus prognozuotą apimtį ir dėl to gavus papildomų pajamų, atitinkama apimtimi yra sumažinama šilumos energijos kaina ateinančiam laikotarpiui.
************************************************

Betgi ponas  Ropė yra buvęs ilgametis Ignalinos rajono meras, ir jis pasirašydavo savivaldybės nustatytas šilumos kainas ir investicijas į šilumos ūkį,


Todėl, vertinant tai kas rašoma, jis yra arba   analfabetas, arba, kas paneigs, tiesiog įžūlus melagis.

Tai jis pats  „žaidžia su šilumos kainomis“ mulkindamas juo tikinčius.

O sumoje, tiek nesąmonių viename straipsnyje labai jau retas atvejis.

Betgi  žmonės skaito ir tiki tokiais „bredais“ ...

Betgi šiuo metu ponas Ropė yra europarlamentaras .........................

Štai ponas europarlamentaras labai pavydi šilumos tiekėjams   jų atlyginimų.

O koks gi yra jo paties atlyginimas, kiek realiai jis „pasideda į savo kišenę“ iš šios sinekūros ???

Jeigu ponas  europarlamentaras su sąvoka  „sinekūra“ nesutinka, tada tegu  paviešina savo pelną iš šios tarnybos, ir vienkart, įrodydamas kad tai ne „sinekūra“,  informuoja atitinkamas ES institucijas, kad LR 
Vyriausybė ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, nustatydami gamtinių dujų kainas, grubiausiai pažeidė šilumos vartotojų interesus, kad tokie šių valstybės institucijų   veiksmai yra labai ir labai galimai korupciniai.

(Anglų patarlė - Nereikalauk nieko iš kito, jei pats nieko neduodi.)


 Juo labiau, kad šiuo atveju  šilumos vartotojų interesus gina tiktai  jo taip nekenčiamų šilumos tiekėjų asociacija .... kurios  prezidentas yra V. Stasiūnas ....

Ir dar vienas itin ypatingas momentas – ponas europarlamentaras yra   Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko pirmasis pavaduotojas ...........

Kas yra ir keista, ir nesuprantama, ir verčia labai rimtai suabejoti šios partijos patikimumu.

Nes šios partijos 1-asis pirmininko pavaduotojas tokiu būdu, iš esmės, trikdo  valstybės socialinę  rimtį, nukreipia visuomenės dėmesį nuo to, kad būtent valdžia  tikslingai stabdo šilumos kainų mažėjimą, biokuro panaudojimą šilumos gamyboje. 


.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą