2015 m. sausio 6 d., antradienis

Kaip sakoma, viltis kvailių motina ...
Valstybinei  kainų ir energetikos kontrolės komisijai          2015 m. sausio 6 d.  Nr. 2


DĖL  ŠILUMOS PASKIRSTYMO TAISYKLIŲ PROJEKTO

 Susipažinę su  Šilumos paskirstymo taisyklių projektu, viešojo intereso   vedami,  geranoriškai siūlome
perskaityti Šilumos ūkio įstatymą nuo jo pačios pradžios, ypatingai atkreipiant dėmesį į:

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

  
2. Apsirūpinimo karštu vandeniu būdas centralizuotai paruošto karšto vandens pirkimas iš karšto vandens tiekėjo arba šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo, arba individualus karšto vandens ruošimas jo vartojimo vietoje, naudojant kitus energijos šaltinius (dujas, elektrą, kietąjį kurą) geriamajam vandeniui pašildyti iki higienos normomis nustatytos temperatūros.

9. Karštas vanduo  iš geriamojo vandens paruoštas, pašildant jį iki higienos normomis nustatytos temperatūros, vanduo.
10. Karšto vandens tiekėjas – asmuo, tiekiantis karštą vandenį vartotojams pagal pirkimo–pardavimo sutartis.
11. Karšto vandens tiekimas – centralizuotai paruošto karšto vandens pristatymas ir pardavimas karšto vandens vartotojams.

19. Nepaskirstytasis karšto vandens kiekis – viršijantis leistinas apskaitos prietaisų paklaidas skirtumas tarp geriamojo vandens karštam vandeniui paruošti kiekio, išmatuoto daugiabučio namo įvade, ir butų karšto vandens skaitiklių rodmenų sumos.

38. Šilumos punktas prie šilumos įvado prijungtas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos įrenginys, su šilumnešiu gaunamą šilumą transformuojantis pristatymui į pastato šildymo prietaisus. Daugiabučio namo šilumos punkto įrenginiai, būtini namo tinkamam eksploatavimui ir naudojimui, yra neatskiriama namo dalis ir šio namo butų ir patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė, kurią draudžiama perduoti tretiesiems asmenims (kurie nėra šio namo butų ir patalpų savininkai).

40. Šilumos tiekimas – centralizuotai pagamintos šilumos pristatymas ir pardavimas šilumos vartotojams.


20 straipsnis. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra

 1. Prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat šilumos punktus, tiek nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, tiek butų ir kitų patalpų savininkams, turi prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas).
Teisę reguliuoti (nuotoliniu būdu ar kitaip daryti įtaką) namo šilumos punkto įrenginių darbą, laikydamasis nustatytų higienos normų, turi tik pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) arba atitinkamą kvalifikaciją turintys daugiabučio namo bendrijos atstovas ar daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų išrinktas jų įgaliotas atstovas.
Daugiabučio namo šilumos punktus, nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) prižiūri (eksploatuoja) šio įstatymo pagrindu, nesudarydamas atskirų sutarčių su šilumos punktų savininkais. 


     Ir tuo pačiu tikimės, kad bus  pagaliau suprasta, kad tada, kada pastate randasi šilumos punktas su atskirais šilumokaičiais patalpų  šildymui ir karštam  vandeniui ruošti, centralizuotai paruošto  karšto vandens pristatymo į pastatus lauko tinklais, ar atvira šildymo sistema, kaip tai nustato sąvoka „Karšto vandens tiekimas“,  nėra.
 
 O vyksta karšto vandens ruošimas individualiame pastato šilumos punkte,   VYKSTA  APSIRŪPINIMAS   KARŠTU VANDENIU BE JO TIEKĖJO,  ir taip vyksta jau daugelį  metų.

 Daugiabučio namo šilumos vartotojai gali tiktai atsisakyti karšto vandens ruošimo šilumos punkte ir ruoštis karštą vandenį jo vartojimo vietoje butuose.

O tai, kad   šiluma ir geriamas vanduo karštam  vandeniui ruošti perkami iš to paties  šilumos tiekėjo, apsirūpinimo karštu vandeniu būdo be jo tiekėjo  nekeičia.

 Juo labiau, kad yra atvejų, kada šilumos tiekėjas yra ir geriamo vandens tiekėjas.

  Šilumos tiekėjai jau senai stengiasi atsikratyti geriamo vandens karštam  vandeniui ruošti perpardavėjų rolės,  tačiau geriamo vandens tiekėjai  tam energingai kliudo.

 Sumoje tikimės, kad  komisija šias elementarias tiesas suvoks ir įvertins,  ir  kad Šilumos paskirstymo taisyklės bus suderintos su aukščiau išvardintomis Šilumos ūkio įstatymo nuostatomis.  


      Buitinių vartotojų sąjungos  prezidentas                   Antanas Miškinis


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą