2015 m. sausio 21 d., trečiadienis

Valstybės kontrolė vadovaujasi ne LR Konstitucija, įstatymais, o „savu supratimu“ ....

Valstybės kontrolė atliko auditą – įvertino, ar naujoji daugiabučių namų šilumos punktų priežiūros organizavimo tvarka, įsigaliojusi nuo 2011 m. lapkričio 1 d., sudarė sąlygas vartotojams gauti tinkamas šilumos punkto priežiūros ir eksploatavimo paslaugas.

Šilumos ūkio įstatymas nuo 2011 11 01 nustatė:

1. Prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat šilumos punktus, tiek nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, tiek butų ir kitų patalpų savininkams, turi prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas).  Daugiabučio namo šilumos punktus, nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) prižiūri (eksploatuoja) šio įstatymo pagrindu, nesudarydamas atskirų sutarčių su šilumos punktų savininkais. 


Be to Šilumos ūkio įstatymas nustato:

1. Daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai šilumos punkto įrenginius valdo, naudoja ir jais disponuoja bendrosios nuosavybės teise.
2. Jeigu daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai šilumos punkto įrenginių bendrosios nuosavybės teise nevaldo, bendroji nuosavybės teisė gali būti ĮGYJAMA:
1) Civilinio kodekso nustatyta daiktų pirkimo-pardavimo išsimokėtinai tvarka išsiperkant renovuotų šilumos punktų įrenginius iš trečiųjų asmenų pagal įrenginių likutinę vertę;
2) įsigyjant (įsirengiant) šilumos punkto įrenginius finansinės nuomos (lizingo) sutarties pagrindu;
3) kitais įstatymų nustatytais pagrindais.


O LR Konstitucija nustato:

23 straipsnis

Nuosavybė neliečiama.
Nuosavybės teises saugo įstatymai.
Nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama
.

  Tokiu būdu Šilumos ūkio įstatymas neįpareigojo ir negalėjo įpareigoti   daugiabučių namų savininkus įsigyti šilumos tiekėjų šilumos punktus, o šilumos punktų   savininkus įpareigoti juos parduoti.

 Deja, sprendžiant iš Valstybės kontrolierės Giedrės Švedienės  pareiškimo  jog „auditoriai nustatė, kad dėl neparengtų reikalingų poįstatyminių teisės aktų  .......    gyventojams perduota tik nedidelė dalis šilumos punktų“ galima  spręsti, kad, jeigu būtų parengti atitinkami poįstatyminiai aktai, šilumos punktų savininkai privalėtų savo nuosavybę – šilumos punktus perduoti daugiabučių namų savininkams.

 Tačiau tai akivaizdžiai prieštarauja ir LR Konstitucijos, ir Šilumos ūkio įstatymo atitinkamoms nuostatoms.

Beje Valstybės kontrolės kompetencijas nustato Valstybės kontrolės įstatymas.

Nors ir Valstybės kontrolės įstatymas nustato, kad valstybės kontrolės kompetencija yra   valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo auditas, tačiau pagal Įstatyme nustatytą valstybinio audito mastą galima spręsti, kad Valstybės kontrolės kompetencija gali būti ir savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo auditas.

Be to Valstybės kontrolė privalo vadovautis ir Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu.

Deja, kaip matome iš Valstybės kontrolierės pareiškimo ir pranešimo interneto svetainėje, valstybės kontrolė vadovaujasi,  kaip sakoma, „savu supratimu“ .....


.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą