2015 m. gegužės 30 d., šeštadienis

Kokie yra Vilniaus savivaldybės tarybos ruošiamos administracijos struktūros "perestroikos" tikslai ....

 Vilniaus savivaldybė informuoja, kad ji ruošiasi pertvarkyti administracijos struktūrą, sumažinti darbuotojų skaičių.

Pažymėtina, kad savivaldybės struktūros "pertvarkymą", darbuotojų skaičiaus mažinimą,  jau buvo atlikę     konservatoriai su tuometiniu meru, kuris rengėsi parduoti savivaldybės pastatą, o po to jį nuomoti ....

Vadovaujantis sveiko proto logika, administracijos struktūra visų pirma turi būti tokia, kad ji užtikrintų  teisės aktų jai  priskirtų funkcijų atlikimą.

Tuo tarpu  pareiškimai, kad

Svarstoma, kad jei departamente dirba iki 50 darbuotojų, pakaktų vienos direktoriaus pavaduotojo pareigybės, o jeigu daugiau kaip 50 – ne daugiau kaip dviejų.

Skyrių vedėjams taip pat siūloma turėti ne daugiau kaip po vieną pavaduotoją

kelia pagrįstas abejones dėl tiek dėl mero, tiek  dėl Tarybos kompetencijos, o blogiausia, kad  "pertvarkos"  siekiai gali būti  korupciniai.

 Vadovaujantis sveiko proto logika ir viešuoju interesu, Administracijos struktūros projekto parengimas turėtų būti patikėtas kompetentingai šiuolaikinės vadybos srityje firmai, ir jis turėtų būti tęstinis, koreguojamas pagal iškilusias situacijas.

Situacija turėtų bent kiek paaiškėti gavus iš Vilniaus savivaldybės žemiau prašomą informaciją.

*****************************************************************
Vilniaus miesto savivaldybės tarybai       
2015-04-30   
  

DĖL   SAVIVALDYBĖS VALDYMO IR  ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS

www.vilnius.lt pranešė, kad  Vilniaus miesto savivaldybės taryba pradėjo svarstyti savivaldybės valdymo ir administracijos struktūros pertvarką.

Įgyvendinus pertvarką, savivaldybės veikla taps modernesnė: bus atsisakyta besidubliuojančių struktūrinių padalinių funkcijų, o paslaugos gyventojams bus teikiamos greičiau ir kokybiškiau.
Šiuo metu aiškinamasi, koks darbuotojų skaičius būtų optimalus, kaip supaprastinti veiklos organizavimą, kad savivaldybė veiktų darniau ir laiku teiktų paslaugas ir atsakymus vilniečiams.

Pokyčiai Savivaldybės administracijos organizacinėje struktūroje yra būtini, trumpinant įvairių leidimų verslui išdavimo bei gyventoju problemų sprendimo procedūras.

Pokyčiai reikalingi ir siekiant panaikinti padalinių funkcijų dubliavimąsi bei sparčiau įgyvendinti strateginius veiklos prioritetus - Integruoto Vilniaus tikslinių teritorijų vystymo panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas programą, Šilumos ūkio vystymo, Atliekų rūšiavimo ir tvarkymo bei kitus planus.

Efektyvinant veiklą, iš 11 departamentų svarstoma palikti 9, darbuotojus perkeliant į kitus departamentus.

Patobulinta Savivaldybės administracijos organizacinė struktūra sudarys galimybę kiekvienam Savivaldybės administracijos darbuotojui dar geriau tenkinti Vilniaus bendruomenes ir įmonių lūkesčius,“ – sako Administracijos vadovė Alma Vaitkunskienė.

Svarstoma, kad jei departamente dirba iki 50 darbuotojų, pakaktų vienos direktoriaus pavaduotojo pareigybės, o jeigu daugiau kaip 50 – ne daugiau kaip dviejų.

Skyrių vedėjams taip pat siūloma turėti ne daugiau kaip po vieną pavaduotoją.

Šiandien Tarybai buvo pateiktas pirminis pertvarkos projektas, kuris bus svarstomas ir tobulinamas apie tris savaites, tariantis su tarybos nariais, bei bendradarbiaujant su Profesinės sąjungos komitetu.
  
   Ryšium su tuo ,  Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms nustatytais terminais,  prašome    sekančios informacijos:

Ø  Kas yra šio pirminio pertvarkos projekto autorius.

Ø  Pateikti šio pirminio pertvarkos projekto kopiją (pageidautina elektroninę).


  Kadangi, rašoma: „Skaičiuojama, kad pertvarkius struktūrą, pavyks sutaupyta apie 15 proc. darbo užmokesčio fondo ir socialinio draudimo mokesčio lėšų arba 1mln. 834 tūkst. eur.“ – galima suprasti, kad planuojamas etatų mažinimas.
 
   Tuo tarpu yra savivaldybės  Aplinkos ir energetikos departamente  Būsto renovavimo skyriaus sudėtyje yra   Statinių naudojimo priežiūros poskyris su  11 darbuotojų, įskaitant poskyrio vedėją.

 Šiam  poskyriui nustatyti svarbiausieji   uždaviniai :

1. kontroliuoti, kaip statinių naudotojai atlieka Vilniaus miesto gyvenamųjų namų ir kitų statinių naudojimo techninę priežiūrą;
2. nustatyti, ar statinio techninė priežiūra, jo sauga ir paskirtis atitinka Statybos ir kitų įstatymų, teisės aktų bei normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

    Šio poskyrio veiklą iš esmės turi apibrėžti  Statybos techninis reglamentas STR 1.12.08:2010 STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS, kuris nustato, kad „ypatingų statinių, kurių požymiai apibrėžti statybos techniniame reglamente STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“   ir daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių aukštingumas iki 5 aukštų imtinai,    priežiūra vietoje turi būti atliekama ne rečiau kaip vieną kartą per metus.“

  Ryšium su tuo,  Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms nustatytais terminais,  prašome  sekančios  informacijos:

Ø  Kiek iš viso Vilniuje yra statinių, tame tarpe daugiabučių namų atskirai, kurių priežiūrą vietoje, pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.12.08:2010 STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS, savivaldybė turi atlikti ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

Ø  Kiek iš viso tam atlikti reikalinga savivaldybės darbuotojų.


P.S. LR Konstitucinis teismas yra išaiškinęs, kad daugiabučių namų priežiūra yra viešasis interesas.


   Buitinių vartotojų sąjungos  prezidentas                   Antanas MiškinisKomentarų nėra:

Rašyti komentarą