2015 m. gegužės 14 d., ketvirtadienis

Įdomumo dėlei, kaip valdžia mumis rūpinasi .....Vidaus reikalų  ministerija parengė naują Ekstremalių įvykių kriterijų sąrašą ir pateikė jį viešam svarstymui.

Šį sąrašą turės patvirtinti  Vyriausybė.

Civilinės saugos įstatymas nustato:

3. Ekstremalus įvykis – nustatytus kriterijus pasiekęs ar viršijęs gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio pobūdžio įvykis, keliantis pavojų žmonėms, jų fiziologinėms ar socialinėms gyvenimo sąlygoms, turtui, ūkiui ir aplinkai.

5. Ekstremalaus įvykio kriterijai – stebėjimais ir skaičiavimais nustatyti arba tarptautinėje praktikoje naudojami fizikiniai, cheminiai ar geografiniai įvykio mastą ir padarinius apibūdinantys dydžiai, kuriuos pasiekęs ar viršijęs įvykis laikomas ekstremaliu. Ekstremalaus įvykio kriterijus nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

O EKSTREMALIŲJŲ ĮVYKIŲ KRITERIJŲ SĄRAŠO projekte nustatyta:


Padarinys
Įvykio apibūdinimas
Kriterijai

matavimo vienetas
įvertinimas, dydis, kritinė riba
II. ĮVYKIS, DĖL KURIO SUTRIKDYTOS GYVENTOJŲ SOCIALINĖS SĄLYGOS

4. Neplanuotas energetikos, komunalinių, ryšių paslaugų, Lietuvos
nacionalinio radijo ar televizijos transliavimo nutraukimas gyventojams ar vartotojams
4.1. elektros energijos tiekimo vartotojui12, kuriam nustatyta pirma (I) elektros energijos patikimumo kategorija ir būtinas nepertraukiamas aprūpinimas elektros energija, nutraukimas
nutraukimo trukmė, val.
≥ 24
4.2. elektros energijos tiekimo nutraukimas daugiau kaip 20 000 gyventojų arba 1/4 savivaldybės teritorijos gyventojų
nutraukimo trukmė, val.
≥ 24
4.3. šilumos tiekimo nutraukimas šildymo sezono metu nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojams13
nutraukimo trukmė, val.
≥ 24

4.4. šilumos tiekimo nutraukimas šildymo sezono metu daugiau kaip 3 000 gyventojų arba 1/4 savivaldybės teritorijos gyventojų
nutraukimo trukmė, val.
≥ 24

4.5. gamtinių dujų tiekimo nutraukimas vartotojui, kuriam dujos tiekiamos nenutrūkstamai 14
nutraukimo trukmė, val.
≥ 24

4.6. gamtinių dujų tiekimo nutraukimas daugiau kaip 20 000 gyventojų arba 1/4 savivaldybės teritorijos gyventojų
nutraukimo trukmė, val.
≥ 24

4.7. geriamojo vandens tiekimo nutraukimas stacionarinei asmens sveikatos priežiūros įstaigai, ūkio subjektui ar įstaigai, teikiančiai formaliojo mokymo paslaugas
nutraukimo trukmė, val.
≥ 24

4.8. geriamojo vandens tiekimo nutraukimas daugiau kaip 5 000 gyventojų
nutraukimo trukmė, val.
≥ 24

4.9. nuotekų šalinimo nutraukimas daugiau kaip 20 000 gyventojų
nutraukimo trukmė, val.
≥ 24
4.10. pagalbos skambučių15 priėmimo sutrikimas, kai dėl to negalima iškviesti pagalbos tarnybos15
sutrikimo trukmė, val.
≥ 1
4.11. interneto ryšio nutraukimas daugiau kaip 1/3 savivaldybės vartotojų arba daugiau kaip100 000 vartotojų
nutraukimo trukmė, val.
≥ 6
4.12. viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų16 nutraukimas daugiau kaip 1/3 savivaldybės vartotojų arba daugiau kaip
25 000 vartotojų
nutraukimo trukmė, val.
≥ 5
4.13. viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų16 nutraukimas daugiau kaip 1/3 savivaldybės vartotojų arba daugiau kaip
50 000 vartotojų
nutraukimo trukmė, val.
≥ 4
4.14. Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos transliavimo nutraukimas daugiau kaip
100 000 gyventojų
nutraukimo trukmė, val.
≥ 3

12 Vartotojų aprūpinimo elektros energija patikimumo kategorijos nustatytos Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse, patvirtintose energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“.
13 Sąvoka „nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojai“ apibrėžta Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme.
14 Sąvoka „nenutrūkstamas gamtinių dujų tiekimas“ apibrėžta Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“.
15 Sąvokos „pagalbos skambutis“ ir „pagalbos tarnybos“ apibrėžtos Lietuvos Respublikos Bendrojo pagalbos centro įstatyme.
16 Sąvokos „viešosios fiksuotojo telefono ryšio paslaugos“ ir „viešosios judriojo telefono ryšio paslaugos“ apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme.
––––––––––––––––


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą