2015 m. lapkričio 1 d., sekmadienis

Dvi peticijos ginančios viešąjį vartotojų interesą Pateiktos   dvi peticijos Seimo peticijų komitetui:

1. DĖL GERIAMO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO  
    Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas 35 straipsnis. Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarka
nustato:

1. Abonentai ir vartotojai už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį atsiskaito pagal pirkimo ir pardavimo vietoje (geriamojo vandens apskaitos mazguose) įrengtų atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita.

2. Karštam vandeniui ruošti patiekto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius įrengto atsiskaitomojo geriamojo vandens apskaitos prietaiso rodmenis. 

Kai geriamasis vanduo tiekiamas karštam vandeniui ruošti daugiabučio namo karšto vandens ruošimo įrenginiuose, geriamojo vandens pirkimo ir pardavimo vieta yra atsiskaitomasis geriamojo vandens apskaitos prietaisas, įrengtas pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius.

  Tokiu būdu šiame įstatyme, kada karštas vanduo ruošiamas daugiabučiuose namuose besirandančiuose šilumos punktuose,  imperatyviai nustatoma, kad su geriamo vandens karštam vandeniui ruošti tiekėju   atsiskaitoma pagal įvadinio apskaitos prietaiso parodymus.

 Tačiau realizavus šią nuostatą daugiabučių namų butų karšto vandens apskaitos prietaisai atsidurtų  už metrologinės patikros ribos.

   Tokiu atveju apie kokią nors tikslią   karšto vandens apskaitą butuose net kalba nebegali eiti.

  O tai yra akivaizdus vartotojų viešojo intereso pažeidimas, tiesiog nusikalstama veika.

  Mūsų turima informacija Energetikos   ministerija  yra parengusi šio įstatymo pakeitimo projektą, nustatantį, kad karšto vandens apskaitos prietaisus daugiabučių namų butuose  įrengia geriamo vandens karštam vandeniui ruošti tiekėjas, jis juos prižiūri, organizuoja  jų metrologinę patikrą.

 Tačiau šis, viešąjį vartotojų interesą ginantis, Energetikos   ministerijos pasiūlymas susilaukė neregėtai atkaklaus ir nemotyvuoto  geriamo vandens tiekėjų pasipriešinimo.

  Belieka tiktai apgailestauti, kad Aplinkos ministerija  šioje vietoje neatlieka savo konstitucinės priedermės ginti viešąjį vartotojų interesą, tarnauti žmonėms,  ir blokuoja šį Energetikos   ministerijos pasiūlymą.

  Todėl jau metai, kaip Vyriausybė neparengia šiai įstatymo nuostatai įgyvendinti būtinų poįstatyminių teisės aktų.

  Ryšium su tuo pasiūlyta  atlikti Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo papildymą, nustatantį, kad  karšto vandens apskaitos prietaisus daugiabučių  namų butuose  įrengia geriamo vandens karštam vandeniui ruošti tiekėjas,  jis juos prižiūri, organizuoja  jų metrologinę patikrą.

  Taip pavyzdžiui yra Kaune, kur savivaldybė savo laiku tinkamai atliko savo konstitucinę priedermę tarnauti žmonėms.

2. DĖL KARŠTO VANDENS  NUOSTATŲ    ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYME  
    

   Šilumos ūkio įstatymas 3 straipsnis. Konkurencija šilumos ūkyje nustato:

3. Karšto vandens ruošimas ir tiekimas grindžiami konkurencija vartotojams pasirenkant karšto vandens tiekėją ar apsirūpinimo karštu vandeniu būdą.
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija ir savivaldybių institucijos numato priemones konkurencijai karšto vandens ūkyje skatinti ir užtikrina jų įgyvendinimą.

  Vienkart Šilumos ūkio įstatymas  20 straipsnis. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra
nustato:
1. Prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat šilumos punktus, tiek nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, tiek butų ir kitų patalpų savininkams, turi prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas).
Teisę reguliuoti (nuotoliniu būdu ar kitaip daryti įtaką) namo šilumos punkto įrenginių darbą, laikydamasis nustatytų higienos normų, turi tik pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) arba atitinkamą kvalifikaciją turintys daugiabučio namo bendrijos atstovas ar daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų išrinktas jų įgaliotas atstovas.
Daugiabučio namo šilumos punktus, nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) prižiūri (eksploatuoja) šio įstatymo pagrindu, nesudarydamas atskirų sutarčių su šilumos punktų savininkais.
...............................................
.............................................................

2. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) negali būti šilumos tiekėjas, tiekiantis šilumą tam namui ...........................
...................................................
........................................................
  
     Tokiu būdu, kada daugiabučiuose namuose  įrengti šilumos punktai, apie kokią nors konkurenciją karšto vandens tiekime ir ruošime kalba nebegali eiti, nes daugiabučių namų  savininkai gali tiktai arba įsigyti savo nuosavybėn  šilumos tiekėjo šilumos punktą, arba įsirengti jį naują nuosavą,  arba pereiti prie karšto vandens ruošimo butuose.

[ Šilumos punktas -  prie šilumos įvado prijungtas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos vientisas technologinis įrenginys, skirtas:
 su šilumnešiu gaunamą šilumą transformuoti   pristatymui į pastato butų šildymo prietaisus
 ruošti karštą vandenį jo pristatymui į butus.]

Lygiai taip pat, kada daugiabučiuose namuose randasi šilumos punktai, nebegali būti taikomos Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnis. Karšto vandens tiekimo daugiabučiuose namuose organizavimas nuostatos, susijusios su karšto vandens tiekėjo pasirinkimu ir jo aplamai  buvimu.

(Deja jas Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija taiko, visiškai nevertindama Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio nuostatų ......???!!!!

Rezultatas – akivaizdžiai neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens kainų neteisėtas įvedimas .....!!!???)

O dar kai kur (Visagino vienas mikrorajonas, Panevėžio mažos katilinės) pasitaikantis  ir savo egzistavimą bebaigiantis sovietinių laikų reliktas, kada karštas vanduo centralizuotai ruošiamas katilinėse, arba kvartalinėse boilerinėse,  ir į pastatus pristatomas atvira šildymo sistema, arba lauko tinklais, visiškai atmeta konkurenciją karšto vandens ruošime ir tiekime.

   Ryšium su tuo, siūloma Šilumos ūkio įstatyme atlikti pakeitimus, pašalinančius aukščiau nurodytus      prieštaravimus.


.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą