2015 m. lapkričio 13 d., penktadienis

Kas pasakys ar Seimo Energetikos komisija suprato, kad daugiabutis namas yra vientisas statinys ...????             2015 m. lapkričio 11 d. įvyko Seimo Energetikos komisijos (toliau – Komisija) posėdis.
Komisija posėdyje nagrinėjo nepakankamus teisinio reglamentavimo, susijusio su vartotojų atsijungimo nuo centralizuotos šildymo sistemos ir su vartotojų pasirinkimu apsirūpinant karštu vandeniu būdą, klausimus.

Svarstant nepakankamą teisinį reglamentavimą, susijusį su vartotojų atsijungimo nuo centralizuotos šildymo sistemos

, Komisija atkreipė dėmesį,  kad esamas teisinis reglamentavimas nenumato valstybės institucijos atsakingos už atsijungimo nuo centralizuotų šilumos ir karšto vandens tinklų priežiūrą ir kontrolę, taip pat nėra aiškiai reglamentuotos atsijungimo procedūros bei nevertinama galima žala daugiabučio bendrasavininkams atsirandanti dėl atsijungiančių asmenų.

Komisijos nariai pažymėjo, kad netinkamas minėto proceso reglamentavimas ir kontroliuojančios valstybinės institucijos nebuvimas suponuoja sąlygas piktnaudžiavimams vykdant atsijungimą nuo centralizuotų šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų. 

Įvertinusi susidariusią situaciją, Komisija siūlo:
Dėl nepakankamo teisinio reglamentavimo, susijusio su vartotojų atsijungimu nuo centralizuotos šildymo sistemos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei:
                      1)  apsvarstyti galimybę parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Seimui svarstyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo  ir (ar) Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo pakeitimus ar Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimus susijusius su institucijos, atsakingos už butų (patalpų) atjungimo nuo pastato šildymo ir karšto vandens sistemos tinklų kontrolę ir priežiūrą, paskyrimu;
                      2) pavesti atsakingai ministerijai ar institucijai parengti teisės aktą, kuriame būtų nuosekliai išdėstyta butų (patalpų) atsijungimo nuo karšto vandens ir šilumos tiekimo sistemos tvarka ir sąlygos, kuriose būtų numatytos apsaugos priemones, užtikrinančios bendraturčių, liekančių prijungtais prie šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemos, teisės ir teisėti interesai.


Prieš tai Buitinių vartotojų sąjunga nusiuntė Energetikos komisijai šią informaciją:

   Daugiabutis namas yra vientisas statinys: butų lubos, sienos, grindys yra bendros ir per jas vyksta šilumos mainai.

    Todėl, vadovaujantis sveiko proto logika, daugiabučiame name butų ir patalpų atsijungimas nuo pastato šildymo sistemos, kaip taisyklė, turi būti uždraustas.

       O ką daryti, kada daugiabučiame name jau yra atjungtų nuo pastato šildymo sistemos butų ir patalpų?

   T. y. ką daryti, kad pastate nebūtų, taip vadinamų,šilumos vagių“.

    Išeitis yra: Reikia visą pastate, visų be išimties  butų ir patalpų ( tame tarpe ir  atjungtų nuo pastato šildymo sistemos) sunaudotą šilumą,  paskirstyti visiems be išimties butams ir patalpoms ( tame tarpe ir  atjungtiems  nuo pastato šildymo sistemos).

Tuo tarpu Šilumos ūkio įstatymas  12 straipsnis. Atsiskaitymas su šilumos tiekėju
nustato

 2. Jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui. Šių dalių matavimo, nustatymo ar įvertinimo metodą šilumos vartotojai pasirenka Civilinio kodekso nustatyta sprendimų priėmimo tvarka iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduotų taikyti metodų. Kiti metodai gali būti taikomi tik suderinti su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija. Kol vartotojai pasirenka metodą, taikomas pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantis metodas.

   Teisingumo ministerijos nuomone, vadovaujantis sveiko proto logika, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, turėtų vadovautis šia nuostata, ir atitinkamai   paskirstant  VISĄ VISŲ BUTŲ IR PATALPŲ sunaudotą šilumą.

 Deja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija to neatlieka ir tuo iš esmės dangsto „šilumos vagis“.


--------------------------------------------------------

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą