2015 m. lapkričio 1 d., sekmadienis

Biurokratinė karusėlė .................
Valstybinei  kainų ir energetikos kontrolės komisijai                   2015.11.01   Nr. 39

 Žiniai: Teisingumo ministerijai
             Valstybinei  vartotojų teisių apsaugos tarnybai   


DĖL    ŠILUMOS  ŪKIO  ĮSTATYMO  12  STRAIPSNIO  NUOSTATŲ  TAIKYMO


nustato:

1. Šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą pagal šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka šilumos tiekėjas privalo suteikti slaptažodį šilumos vartotojams, kad šie galėtų elektroninių ryšių priemonėmis susipažinti su šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis.

2. Jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui. Šių dalių matavimo, nustatymo ar įvertinimo metodą šilumos vartotojai pasirenka Civilinio kodekso nustatyta sprendimų priėmimo tvarka iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduotų taikyti metodų. Kiti metodai gali būti taikomi tik suderinti su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija. Kol vartotojai pasirenka metodą, taikomas pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantis metodas.

3. Atsiskaitymo dokumentas yra sąskaita už šilumą.
Buitiniam šilumos vartotojui išrašytoje sąskaitoje turi būti pateikta tiksli, aiški ir išsami informacija, kuria remdamasis šilumos tiekėjas apskaičiavo vartotojo mokesčio dydį už jo suvartotą šilumos kiekį patalpoms šildyti ir šilumos kiekį karštam vandeniui ruošti bei karšto vandens temperatūrai palaikyti.

 Pateiktos informacijos privalo pakakti, kad vartotojas galėtų pasitikrinti, ar teisingai jam apskaičiuoti mokesčiai. Savivaldybės institucijos turi teisę nustatyti, kad buitiniams šilumos vartotojams vietoj sąskaitų už šilumą būtų išduodami mokesčio už šilumą pranešimai.

Buitinio šilumos vartotojo reikalavimu šilumos tiekėjas privalo išduoti sąskaitą, kai vartotojas apmoka su tiekimo sąskaita susijusias papildomas šilumos tiekėjo sąnaudas. Savivaldybės institucijai nustačius, kad buitiniams šilumos vartotojams vietoj sąskaitų būtų išduodami mokesčio už šilumą pranešimai, į šilumos kainą neįtraukiamos sąskaitų už šilumą parengimo ir pateikimo vartotojams sąnaudos.


   Iš to seka, kad sąskaitas  „už  suvartotą šilumos kiekį patalpoms šildyti ir šilumos kiekį karštam vandeniui ruošti bei karšto vandens temperatūrai palaikyti“  šilumos tekėjai turi išrašyti  visiems  visų daugiabučių namų  šilumos vartotojams.

Deja taip nėra (Priedas 1), virš 40 tūkstančių šilumos vartotojų šilumos tiekėjai sąskaitų neišrašo, o kokia jiems pateikiama informacija apmokėjimui, kokia forma, kaip paskirstoma šiluma, neaišku, kadangi Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atsisako vykdyti tai, kas jai priklauso pagal kompetenciją, o Teisingumo ministerija ją palaiko.

Teisingumo ministerija savo 2015 09 27  laiške Nr. (1.16.)-7R-7358 rašo, kad „Komisija pažymėjo, kad teisės aktuose nėra įtvirtintas imperatyvus teisinis reglamentavimas, įpareigojantis šilumos paskirstymą vykdyti išimtinai šilumos tiekėjui“, „ ...Komisija šilumos tiekėjų veiklos pažeidimų, kai šilumos tiekimo įmonės išrašo sąskaitas namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui ir jis paskirsto šilumą, nenustatė, todėl Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba neturėjo pagrindo nustatyti buitinių šilumos vartotojų teisių pažeidimo“  (Priedas 2).


  Tokiu būdu Teisingumo ministerija tvirtina, kad Kainų komisija iš esmės laiko Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnį   šilumos tiekėjams neprivalomu ...................

     Ryšium su tuo, Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms nustatytais terminais, prašome informacijos:

Ø  Ar Teisingumo ministerijos rašte Priedas 2  Kainų komisijai priskiriami aukščiau paminėti teiginiai atitinka tikrovę – t.y. ar iš esmės Kainų komisija laiko  Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnį   šilumos tiekėjams neprivalomu.

Ø  Jeigu šie teiginiai neatitinka tikrovės, tada prašome informacijos, kaip Kainų komisija vertina tuos virš 40 tūkstančių atvejų, kada nesilaikoma Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio nuostatų.


     Šilumos ūkio įstatyme yra tik nuostatos, reguliuojančios šilumos tiekėjų ir buitinių  šilumos vartotojų santykius.

 Šilumos ūkio įstatyme  nėra nustatyta, kad šilumos pirkimo –pardavimo sutartis su šilumos tiekėjais gali sudaryti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai, tokios sutartys, jų standartinės sąlygos nenustatytos ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse.

O Vyriausybės patvirtintos Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės VII. LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS
nustato:
 3. Licencijos išduodamos vadovaujantis šiais principais:
33.1. veiklos saugumas ir patikimumas;
33.2. veiklos efektyvumas;
33.3. nediskriminavimo principo laikymasis.
34. Licencijų turėtojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, šių taisyklių, kitų teisės aktų, reglamentuojančių šilumos ūkio veiklą.
35. Licencijų turėtojai negali savo vardu įgalioti kitų asmenų vykdyti licencijose nurodytos veiklos arba perduoti jiems šios teisės pagal sutartį.
36. Licencijų turėtojai privalo teikti licenciją išdavusiai institucijai licencijuojamos veiklos ataskaitas šios institucijos nustatyta tvarka ir terminais.
37. Licencijų turėtojai licencijuojamos veiklos paslaugas gali teikti tik kainomis, kurios nustatytos vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos nutarimu.
38. Asmuo, kuris verčiasi šilumos tiekimo veikla, PRIVALO:
38.1. atlikti šilumos tiekėjo funkcijas;
38.2. tiekti šilumą vartotojams pagal šilumos pirkimo–pardavimo sutartis;


    Ryšium su tuo, Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms nustatytais terminais, prašome informacijos:

Ø  Ar Kainų komisija sutinka, kad šilumos tiekėjai nesudarydami  šilumos pirkimo – pardavimo sutarčių    su buitiniais šilumos vartotojais  grubiai pažeidžia licencijavimo taisykles.

Ø  Jeigu TAIP, kokių neatidėliotinų priemonių imsis Kainų komisija padėčiai ištaisyti.      Buitinių vartotojų sąjungos  prezidentas                    Antanas Miškinis

 *******************************************************************

.

Priedas 2

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą