2015 m. balandžio 2 d., ketvirtadienis

Kaip surasti savo rūsio patalpą?
BŪSTO RŪMAI


Administracija

Stiklių g, 8, 01131 Vilnius
Vardas Pareigos El. paštas Telefonas Telefonas Faksas
Juozas Antanaitis Prezidentas prezidentas@bustorumai.lt   (8-5) 261 10 03  
Angelė Andriukaitienė  Administracijos direktorė   info@bustorumai.lt  (8-5) 261 10 03 8 673 85290 (8-5) 212 06 47 
Rolandas Klimavičius  Teisininkas rolandas.klimavicius@bustorumai.lt   8 636 31111  
Algirdas Glodenis  Teisininkas algirdas.glodenis@gmail.com   8 672 44808   

Kaip surasti savo rūsio patalpą?

2014-10-23 14:39:15
Daugiabučio namo buto savininkas klausia.
            
     Nusipirkau gyvenamąją patalpą – butą su rūsiu senos statybos name. 
 
Tačiau buto pardavėjas rūsio patalpa nesinaudojo ir man jos neperdavė. 
 
Buto dokumentuose nėra konkrečiai nurodyta, kuri rūsio patalpa priskirtina šiam butui.
 
 Man rūsio patalpa reikalinga. 
 
Kaip man surasti ir perimti mano rūsio patalpą?
                                          
Atsakymas:
        
 Aiškinantis šios problemos sprendimui reikšmingus teisinius aspektus, naudotinos sąvokos pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymą (Kadastro įstatymas) ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus: 
 
Nekilnojamojo turto kadastro nuostatus (Kadastro nuostatai) 
 
ir Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir  kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisykles (Kadastro taisyklės, Taisyklės) (pastaba, Statybos techninis reglamentas STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“ su visais pakeitimais ir papildymais nenaudotinas, nes yra naikinamas nuo 2015-01-01, kaip neturintis įstatyminio pagrindo (Teisės aktų registras 2014-07-31, Nr. 2014-10736)).
 
            Pagal Kadastro taisyklių 145.4 punktą gyvenamosios patalpos rūsio patalpų plotas skaičiuojamas pagal jų faktišką paskirtį. Pagal Kadastro nuostatų 4 priedą butui priskirtas rūsys turi paskirtį „kita (pagalbinio ūkio)“, kas šiuo atveju reiškia butui priklausantis sandėliukas, esantis rūsyje. 
 
Tokių objektų, kurie priskirtini konkretiems butams ir kitoms patalpoms, plotai jiems ir priskaičiuojami.
 
 O patalpų, naudojamų tiesioginei rūsio paskirčiai, plotai, priskaičiuojami prie rūsio ploto (Taisyklių 145.4 punktas).
 
Prie naudojamų tiesioginei rūsio paskirčiai patalpų daugiabučiame name priskirtinos šilumos punkto patalpos, kitos inžinerinių tinklų užimtos patalpos, vandentiekio apskaitos mazgų patalpos, skydinės ir pan. patalpos, taip pat koridoriai, tambūrai, praėjimai ir kt. panašios patalpos. 
 
Tiesioginei rūsio paskirčiai naudojami plotai yra priskirtini prie Pastato bendrojo naudojimo objektų, jeigu jie nuosavybės teise nepriklauso atskiriems savininkams (Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas, 2 straipsnio 15 dalies 3 punktas). 
 
Už jų valdymą, naudojimą, priežiūrą atsakingas Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų (BNO) valdytojas. 
 
O už butų ir kitų patalpų savininkų valdomas, naudojamas, jiems priskirtinas rūsio patalpas atsakingi jie patys (patalpų savininkai). 
 
BNO valdytojas neturi pareigos (ir teisės) priskirti tą ar kitą sandėliuką vienam ar kitam butui (ar kitai patalpai).
 
 Sandėliukų patalpų BNO valdytojas nevaldo. 
 
Pareiškėjui reiktų tartis su butų savininkais dėl sandėliuko perėmimo iš buto savininko, valdančio daugiau negu vieną sandėliuką, arba valdančio sandėliuką, nors jis jam pagal dokumentus nepriklauso. 
 
Kaip yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009-11-27 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009, buto savininko valdomas (faktiškai turimas, užimamas) patalpų rūsyje plotas priskirtinas prie jo nuosavybės teise valdomo ploto, nesvarbu, kad šios patalpos nėra teisiškai įregistruotos bei įteisintos. 
 
Mūsų vertinimu, tokio sandėliuko perėmimui gali iškilti teisinių kliūčių, jeigu turintis antrą sandėliuką kitas buto savininkas jį valdo daugiau negu dešimt metų ir norėtų pasinaudoti įgyjamosios senaties teise (LR CK 4.68 str.). Šią teisę jis gali įgyvendinti teismine tvarka.
                    
  Perėmęs sandėliuką rūsyje, pareiškėjas (kaip užsakovas) turėtų kreiptis į Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytoją ir užsakyti Kadastrinių matavimų bylos patikslinimo paslaugą (kai braižomi nauji patalpų planai; skaičiuojami patalpų plotai, kurie nebuvo skaičiuoti; rezultatai įrašomi atitinkamoje formoje) (žr., Taisyklių 180 punktą su papunkčiais). 
 
Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimus 2014-10-03 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2014, VĮ „Registrų centras“ teisės skyrius laiko būtinu identifikuojant sandėliuką, priskirtiną šiam butui (tokiomis sąlygomis, kai iki šiol šio buto sandėliukas nebuvo identifikuotas), gauti visų to namo (laiptinės) butų ir kitų patalpų savininkų pritarimo parašus. 
 
Veikdamas geranoriškai, šio namo BNO valdytojas galėtų padėti pareiškėjui identifikuoti tuos butų ir kitų patalpų savininkus tame name, kurie naudoja (užima) daugiau negu vieną sandėliuką, o jau tartis dėl sandėliuko perėmimo ir butų bei kitų patalpų savininkų pritarimo tokiam perėmimui pareiškėjui reiktų pačiam. Jokių pareigų vykdant tokius procesus BNO valdytojas neturi.
                      Atlikęs Kadastrinių matavimų bylos patikslinimą, buto savininkas turėtų pateikti namo BNO valdytojui patikslintus buto kadastro duomenis (įskaitant sandėliuko patalpą ir jos plotą) namo patalpų ir jų naudotojų apskaitos duomenų tvarkymui. Duomenys tvarkomi pagal Registrų centro išduotus ir patalpų savininkų pateiktus dokumentus.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą