2014 m. spalio 23 d., ketvirtadienis

1938 metais buvo kaip Ukrainoje - Lenkija..Čekoslovakiją okupavo .............
1938: Kaip lenkai    Čekoslovakiją okupavo


Čekoslovakijos kaip nepriklausomos valstybės suskaldymas ir sunaikinimas, dalyvaujant Vengrijai, Vokietijai ir Lenkijai 1938-1939 metais. Šitie įvykiai dažniausiai neminimi oficialioje II Pasaulinio karo istorijoje, tačiau glaudžiai su ja susiję ir gali būti traktuojami kaip šio karo pirmasis etapas.
Lenkų tankai 7ТР įvažiuoja į čekų Tešino miestą. 1938 spalis.
Lenkai keičia čekišką pavadinimą lenkišku geležinkelio stotyje
Lenkų kariuomenė žengia į Tešiną
Lenkų kareiviai pozuoja prie čekoslovakiško herbo palei užgrobtą telefono ir telegrafo pastatą čekų gyvenvietėje Ligotka Kameralna (čekiškai - Komorní Lhotka) netoli Tešino.
Lenkų tankas 7ТР iš Trečiojo šarvuotojo bataliono (Pirmojo būrio tankas) įveikia čekoslovakų pasienio įtvirtinimus. Trečiasis šarvuotasis batalionas turėjo taktinį ženklą "Stumbro siluetas apskritime", kuris buvo piešiamas ant tanko bokštelio. Tačiau 1939 rugpjūtį visi taktiniai ženklai buvo uždažyti kaip demaskuojantys.
Lenkų maršalas Edvardas Rydz-Smyglas spaudžia ranką vokieičų atašė pulkininkui Bogislavui fon Študnicui per "Nepriklausomybės dienos" paradą Varšuvoje 1938 lapkričio 11. nuotrauka įdomi tuo, kad lenkų paradas buvo itin siejamas su Tešino Silezijos užgrobimu, įvykusius prieš mėnesį.
Lenkų šarvuotasis dalinys užima čekų Jorgovo kaimą, vykdant Spišo žemių aneksijos operaciją. Priešakiniame plane - lenkiška tanketė TK-3.
Lenkų kariuomenė užima čekų kaimą Jorgovo.
Įdomus tolimesnis šios teritorijos likimas. Žlugus Lenkijai, Orava ir Spišas buvo perduoti Slovakijai. Pasibaigus II Pasauliniam karui, žemės buvo vėl okupuotos lenkų, Čekoslovakijos vyriausybė buvo priversta su tuo susitaikyti. Iš to džiaugsmo lenkai surengė etninius valymus vietinių slovakų ir vokiečių atžvilgiu. 1958 metais teritorijos buvo sugrąžintos Čekoslovakijai. Dabar jos priklauso Slovakijai.
Lenkų kareiviai užgrobtame čekų kontrolės punkte ties Čekoslovakijos-Vokietijos siena, palei pėsčiųjų tiltą, pastatytą imperatoriaus Franco-Jozefo garbei Čekijos mieste Bogumine. Matosi dar nenuverstas čekiškas p0asienio stulpas.
Lenkų kariuomenė okupuoja čekų Karvino miestą. Vietiniai lenkai sutinka kareivius gėlėmis. 1938 spalis.
Čekų Karvinas buvo sunkiosios pramonės centras, čia buvo vienas svarbiausių anglies gavybos centras Ostravos-Karvino anglies baseinas. Buvusios čekų įmonės jau 1938 metais davė Lenkijai beveik 41% šalyje išlydomo ketaus ir beveik 47% plieno.
Čekų gynybinės linijos (Benešo linija) įtvirtinimai Sudetuose.
Sudetų vokiečiai griauna čekų pasienio stulpą Vokietijai okupuojant Sudetus 1938 rugsėjį-spalį.
Vokiečių kariuomenė įžengia į čkų Ašo miestą Vokietijos-Sudetų pasienyje. Tai labiausiai į vakarus nutolęs čekų miestas. Vietiniai vokiečiai, sudarę regiono gyventojų daugumą, džiugiai sveikina susijungimą su Vokietija.
Vokietijos sausumos kariuomenės vadas generolas pulkininkas Valteris fon Brauhičas sveikina vokiečių tankų dalinius (tankai PzKw I) per paradą Sudetų prijungimo garbei. Generolas pulkininkas buvo vienas iš šios operacijos organizatorių.
Čekoslovakų tankų kolona prieš išsiunčiant juos į Vokietiją. Pirmame plane tankas su registracijos numeriais 13.917, į čekų armiją jis buvo priimtas 1937 metais. Ir priskirtas PUV-1 (Pluk Utocne Vozby - pažodžiui: šturmo vežimų pulkas). 1942 metais buvo perdarytas į artilerijos vilkiką (Mörserzugmittel 35(t).
Lenkų 10-ojo šaulių kavaleristų pulko, 10-tos mechanizuotos brigados dalys rengiasi iškilmingam paraduo prieų pulko vadą, užbaigus čekų teritorijų okupacijos operaciją.
Čekų pasienio būrio "Valstybės gynimo būriai" (Stráž obrany státu, SOS) kariai iš 24-ojo bataliono (Novyje Zamki, Nitra) ant Marijos Valerijos tilto per Dunojų pietinėje Slovakijoje rengiasi atremti vengrų agresiją.
Karpatų sečės ir čekų kareivių, žuvusių kovoje su vengrais, įsibrovusiais į šalį, laidotuvės.
Vengrų okupacinių pajėgų tanketės, pagamintos Italijoje - "Fiat Ansaldo CV-35" įvažiuoja į čekų miestą Hustą.
Po to, kai 1939 kovo 14 Slovakija, Hitlerio spaudžiama, paskelbė nepriklausomybę, Vengrija gavo Hitlerio leidimą okupuoti dalį Slovakijos - Karpatų Rusią. Kovo 15 dieną Karpatų Rusios premjeras ministras Augustinas Vološinas paskelbė Karpatų Ukrainos nepriklausomybę, kurios niekas nepripažino. 1939 kovo 16 dieną vengrų kariuomenė pradėjo Husto šturmą, kuriame dalyvavo 24-asis pasieniečių batalionas ir 12-asis motorizuotas batalionas, kurie ir užėmė miestą.
Italų gamybos vengrų tanketės ir kareiviai Husto miesto gatvėse. Tolimesniame plane - Karpatų Sečės štabo pastatas su kautynių pėdsakais.
Taikūs gyventojai su gėlėmis sutinka vengrų kareivius okupuotoje slovakų vietovėje Horná zem (vengriškai - Felvidék), kur buvo daug vietinių vengrų gyventojų.
Vengrų ir lenkų okupacinių pajėgų kareivių broliavimasis užgrobtoje Čekoslovakijoje.
Vengrijos karalystės regentas admirolas Miklošas Hortis (ant balto žirgo) vadovauja vengrų kariuomenės paradui okupuotame Čekoslovakijos mieste Košicėje (vengriškai - Kassa) 1938 lapkričio 2 dieną.
Vokiečių karininkai prie vokiečių-čekoslovakų sienos stebi kaip lenkai užima Bogumino miestą. Vokiečiai stovi ant pėsčiųjų tilto, pastatyto imperatoriaus Franco-Jozefo jubiliejaus garbei.


 http://www.versijos.com/publ/praeitis/naujausi_laikai/1938_kaip_lenkai_cekoslovakija_okupavo/27-1-0-971 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą