2020 m. sausio 24 d., penktadienis

Iš serijos „Ridai ar turi du litus ??? ......


 Dažniausia, kada du kaimynai pasikarščiavę apsižodžiuoja, jie to neleidžia daryti savo vaikams.

Jie taip elgiasi vadovaudamiesi sveiko proto logika.

Betgi pas mus yra jau  taip, kad, kada du, tautos  išrinkti aukščiausios valdžios atstovai, apsižodžiauja,  jų konfliktą  tęsia jų patarėjai......

Aukščiausios valdžios vyrų  elgesio teisinti niekaip neišeina, tačiau jie  yra šiaip ar taip tautos  išrinkti. 

O kas gi yra jų patarėjai ??

Jie yra šių aukščiausios valdžios vyrų asmeninio - politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai – jų PATARĖJAI.

   O jų kompetencijas nustato šie aukščiausios valdžios vyrai.

   Tokiu būdu Skirmantui Malinauskui ministro pirmininko patarėjui kovos su korupcija, ryšių su Seimu ir strateginės komunikacijos klausimais yra nustatytas šis pareigybių aprašymas:Pareigų aprašymas 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Ø  analizuoja, ar Ministro Pirmininko pavedimu parengtų Vyriausybės posėdžiams teikiamų įstatymų ir kitų norminių aktų projektai atitinka Vyriausybės programą ir Vyriausybės poziciją konkrečiais klausimais, savo kompetencijos klausimais teikia Ministrui Pirmininkui išvadas ir pasiūlymus;
Ø  analizuoja aktualiausius procesus šalyje, jų įtaką šalies raidai ir teikia Ministrui Pirmininkui atitinkamus pasiūlymus;
Ø  dalyvauja įgyvendinant Vyriausybės programos nuostatas ir inicijuojant Vyriausybės programoje numatytas reformas, teikia Ministrui Pirmininkui pasiūlymus ir išvadas dėl pagrindinių šių reformų įgyvendinimo principų;
Ø  dalyvauja rengiant ir atnaujinant valstybės ilgalaikės raidos strategiją, nustatant ilgalaikius strateginius prioritetus, užtikrinančius Vyriausybės nustatytų tikslų įgyvendinimą;
Ø  konsultuoja Vyriausybės kanceliarijos padalinių vadovus ir su jais bendradarbiauja, kai jie kartu su ministerijomis analizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Seimo nutarimų, kitų norminių aktų ar sprendimų projektus, taip pat kai rengia Seimui Vyriausybės išvadų projektus dėl Seimo narių, Respublikos Prezidento, piliečių pateiktų įstatymų ir Seimo nutarimų projektų, taip pat valstybės institucijų parengtų įstatymų ir kitų sprendimų projektų;
Ø  pagal kompetenciją nagrinėja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, valstybės įmonių pateiktus Vyriausybei, Ministrui Pirmininkui spręsti klausimus ir rengia atitinkamus pasiūlymus;
Ø  dalyvauja Vyriausybės (Ministro Pirmininko) sudarytose komisijose (darbo grupėse);
Ø  nustatyta tvarka derina Vyriausybės posėdžiui teikiamų nutarimų ar kitų sprendimų projektus;
Ø  pagal kompetenciją valdo Vyriausybės kanceliarijoje vykdomus projektus / programas (projektinis valdymas), nustato tam tikros veiklos naudą, riziką ar problemas ir numato veiksmingus problemų sprendimo būdus, užtikrina, kad būtų reguliariai atliekamas sprendimų poveikio vertinimas ir pateikiama šiam įvertinimui parengti reikalinga informacija;
Ø  dirba komandoje, yra aktyvus jos narys, kasdienėje veikloje nuolat palaiko ryšius su kolegomis;
Ø  optimaliai naudoja Vyriausybės kanceliarijos išteklius, tinkamai juos įvertina ir siūlo sprendimus;
pasitelkia Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojus, ministerijų ar kitų valstybės valdymo institucijų valstybės tarnautojus, kurie privalo pateikti patarėjui reikiamą informaciją ir paaiškinimus;
atlieka kitas Ministro Pirmininko jam pavestas funkcijas.Nors ir funkcija:
·  pasitelkia Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojus, ministerijų ar kitų valstybės valdymo institucijų valstybės tarnautojus, kurie privalo pateikti patarėjui reikiamą informaciją ir paaiškinimus;

yra labai jau labai destruktyvi,  tačiau tai nėra susiję su dalyvavimu aukščiausios valdžios vyrų konflikte.

Gal būt tai slypi nuostatoje  atlieka kitas Ministro Pirmininko jam pavestas funkcijas“.

   Savaime suprantama, kad ši nuostata turėtų būti tokia: „atlieka kitas, TEISĖTAS Ministro Pirmininko jam pavestas funkcijas“.

Todėl ir teks ministrą pirmininką paklausti:
Ø  Ar po šia nuostata slypi jo pavedimas šiam jo patarėjui  dalyvauti jo ir prezidento konflikte reiškiant savo nuomonę.

O kas būtų, jeigu premjeras būtų, tarkime, buvęs Seimo narys K. P. ................, kaltinamas seksualiniu priekabiavimu .....

Šia proga tenka prisiminti tuometinio premjero A. Kubiliaus prašymą tuometiniam jo patarėjui, dabartiniam Žinių radijo laidų vedėjui Ridui Jasilioniui Kaziuko mugės metu:

„Ridai ar turi du litus ????......

  O kas liečia prezidento patarėjus, tai jų funkcijos yra  įslaptintos, nes kaip prezidentas ignoruoja savo duotą priesaiką, taip jo kanceliarija ignoruoja  

BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲINTERNETO SVETAINĖMS IR MOBILIOSIOMS PROGRAMOMS APRAŠO
reikalavimus.  


. O kaip, vadovaujantis sveiko proto logika, atrodo Riomerio Universiteto politologas S. S. komentuodamas šį komfliktą ????

Na ir gal kas paneigs, kad taip, kaip  Jo Kilnybės:

.
 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą