2020 m. sausio 26 d., sekmadienis

Gal prezidentas yra valdomas, jeigu taip elgiasi ???Prezidento interneto svetainėje yra patalpintos Prezidento funkcijos:

Prezidento funkcijos

Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas, Vyriausybė, teismai. Jų valdžios galias riboja Konstitucija. Visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

Prezidentas didžiausius įgaliojimus turi užsienio politikos srityje:
·      Sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus ir kartu su   Vyriausybe vykdo užsienio politiką.
·       Pasirašo tarptautines sutartis ir teikia jas ratifikuoti Seimui.

·       Vyriausybės teikimu, skiria ir atšaukia Lietuvos diplomatinius atstovus užsienio valstybėse ir prie tarptautinių organizacijų.

·       Priima užsienio valstybių diplomatinių atstovų įgaliojimus ir
atšaukiamuosius raštus, teikia aukščiausius diplomatinius rangus ir specialius vardus.

Prezidentas svarbias funkcijas atlieka valstybės vidaus politikoje:
·     Prezidentas yra Vyriausiasis valstybės ginkluotųjų pajėgų vadas.

·     Jis vadovauja Valstybės gynybos tarybai. Suteikia aukščiausius karinius laipsnius.

·     Seimo pritarimu, skiria ir atleidžia kariuomenės vadą ir saugumo tarnybos vadovą.

·     Turi įstatymų leidybos Seime iniciatyvos teisę, taip pat teisę vetuoti Seimo priimtus įstatymus.

·     Seimo pritarimu, skiria ir atleidžia Ministrą Pirmininką. Paveda jam sudaryti Vyriausybę ir tvirtina jos sudėtį.

  • Gali kreiptis į Konstitucinį Teismą.
  • Konstitucijoje numatytais atvejais gali paleisti Seimą.
Prezidentas yra svarbus veiksmingos teismų valdžios garantas:


·       Teikia Seimui Aukščiausiojo Teismo teisėjų kandidatūras ir Aukščiausiojo Teismo pirmininko kandidatūrą.

·       Skiria Apeliacinio teismo teisėjus bei Apeliacinio teismo pirmininką.

·       Skiria apygardų ir apylinkių teismų teisėjus bei pirmininkus.

·       Teikia Seimui trijų Konstitucinio Teismo teisėjų kandidatūras ir Konstitucinio Teismo pirmininko kandidatūrą.

·       Prezidentas turi teisę suteikti pilietybę, teikti malonę nuteistiesiems, skirti valstybinius apdovanojimus.


  
Taip pat skelbiama, kad 

Respublikos Prezidentas yra valstybės vadovas.
Jis atstovauja Lietuvos valstybei ir daro visa, kas jam pavesta Konstitucijos ir įstatymų.

Respublikos Prezidentą, laikinai išvykusį į užsienį arba susirgusį ir dėl to laikinai negalintį eiti pareigų, tuo laiku pavaduoja Seimo Pirmininkas.

Jokiais kitais atvejais ir jokiems kitiems asmenims ar institucijoms negalima vykdyti Respublikos Prezidento įgaliojimų.


Iš ko seka, kad vienkart  Prezidentas yra ir Vyriausiasis  ginkluotųjų pajėgų vadas.

-   ginkluoto užpuolimo, gresiančio valstybės suverenumui ar teritorijos vientisumui, atveju priimantis  sprendimus dėl gynybos nuo ginkluotos agresijos, karo padėties įvedimo, taip pat dėl mobilizacijos ir pateikiantis šiuos sprendimus tvirtinti artimiausiam Seimo posėdžiui;

-  įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais skelbiantis  nepaprastąją padėtį ir pateikiantis šį sprendimą tvirtinti artimiausiam Seimo posėdžiui;

O Prezidentas kiekviena menkiausia proga skelbia, kad   agresyvi Rusija yra pavojinga mūsų šalies saugumui.

Jeigu sutiksime, kad taip ir yra, tada klausimas, kodėl Prezidentą, išvykusį  į užsienį nepavaduoja Seimo pirmininkas ??

Atsakymai gali būti keli:


Ø  Prezidentas nežino LR Konstitucijos, Prezidento ir Seimo statuto reikalavimų.

Ø  Prezidentas šiais teisės aktais jam nustatytus reikalavimus žino, tačiau jų nevykdo, nes:


o   Nepasitiki Seimo pirmininku.

o   Pats netiki gręsiančiu Rusijos užpuolimu.

o   Yra valdomas .......
Betgi Prezidentas yra prisiekęs Tautai:

Ø  būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai, gerbti ir vykdyti įstatymus, saugoti Lietuvos žemių vientisumą;
Ø  sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas;
Ø  visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei.

Todėl ir klausimas, kaip visa tai sumoje derinasi???

Klausimas  klausimu, tiktai kas į jį atsakys ??

Bent jau išdrįs pareikšti savo nuomonę ????

O  paskutinė visuomenės apklausa rodo, kad didelę daugumą šalyje sudaro ne piliečiai, o liaudis ...........................
  

............

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą