2016 m. kovo 24 d., ketvirtadienis

Mano butas - mano tvirtovė ....
          Nėra paslaptis, kad ko gero absoliuti dauguma daugiabučių namų savininkų neturi pastatų bendrojo naudojimo objektų  aprašų kopijų, o ir dargi nėra apie tokį aprašą girdėję.

      Lygiai taip pat nėra kokia paslaptis, kad dauguma daugiabučių namų savininkų rūpinasi tiktai savo butu ir nesuvokia, kad jie yra viso namo bendrasavininkai.

  Todėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašas yra labai tinkamas dokumentas, kuris paprotintų daugiabučio namo butų ir patalpų savininkus suvokti, kad jie yra viso pastato savininkai ir privalo juo tinkamai rūpintis.

   Deja natūroje yra taip, kad bendrojo naudojimo objektų valdytojai (bendrijos, savivaldybių paskirti administratoriai, jungtinės veiklos sutarties įgalioti asmenys) arba yra nesudarę daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų aprašų, arba jie neatitinka Aplinkos ministerijos nustatytos formos, arba atsisako jų kopijas pateikti pastato butų ir patalpų savininkams.

 Vadovaujantis vien tik sveiko proto logika, daugiabučių namų  bendrojo naudojimo objektų valdytojai turėtų būti patys suinteresuoti, kad pastato butų ir patalpų savininkai jaustųsi esą viso pastato savininkai.

 Deja labai daugeliu atvejų yra atvirkščiai ...

 Vadovaujantis sveiko proto logika, savivaldybių administracijos turėtų padėti daugiabučių namų butų ir patalpų savininkams gauti bendrojo naudojimo objektų aprašų kopijas.

 Betgi pvz. Kauno miesto atveju yra atvirkščiai.

   Savivaldybės administracijos direktorius gina    Viešosios tvarkos skyriaus vedėją, kuris rašo, kad bendrijos pirmininkas turi leisti susipažinti su bendrojo naudojimo objektų aprašu ir bendrijos įstatais, bet neprivalo pateikti jų kopijų, ir tiktai po ilgo susirašinėjimo savivaldybė, kuri šiame   pastate savo nuosavybėje turi tris butus, pateikia štai tokią, atsiprašant,  „bendrojo naudojimo objektų aprašo“  kopiją:  
            Kad toks savivaldybės tarnautojas akivaizdžiai neatitinka užimamų pareigų yra akivaizdu, betgi savivaldybės administracijos vadovybė jį gina.

O ką gi veikia Kauno meras, žadėjęs mieste  įvesti tvarką ??


Tokiu būdu, yra akivaizdu, jeigu jau savivaldybė, kuri turėtų rodyti pavyzdį,  nesirūpina savo turtu daugiabučiuose namuose, tai ko gi norėti iš daugiabučių namų butų savininkų, kurie nesuvokia esą pastato šeimininkai.

  Beje šio daugiabučio namo   bendrijos pirmininkas yra socialinio būsto nuomininkas, bendrijos pirmininku išrinktas tuo metu, kada teisės aktai nebendrijos narius draudė rinkti bendrijos pirmininkais ......

Betgi  savivaldybės administracija, pastato bendrijos narys,  eilę metų tai toleravo .....

   Pažymėtina, kad, mūsų turima informacija, šis bendrijos pirmininkas  vengia mokėti būsto nuomos mokesčius, o viename teismo procese jis yra pareiškęs, kad už nuomojamą butą jis yra sumokėjęs 44.000 litų .....

   Sumoje akivaizdu, kad Kauno miesto savivaldybėje metų metais dedasi labai negeri dalykai, o teisės aktų, kurie imperatyviai nustatytų, kad daugiabučių namų bendrijų valdymo organai  butų ir patalpų savininkams  pateiktų bendrojo naudojimo objektų aprašų kopijas, nėra.

  Konstitucinis teismas yra išaiškinęs, kad daugiabučių namų priežiūra yra viešasis interesas.

Tenkinant šį interesą   Vyriausybės patvirtinti DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO NUOSTATAI nustato:

14. Informaciją apie savo veiklą administratorius skelbia ir teikia patalpų savininkams šiais būdais:

14.4. patalpų savininkams į pašto dėžutes arba, jiems pageidaujant, paštu ar elektroniniu paštu pateikia: objektų aprašo, ilgalaikio plano, ūkinio plano, metinės veiklos ataskaitos kopijas, sąskaitas faktūras, mėnesinius mokėjimų pranešimus, informaciją apie patalpų savininkų susirinkimų šaukimą, organizuojant balsavimą raštu – patalpų savininkų balsavimo raštu biuletenį, patalpų savininkų priimtus sprendimus, kitą informaciją savo nuožiūra; 


   Todėl Aplinkos ministerija yra paprašyta  rasti galimybę    imtis priemonių,  kad ir DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ IR KITOS PASKIRTIES PASTATŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYME
  atsirastų tokia pati nuostata.

Vienkart būtina pažymėti, kad būtų labai tikslinga atitinkamuose teisės aktuose nustatyti privalomą daugiabučių namų termonuotraukų  periodinį atlikimą, o savivaldybių paskirtiems daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriams prievolę turėti termovizorius.

Taip pat akivaizdu, kad nesant  tinkamo Šildymo sistemos aprašo pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą neįmanoma.

Ir kiek metų tai tęsiasi ???

Ir čia vietoje klausimas – O ką gi veikia Valstybinė energetikos inspekcija, jos naujas vadovas  ???
Nes  taip, kas paneigs,   kaip šiame daugiabučiame name, taip yra ir  visame mieste ..... ir visoje šalyje .......
..

        

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą