2015 m. vasario 16 d., pirmadienis

Todėl tada ir klausimas ..

                                                     
Aras Lukšas Lietuvos žiniose“  rašo kad jeigu 1919 metais Pabaltijo valstybės būtų prisidėjusios prie carinio generolo N. Judeničiaus žygio į Petrogradą,  „tokios pajėgos galėjo visiems laikams palaidoti bolševizmą“....

 Čia reikia vadovautis sveiku protu ir suvokti, kodėl gi vis tiktai baltieji pralaimėjo ??

Nes iš esmės tuo metu pralaimėjo (laikinai) didžiarusiška šovinistinė  ideologija Rusija vieninga ir nedaloma“ („Россия единная и неделимая“).

Pralaimėjimas buvo laikinas, nes šią ideologiją  neilgai trukus pasigavo bolševikai, o dabar ją įgyvendina V. Putino Rusija.

Nors ir tuo metu prieš bolševikus kovojo ir eserai, ir Machno anarchistai,ir  Ukrainos Petliūros vyriausybė, ir visa eilė nepriklausomybę  pasiskelbusių  teritorinių carinės Rusijos darinių,  baltieji su jais  visais kovojo taip, kaip ir su bolševikais.

Tokioje situacijoje laimėti galėjo tiktai ta politinė jėga, kuri turėjo valdžią abiejose Rusijos sostinėse – bolševikai.

Todėl nepadėjo baltiesiems ir gausi Antantės parama.

Na bet tarkime, kad būtų nutikę taip, -  baltieji laimi.

 Tada, geriausiu atveju, Pabaltijo valstybės  gauna šiokią tokią autonomiją ....  o gal ir nieko negauna ......toliau lieka gubernijos .....

 O jų valdžios atstovai, kurie pakliūna į baltųjų rankas,  sušaudomi kaip išdavikai ....


Kaip kad baltieji šaudė visų Rusijos teritorinių dalinių, paskelbusių nepriklausomybes, vadovus ...


Taip, kad Pabaltijo  valstybėms vadovavo blaivaus proto politikai, ir į mirtiną avantiūrą nesivėlė.


Na o jeigu būtų įsivėlę ir baltieji būtų pralaimėję, labai tikėtina, kad 20 nepriklausomybės metų Pabaltijo šalys būtų neregėjusios ...


  Tokiu būdu teiginys, kad  Lietuva su kitomis Baltijos valstybėmis išgelbėjo bolševikinę Rusiją nuo žlugimo, mainais gaudama 1920 liepos 12-osios taikos sutartį, kurioje Maskva „amžiams“ pripažino mūsų šalies  nepriklausomybę  - neatitinka tikrovės.

Tuometinių Pabaltijo valdžių atstovai buvo žmonės visapusiškai apsišvietę, ne taip kaip dabartinė valdžia.

 Jie gerai suvokė ir politinę situaciją, ir tikruosius Rusijos, vėliau Sovietų sąjungos, tikslus ir siekius.
Ir kaip ten bebūtų, faktas yra tas, kad  jeigu ne Rusija, Sovietų sąjunga, visos Lietuvos būtų toks pat likimas, kaip Vilniaus krašto.

Kada 1938 metais Sovietų sąjunga davė Lenkijai suprasti, kad ji Lietuvos nebepalaiko, tučtuojau sekė Lenkijos ultimatumas – arba taikos sutartis (Vilniaus krašto atsisakymas) arba karas.

Kas beliko Lietuvai, likusiai vienai prieš Vakarų remiamą Lenkiją daryti ????

Tokia yra istorija ir ją reikia žinoti, ją  atitinkamai vertinti, kad, vadovaujantis sveiko proto logika, visų pirma netikėtum paistalais, jog NATO mus apgins ....

Kad suvoktum, jog mažas valstybes gelbsti protinga užsienio politika.
  Beje žali žmogeliukai visai ne naujovė, jie,  tiktai kita uniforma,  jau buvo panaudoti Vilniaus krašte 1920 metais .......  Ponas Aras rašo, kad tuometinės Rusijos žvalgyba buvo užverbavusi ganėtinai aukštus valdžios, kariuomenės ir saugumo pareigūnus.


Tarkime kad tai tiesa.


Tada  ir klausimas - o  kokį gi valdžios  lygį  Lietuvoje yra užvaldžiusi  šiuo metu Rusijos žvalgyba, vertinant sovietų valdžios paliktus KGB archyvinius agentus ir agentus ypatingam periodui .......

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą