2015 m. vasario 26 d., ketvirtadienis

Teisingumo ministerijos teisinės potencijos patikrinimas


          LR Konstitucija nustato:

23 straipsnis
Nuosavybė neliečiama.
Nuosavybės teises saugo įstatymai.
Nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama.

46 straipsnis
Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva
Valstybė remia visuomenei naudingas ūkines pastangas ir iniciatyvą.
Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei.
 
      Tuo tarpu  Šilumos ūkio įstatymas nuo 2011 11 01 nustatė:

 20 straipsnis. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra

1.  ................... Daugiabučio namo šilumos punktus, nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) prižiūri (eksploatuoja) šio įstatymo pagrindu, nesudarydamas atskirų sutarčių su šilumos punktų savininkais.

2. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) negali būti šilumos tiekėjas, tiekiantis šilumą tam namui, ar fiziniai asmenys, susiję su šilumos tiekėju darbo santykiais, išskyrus, kai su darbo santykiais susiję fiziniai asmenys gyvena tame name ir patys prižiūri savo ar gyvenamo namo bendrijai priklausančius kitus namus, taip pat asmenys, kurių ūkinė veikla apima kuro ruošą ir (ar) tiekimą, ar asmenys, kartu su šioje dalyje nurodytais asmenimis priklausantys susijusių ūkio subjektų grupei pagal Konkurencijos įstatymą.


 
Tokiu būdu buvo pažeista LR Konstitucijos nuostata, kad „nuosavybės teises saugo įstatymai“

  Yra akivaizdu, kad Šilumos ūkio įstatymas itin grubiai ir visiškai nepamatuotai pamynė šią LR Konstitucijos nuostatą.

  Tvirtinti, kad šiuo atveju „nuosavybė    įstatymo nustatyta tvarka yra paimta visuomenės poreikiams ir teisingai už ją atlyginta“ – neatitinka sveiko proto logikos -  svetima  nuosavybė be jokių įsipareigojimų buvo perduota ne daugiabučių namų savininkams, o jų samdomiems asmenims ....

  Pažymėtina, kad savo laiku šilumos tiekėjai savo iniciatyva daugiabučiuose namuose įrengė šiuolaikinius šilumos punktus,  tuo pačiu sudarydami  sąlygas racionaliai naudoti šilumą.

  Tačiau vietoje teisingo įvertinimo jie iš valdžios susilaukė tik nesveiko proto logika paremtų kaltinimų, kad yra suinteresuoti kuo didesniu šilumos sunaudojimu, nes ta pati valdžia nustatė, kad šilumos tiekėjų pelnas nepriklauso nuo parduoto šilumos kiekio ........

 Ir pagaliau šilumos tiekėjai susilaukė jų nuosavybės atėmimo ........

  Štai taip de fakto Lietuvos šilumos  ūkis yra  grindžiamas privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva.

  Štai taip valdžia (  Valstybė) parėmė  šilumos vartotojams   naudingas šilumos tiekėjų ūkines pastangas ir iniciatyvą.

   Ryšium su tuo,   Teisingumo ministerija paprašyta informacijos, ar ji sutinka, kad uždraudžiant šilumos tiekėjams prižiūrėti (eksploatuoti) savo nuosavybę daugiabučių namų  šilumos punktus, juos perduodant daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams,  buvo pažeista LR Konstitucija.

O jeigu nesutinka, tada prašoma tai konkrečiais teisės aktais  pagrįsti.


Vienkart tenka pastebėti, kad ir šilumos tiekėjai,  ir savivaldybės nuolankiai su tokiu jų turto „nusavinimu“ nuolankiai sutiko ....

Neišsakė savo pozicijos ir Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija .............

Kažkur tai pradingo ir Laisvosios rinkos institutas ....

Todėl tenka konstatuoti, kad  valdžios   siekis  užvaldyti šalies šilumos ūkį bus realizuotas.


Tokiu būdu visas šalies energetinis ūkis atsidurs valdžios rankose su visomis iš to sekančiomis pasekmėmis ....

Tokiu būdu grįšime ten, iš kur atėjome .....

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą