2014 m. vasario 16 d., sekmadienis

Kaišiadorių savivaldybės taryba teisiškai nokautavo pati save .
    Kadangi  Kaišiadorių šilumos tiekėjas miesto daugiabučio namo Gedimino g. Nr. 20, kur šilumos punktas – karšto vandens ruošimo įrenginys yra namo bendrojo naudojimo objektas,   butų savininkus prievartauja mokėti akivaizdžiai neteisėtą centralizuotai paruošto, jo tiekimo tinklais namui pristatyto ir parduoto karšto vandens mokestį, Kaišiadorių   savivaldybei  š. m. sausio 6 d.  buvo pasiūlyta   panaikinti savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 31 d.  sprendimą  Nr. V17-1503 ( Priedas 1), kadangi jis  neatitinka galiojančio Šilumos ūkio įstatymo  nuostatų -  šilumos tiekėją įpareigoja  besąlygiškai  sudaryti su šilumos vartotojais karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis.
Tačiau  karšto vandens pirkimo - pardavimo sutartys gali būti sudaromos tiktai tenai, kur šilumos tiekėjas yra centralizuotai paruošto karšto vandens tiekėjas, tenai kur yra centralizuotai paruošto, perdavimo tinklais namui pristatyto ir parduoto karšto vandens vartotojai.
O kada daugiabučiame name yra įrengtas šilumos punktas – karšto vandens ruošimo įrenginys,  šilumos tiekėjas vien jau fiziškai negali būti  centralizuotai paruošto karšto vandens tiekėju, juo labiau kada šilumos punktas yra daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektas – jo savininkų dalinė nuosavybė, kaip kad yra daugiabučiame name Gedimino g. Nr. 20.
Tačiau net   keturi savivaldybės tarybos komitetai:
Ūkio plėtros ir finansų;
Švietimo, kultūros, sporto ir viešosios tvarkos;
Socialinės apsaugos ir sveikatos;
Kaimo plėtros, Aplinkosaugos ir teritorijų planavimo
apsvarstę   savivaldybės administracijos  parengtą  minėto savivaldybės tarybos sprendimo pripažinimo netekusiu galios projektą nutarė   .... „nepritarti projektui ir neteikti jo svarstyti savivaldybės tarybai“ ....

Kadangi minėtas nutarimas vis dar  galioja, Kaišiadorių šilumos tiekėjas,   pats pateikdamas dokumentą, kad turtinės atsakomybės riba yra daugiabučio namo Gedimino g. Nr. 20 siena,  toliau  aklai vykdo savivaldybės tarybos sprendimą - prievartauja šio namo butų savininkus pirkti iš jo paslaugą, kurios jis ir neteikia, ir fiziškai teikti negali.

Tokiu būdu, kaip sakoma, Kaišiadorių savivaldybė teisiškai nokautavo pati save ....

 Ne aukštumoje pasirodė ir administracijos direktorius Gintaras Gružauskas su  specialiste D. Navickiene, parengusia atsakymą, kuriame rašoma-  „savivaldybės sprendime numatyti punktai yra įvykdyti ir nėra tikslo jo naikinti“.
Tačiau, kaip sakoma, Dėkui Dievui, kad taip dar ne visur yra.
O kur tai yra įvykdyta, tai savivaldybės tarybai siūlome gerai ir gerai pagalvoti, kaip  reikės sugrąžinti šilumos vartotojams neteisėtai iš jų išreikalautą neteikiamos paslaugos –karšto vandens tiekimo kainos mokestį – apie 3 litus už kubą karšto vandens.
Būtų labai gerai ir labai naudinga kad šiuos vartotojų nuostolius padengtų solidariai visa savivaldybės taryba, išskyrus  Antaną Paplauską, kuris nusišalino nuo balsavimo Ūkio plėtros ir finansų komitete.
  Pažymėtina, kad šilumos tiekėjas ką tik pakoregavo Karšto vandens vartojimo pirkimo – pardavimo sutartį ir toliau Gedimino g. Nr. 20 butų savininkams siūlo sutarties objektą: „Pagal sutartį Karšto vandens tiekėjas tiekia Vartotojui karštą vandenį, kaip  kompleksinį produktą ........“
Taigi jis  ir toliau siūlo tiekti  produktą  kurio paruošti jis niekaip negali ....
  Ir kas paneigs, kad  net jeigu ir Vyriausybės atstovas ir įpareigotų minėtą savivaldybės sprendimą pripažinti negaliojančiu, nes nei Vietos savivaldos, nei  Šilumos ūkio įstatyme nėra tokių nuostatų, kurios  savivaldybėms  leistų  nurodytų šilumos tiekėjams tą ar kitą daryti, vargu ar ši savivaldybės taryba    sugebėtų  pakiltų iš gilaus  „teisinio nokauto“ ....
**********************************************************
Priedas 1
KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
 SPRENDIMAS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“ TIEKIAMOS ŠILUMOS PASKIRSTYMO METODŲ
 2006 m. rugpjūčio 31 d. Nr.V17-1503
Kaišiadorys
 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 91-2832) 7 straipsnio 16 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) 12 straipsnio 2 dalimi, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių,  patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30d. įsakymu Nr. 4-258 (Žin., 2003, Nr. 70-3193), 50, 51, 59 ir 92 punktais, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. O3-122, 2005 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. O3-19, 2005 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-41, 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3-86,
Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Įpareigoti daugiabučio namo patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administratorius uždarąją akcinę bendrovę Kaišiadorių butų ūkį ir uždarąją akcinę bendrovę ,,Kaišiadorių šiluma“ iki 2006 m. rugsėjo 30 d. administruojamuose namuose, pageidaujant patalpų savininkams, pravesti susirinkimus dėl šilumos paskirstymo metodo pasirinkimo.
2. Įpareigoti uždarąją akcinę bendrovę ,,Kaišiadorių šiluma“ nuo 2006 m. spalio 1 d. šilumos vartotojams taikyti jų pasirinktą šilumos paskirstymo metodą, šilumos vartotojams, nepasirinkusiems šilumos paskirstymo metodo, taikyti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintą šilumos paskirstymo metodą Nr. 4 ir sudaryti su šilumos vartotojais karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo ir šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis.
Sprendimas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                  Romualdas Urmilevičius
______________

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą