2016 m. gruodžio 21 d., trečiadienis

Klausymėlys valdantiems - Kada gi baigsis "valstybinis reketas" .....
Jeigu norima skatinti verslą, jam suteikiamos atitinkamos mokesčių lengvatos.

Tai savaime suprantama, nes tai   daroma viešojo intereso -visuomenės gerovės labui.

O kaip gi yra su lengvatiniu PVM  tarifu šilumai ??

Šiuo metu galiojanti šilumos ir karšto vandens PVM lengvata  buitiniams vartotojams yra nediferencijuota, neskatinanti taupyti šilumą.

T. y. ji iš esmės neatitinka savo būtinos paskirties.

 Šilumos naudojimas šildymui   yra ypatingas tuo, kad dauguma ją naudojančių buitinių vartotojų gyvena daugiabučiuose namuose ir už šilumą atsiskaito pagal pastato šilumos apskaitos prietaiso parodymus.

  Taigi išeitų taip, kad  iš esmės  tai pastatas yra šilumos naudotojas.

  O tame pastate yra dešimtys ar net šimtas su virš butų,  tiek pat ir pastato savininkų, taigi atitinkamai ir tiek šilumos naudotojų, kuriems ir paskirstoma pastato sunaudota šiluma.

 O tame pastate,  gyvena ir socialiai remtini žmonės, kurių butų, kaip taisyklė,  kiauri langai ir balkonų durys.

Paradoksas tame, kad jie yra visiškai nesuinteresuoti, kad namas taupytų šilumą, nes tada jie negautų kompensacijos už šildymą.

Taigi jie yra nesuinteresuoti, kad jų butų langai ir durys būtų sutvarkyti ..., o, kaip taisyklė, pastatas šildomas, kad jų butuose oro temperatūra atitiktų higienos normas.

Rezultate pastatas peršildomas.

Akivaizdus nonsensas, bet deja  ši problema ( kaip ir kitos susijusios  su šilumos taupymu)  nutylima, o jos ir ši valdžia kol kas nesiruošia spręsti.

Vadovaujantis sveiko proto logika PVM lengvata šildymui turėtų likti, tiktai ji turėtų būti diferencijuota pagal pastatų šilumos sunaudojimą.

Tuo tarpu civilizuotas pasaulis stengiasi taupyti energiją, o mūsų valdžia ne ...

Kodėl ???

Štai žiniasklaida praneša, kad Prezidentė kritikuoja nesavalaikį PVM lengvatos šildymui panaikinimą, kas yra akivaizdu, tačiau nieko konkretaus nepasiūlo ...... nes jai nieko nepasiūlo jos pačios "šabesgojai" ......

 O Premjeras replikuoja, kad  šilumos PVM lengvatą gauna ir turtingi žmonės.

Todėl būtų labai įdomu sužinoti, kaip pvz. Premjeras vertina tai,  kad Vilniaus rajono savivaldybė  subsidijuoja šilumos kainas   buitiniams vartotojams  ...

[Lapkričio mėnuo

Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje be PVM - 5,02 euro/kWh.

Nemenčinės komunalininko šilumos kaina   - 7,29 euro/kWh

Šilumos   kaina po subsidijos -  2,77  euro/kWh  

Mažiausia šilumos kaina šalyje - 4,02 euro/kBh ]


 Panašiai elgiasi ir Kauno miesto  savivaldybė.

Pikantiškiausia visame tame tai, kad kai kuriems subsidijuojamiems šilumos tiekėjams šilumos kainas nustato pačios savivaldybės, o Kainų komisija jų nekontroliuoja ...

Vadovaujantis sveiko proto logika, naivu būtų tikėti, kad tokiu atveju tarp savivaldybių ir šilumos tiekėjų nėra "grįžtamo ryšio" ....

Ne veltui subsidijas gaunantys šilumos tiekėjai   tokia "tvarka" yra patenkinti ...

Ir taip tęsiasi metų metus ir kiek tokių  savivaldybių yra, kas žino ...

Ko dar nežino Premjeras, tai, kad yra šilumos tiekimo sistemų kurių parduodamos šilumos kiekis   mažiau kaip 5 GWh šilumos per metus, todėl jos   iš esmės yra paliktos už Šilumos ūkio įstatymo ribos, su visomis iš to  tų sistemų šilumos vartotojams sekančiomis pasekmėmis.

Nežino Premjeras, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija užsiima "valstybiniu reketu" ......

Ji nustatinėja neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens kainas ir privertė šilumos tiekėjus jas taikyti.

Beje šį "reketo" mokestį mokėjo ir moka buvęs premjeras,  Socialdemokratų partijos pirmininkas .....(Esamas Premjeras jo nemoka, kadangi gyvena nuosavame name.)

O kaip pavadinti tai, kaip ši valdžios institucija elgiasi su Vilniaus šilumos tiekėju ???


Tokiu būdu akivaizdu, kad būtina kuo skubiau kurti  Infrastruktūrų valdymo tarnybą.

O apie Energetikos ministerijos naikinimą, vadovaujantis sveiko proto logika, gali kalbėti tiktai nesusipažinę su šalies energetiniu ūkiu ir penktosios kolonos atstovai ....

Energetikos ministerija turi visų pirma užsiimti šalies šilumos ūkio sutvarkymu, kadangi tai yra palikta visiškai  savieigai, šalies šilumos ūkio informacinės bazės nėra ..........

******************************************************
PATVIRTINTA  Vilniaus rajono    savivaldybės   tarybos 
2012 m. rugsėjo 26 d.  sprendimu Nr. T3- 366 
                                                                                                                                                        (Vilniaus rajono savivaldybės                                                                                                                  tarybos 2014 m. spalio 3 d.                                                                                                                       sprendimo Nr.T3-361 redakcija)
                                   
 CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMINĖS ENERGIJOS, NAUDOJAMOS GYVENTOJŲ BŪSTUI ŠILDYTI, KAINOS SUBSIDIJAVIMO TVARKA

1. Šios taisyklės nustato centralizuotai tiekiamos šiluminės energijos, naudojamos Vilniaus rajono gyventojų būstui šildyti, nustatytos kainos subsidijavimo tvarką.
2. Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos subsidija už UAB „Nemenčinės komunalininkas“ UAB „Nemėžio komunalininkas“, UAB „Etalga“, UAB „Baltic Konis“ (toliau – Šilumos tiekėjai) centralizuotai teikiamą šiluminę energiją gyventojų būstui šildyti taikoma tuo atveju,  jeigu šilumos tiekėjui nustatyta kaina viršija 90 proc. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos kiekvieną mėnesį skelbiamos vidutinės šilumos kainos Lietuvoje.
3. Šilumos tiekėjams taikomi subsidijos dydžiai nustatomi pagal formulę:

Subsidijos dydis = Šilumos tiekėjo kaina – (Kainos vid x 0.9)

kur :
Subsidijos dydis [euro ct/kWh be PVM]  dalis, kurią Savivaldybė subsidijuoja šilumos tiekėjui už gyventojams faktiškai pateiktą šilumos energiją, skaičiuojant ją kaip skirtumą tarp Šilumos tiekėjui nustatytos kainos. Maksimalus subsidijos dydis siekia  2,317 euro ct/kWh su PVM.

Šilumos tiekėjo kaina [euro ct/kWh be PVM]  – Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka šilumos tiekėjui nustatyta vienanarė šilumos kaina.

Kainos vid [euro ct/kWh be PVM]  – kiekvieną mėnesį Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos skelbiama praėjusio mėnesio vidutinė šilumos kaina Lietuvoje.

0.9 – Koeficientas, pastovus nesikeičiantis dydis.

4. Savivaldybė moka Šilumos tiekėjams subsidiją už gyventojams faktiškai pateiktą šilumos energiją, skaičiuojant ją kaip nustatytos kainos (su PVM) ir šių taisyklių 3 p. nustatyto subsidijos dydžio (su PVM) skirtumą.
5. Šilumos tiekėjai, pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui, pateikia Vilniaus rajono savivaldybei kiekvieno praėjusio mėnesio ataskaitas iki einamojo mėnesio 8 d. Vietinio ūkio skyrius apskaičiuoja, įformina ir pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui sumokėti iki einamojo mėnesio 18 d.
6. Subsidija mokama Šilumos tiekėjams iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų.
******************************************  
Lapkričio mėnesis:

Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje be PVM - 5,02 euro/kWh.

Nemenčinės komunalininko šilumos kaina   - 7,29 euro/kWh

Šilumos   kaina po subsidijos -  2,77  euro/kWh  

Mažiausia šilumos kaina šalyje - 4,02 euro/kWh 


***************************************************
 .... 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 6.161 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 17-704) 17 straipsnio 21 punktu ir Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) 30 straipsnio 5 dalies 1 punktu, Kauno miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:


1. Nustatyti, kad gyventojai už šilumos energiją, kurią tiekia ne Savivaldybės kontroliuojamos įmonės, moka kainą, ne didesnę negu Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta akcinei bendrovei „Kauno energija“ centralizuotai tiekiamos šilumos kaina.

2. Nustatyti, kad šilumos energiją gyventojams tiekiančių ne Savivaldybės kontroliuojamų įmonių nuostoliai, susidarę dėl joms ir akcinei bendrovei „Kauno energija“ nustatytų šilumos kainų skirtumo, kompensuojami iš Savivaldybės biudžeto.

3. Pripažinti netekusiu galios Kauno miesto tarybos 1998 m. sausio 29 d. sprendimą Nr. 12 „Dėl įmonių ir organizacijų katilinėse pagamintos šilumos energijos kainos“. ..\1998\t983012.doc

                                               --------------
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą