2016 m. sausio 18 d., pirmadienis

Aplinkos ministerija apgaudinėja Vyriausybę .......
*************************************************************** LR Vyriausybės kanceliarijai                                                   2016.01.18   Nr. 1


DĖL GERIAMO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO VYKDYMO

     Gavome Aplinkos ministerijos atsakymą į Jūsų 2015 12 17 raštą Nr. 17- 4462 dėl 
  LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. X-764 PAKEITIMO ĮSTATYMAS (Įstatymas), 2014 m. birželio 12 d. Nr. XII-939,
 
2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2, 3 dalis ir šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 39 straipsnį, įsigalioja 2014 m. lapkričio 1 d.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija iki 2014 m. spalio 31 d. pagal šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstytame Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme nustatytą kompetenciją priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

vykdymo.

  Atitinkami pakeitimai turėjo būti įnešti į LR Vyriausybės 2007 01 31 nutarimą Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimą(Aprašas).

Deja tai nepadaryta, šiame dokumente geriamas vanduo karšto vandens ruošimui iš viso nepaminėtas.


 Kadangi Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostata:

2. Karštam vandeniui ruošti patiekto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius įrengto atsiskaitomojo geriamojo vandens apskaitos prietaiso rodmenis. 

Kai geriamasis vanduo tiekiamas karštam vandeniui ruošti daugiabučio namo karšto vandens ruošimo įrenginiuose, geriamojo vandens pirkimo ir pardavimo vieta yra atsiskaitomasis geriamojo vandens apskaitos prietaisas, įrengtas pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius.

yra imperatyvi, tai turėjo būti nustatyta ir Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų apraše (Priedas 2).“

 Turėjo būti imperatyviai nustatyta, kad geriamo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimo sutartis sudaro daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai (bendrijos, savivaldybių paskirti administratoriai, jungtinės veiklos sutarties įgalioti asmenys), o su geriamo vandens tiekėju atsiskaito daugiabučių namų geriamo vandens karštam vandeniui ruošti vartotojai.

Kaip tai iš esmės išaiškino   Lietuvos aukščiausiasis teismas, kai tai yra su geriamo vandens ir šilumos daugiabučių namų vartotojais.

Deja šiame teisės akte yra nustatyta:

40. Geriamojo vandens, tiekiamo karštam vandeniui ruošti, pirkimo ir pardavimo vieta – atsiskaitomasis geriamojo vandens apskaitos prietaisas, įrengtas pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius.
41. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai turi teisę geriamojo vandens pirkimo ir pardavimo vietą pasirinkti įvade, sudarydami rašytinį visų savininkų, kuriems geriamasis vanduo tiekiamas iš to įvado, susitarimą ir numatydami tai sutartyse su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju.

42. Atsiskaityti už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučiuose namuose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo ir pardavimo vieta – kiekvienas butas ar kita patalpa, išskyrus atvejus, nurodytus Aprašo 40 ir 41 punktuose.


T.y. nustatyta, kad už geriamą vandenį karštam vandeniui ruošti turi atsiskaityti ne „kiekvienas butas ar kita patalpa“, o daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai, kurie tikrai nėra geriamo vandens karštam vandeniui ruošti vartotojai.

Tuo tarpu  geriamo vandens karštam vandeniui ruošti tiekimas yra tokia pat  viešoji vartojimo paslauga, kaip ir geriamo vandens tiekimas.


  Mūsų turima informacija Aplinkos ministerija, tenkindama nesąžiningus geriamo vandens tiekėjų norus   (o kas žino, gal ir ne, kaip sakoma, už ačiū..),    vengia Vyriausybei pateikti Įstatymą atitinkančius teisės aktų projektus, ignoruoja atitinkamus Energetikos ministerijos pasiūlymus, nevykdo Civilinio kodekso nuostatų, Lietuvos aukščiausiojo teismo išaiškinimų,  ir tuo pačiu, pateikdama Vyriausybei abu aukščiau paminėtų  dokumentų projektus, ją įžūliai apgaudinėja.


  Ryšium su tuo,  Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms nustatytais terminais, prašome     informacijos:

Ø  Kodėl daugiau kaip metai nevykdomas  aukščiau paminėtas Įstatymas.

Ø  Ar bus imamasi atitinkamai įvertintas  Aplinkos ministerijos  elgesys.


       Buitinių vartotojų sąjungos  prezidentas                   Antanas Miškinis

 ********************************************************************* Priedas 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. SAUSIO 31 D. NUTARIMO NR. 127 „DĖLATSISKAITYMO UŽ PATIEKTĄ GERIAMĄJĮ VANDENĮ IR SUTEIKTAS NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2015 m. rugsėjo 10 d. Nr. 989
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimą Nr. 127 „Dėl Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:
„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 5 straipsnio 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.
2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).


 ********************************************************************

Priedas 2


LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. SAUSIO 31 D. NUTARIMO NR. 126 „DĖLVIEŠOSIOS VANDENS TIEKIMO SUTARTIES STANDARTINIŲ SĄLYGŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2015 m. rugsėjo 10 d. Nr. 990
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimą Nr. 126 „Dėl Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS
DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR (ARBA) NUOTEKŲ TVARKYMO VIEŠOSIOS SUTARTIES STANDARTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 5 straipsnio 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
Patvirtinti Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašą (pridedama).“

  
Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 Aplinkos ministras                                                                          Kęstutis Trečiokas
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 990
redakcija)GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR (ARBA) NUOTEKŲ TVARKYMO VIEŠOSIOS SUTARTIES STANDARTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠASI SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo viešųjų sutarčių dėl geriamojo vandens pirkimo–pardavimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo (toliau – sutartis) sudarymo, įsigaliojimo, nutraukimo tvarką ir sąlygas, sutarties galiojimo terminą, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo tvarką ir sąlygas, geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo, nuotekų ir paviršinių nuotekų atidavimo ribas, geriamojo vandens pirkimo ir pardavimo vietas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatymo tvarką, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatymo tvarką, abonento ir vartotojo atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų (taip pat ir paviršinių) tvarkymo paslaugas tvarką, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekio nustatymo tvarką, jeigu patalpų ar teritorijos savininkas nesutinka įsileisti geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo atstovų, kai sugadinamas ar kitaip pažeidžiamas geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisas, šalių teises, pareigas ir atsakomybę už įsipareigojimų nevykdymą (įskaitant netesybas), pretenzijų teikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarką.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą