2014 m. gegužės 1 d., ketvirtadienis

Seimo kontrolierių tarnyba ne kurioms valdžios institucijoms, kaip sakoma, „nušluostė nosis“ ....

    
      Pastaruoju metu Buitinių vartotojų sąjunga gauna daug šilumos vartotojų laiškų, kuriuose prašoma informacijos, kaip gi turi būti nustatomas faktiškai bute gyvenančių žmonių skaičius, kadangi  ne kurie daugiabučių gyvenamųjų namų  bendrijų pirmininkai  bute gyvenančių žmonių skaičių nustato, kaip sakoma, „savo supratimu – iš lubų ar kitaip ....“, nesiteikdami paaiškinti kokiais gi teisės aktais jie vadovaujasi.
  
    O nuo buto gyventojų skaičiaus priklauso karšto vandens suvartojimo apskaičiavimas, kada daugiabučio namo buto savininkai neleidžia šilumos tiekėjams { Kainų komisijos dėka paverstiems neteikiamos karšto vandens tiekimo paslaugos teikėjais)  įrengti savo karšto vandens apskaitos prietaisus.
 
Ryšium su tuo visa eilė valdžios institucijų buvo paprašyta informacijos:

Ø  Kurie teisės aktai  reglamentuoja  „pastoviai faktiškai bute gyvenančių žmonių skaičiaus“ nustatymą ir tinkamą užfiksavimą,  kas turi teisę tai atlikti.
Ø  Pateikti šių teisės aktų internetines  nuorodas.

  Dalis institucijų nesiteikė atsakyti į prašymą, dalis jų prašymą nukreipė Energetikos ministerijai.

 Energetikos ministerija, matyt kritusi į gilią prostraciją,  tyli, nors tai jos patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse  slypi sąvoka: „nustatytas ir tinkamai užfiksuotas pastovus  faktiškai gyvenančių žmonių skaičius“, be nuorodos į teisės aktus, kurie reglamentuoja  kas ir kaip tą turi teisėtai atlikti.

   Kainų komisija, matyt dėl tos pačios priežasties,  persiuntė prašymą Energetikos ministerijai, nors Kainų komisijos patvirtintoje   ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KIEKIO  NUSTATYMO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAMS, ATSISAKIUSIEMS ĮSILEISTI ŠILUMOS IR ARŠTO VANDENS TIEKĖJŲ BEI ŠIŲ SISTEMŲ PRIŽIŪRĖTOJŲ ĮGALIOTUS ATSTOVUS,  METODIKOJE nustatyta, kad „žmonių skaičius nustatomas vadovaujantis Ūkio ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 4-617 patvirtintomis „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis“  ................... kurios jau senai nebegalioja .... (Priedas 1).


O Seimo kontrolierių tarnyba,   visoms joms, kaip sakoma, kartu ir atskirai,  „nušluostė nosis“ :
Buitinių vartotojų sąjungos prezidentui   Antanui Miškiniui

Atsakydami į Jūsų el. paštu siųstą 2014-04-23 ir 2014-04-24  prašymus (reg. 2014-04-24, P-978, P-979) „Dėl teisės aktų, reglamentuojančių „pastoviai faktiškai bute gyvenančių žmonių skaičiaus“ nustatymą“ informuojame, kad faktinės aplinkybės (tarp jų galimai ir faktiškai bute gyvenančių asmenų skaičius) galėtų būti konstatuojamos:

 1. Seniūnijos seniūno, jam vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 32 straipsnio 3 dalies 5 punkte nustatytą funkciją išduoti „seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus [...]“

2. Antstolio – Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 635 straipsnyje nustatyta tvarka (635 straipsnis – „1. Faktinių aplinkybių konstatavimas – tai smulkus antstolio objektyviai matomų ir (ar) nustatomų faktinių aplinkybių aprašymas faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. Konstatuojamos faktinės aplinkybės papildomai gali būti fiksuojamos vaizdo ar garso įrašymo priemonėmis. Tokie garso ar vaizdo įrašai laikomi sudedamąja faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo dalimi. [...]. 4. Antstolio surašytas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas laikomas oficialiu rašytiniu įrodymu ir turi didesnę įrodomąją galią.“) (http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=468404);

3. Teismo – Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 442 straipsnyje nustatyta tvarka (442 straipsnis – „Ypatingosios teisenos tvarka teismas nagrinėja bylas: 1) dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo; [...].“ (http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=468404).

SVARBUS KIEKVIENAS

Rosita Daunorė

Seimo kontrolieriaus patarėja
LR Seimo kontrolierių įstaiga
Gedimino pr. 56, Vilnius, LT-01110
Tel. 8 706 65145
Faks. 8 706 65138
El. p. ombuds@lrs.lt
Nemokamas tel. 8 800 22100
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos misija - dėmesys ir pagalba kiekvienam
asmeniui, ginant žmogaus teises ir laisves, ugdant pagarbą joms, skatinant asmens ir
valdžios dialogą, kad valdžia tinkamai tarnautų žmonėms.
Vertybės, kuriomis vadovaujamės:
profesionalumas, bendradarbiavimas, atsakingumas, pagarba žmogui 
********************************************************************

Priedas 1
    PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos
2009 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. O3-26

ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KIEKIO  NUSTATYMO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAMS, ATSISAKIUSIEMS ĮSILEISTI ŠILUMOS IR ARŠTO VANDENS TIEKĖJŲ BEI ŠIŲ SISTEMŲ PRIŽIŪRĖTOJŲ ĮGALIOTUS ATSTOVUS,  METODIKA

2 lentelė
Pastatų ir karšto vandens sistemų tipas

Karšto vandens kiekis

m3/žmogui per mėn.*

m3/būstui per mėn.

Vienbučiai  ir daugiabučiai namai

Pastatas su vandentiekiu ir kanalizacija, centralizuotu karšto vandens tiekimu, praustuvais ir plautuvėmis (be vonių)

2,28

4,56

Pastatas su vandentiekiu ir kanalizacija, centralizuotu karšto vandens tiekimu, praustuvais ir plautuvėmis. Su sėdimomis voniomis

2,59

5,17

Pastatas su vandentiekiu ir kanalizacija, centralizuotu karšto vandens tiekimu, praustuvais ir plautuvėmis. Su 1500–1700 mm voniomis

2,80

5,59

Pastatas su vandentiekiu ir kanalizacija, centralizuotu karšto vandens tiekimu, praustuvais ir plautuvėmis. Pagerintos įrangos

3,04

6,08

Bendrabučiai

Pastatas su vandentiekiu ir kanalizacija, centralizuotu karšto vandens tiekimu. Su bendrais praustuvais ir dušais

1,52

3,04

Pastatas su vandentiekiu ir kanalizacija, centralizuotu karšto vandens tiekimu. Su praustuvais  šalia kambarių ir bendrais dušais

1,83

3,65

Pastatas su vandentiekiu ir kanalizacija, centralizuotu karšto vandens tiekimu. Su praustuvais ir dušais šalia kambarių

2,43

4,86


* –  žmonių skaičius nustatomas pagal šios Metodikos 3.5 punkte nurodytą teisės aktą.


3.5. Ūkio ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 4-617 patvirtintomis „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis“ (Žin., 2003, Nr. 70-3193; 2009, Nr. 1-14);

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą