2014 m. gegužės 18 d., sekmadienis

Pagrindinės pastabos modernizavimo programai ir neatsakyti klausimai.Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų prezidentas Juozas Antanaitis Aplinkos ministerijoje gegužės 16 dieną vykusioje konferencijoje daugiabučių namų renovacijos klausimais pateikė iš visos Lietuvos gautus pastebėjimus ir nuomones ir tikisi, kad jos bus naudingos ir valstybės valdininkams ir daugiabučių namų savininkams.

***************************************************

Pagrindinės pastabos modernizavimo programai ir neatsakyti klausimai...
2014 – 05 – 16
Mokslinė ir spaudos konferencija
I.                   PROBLEMA
Dėl investicinių projektų (IP).
Pradėkime nuo to, kad (bent jau mūsų atveju) investiciniai projektai (IP) savivaldybės svetainėje buvo paskelbti likus 4-5 dienoms iki viešojo aptarimo. Per tiek laiko ne visi gyventojai spėjo susipažinti su IP. Tikrai truko laiko, kad gyventojai tarpusavyje galėtų apsitarti dėl pasirenkamų priemonių, IP pastabų, pasikonsultuoti su renovaciją įvykdžiusių namų gyventojais (kad galėtų priimti sprendimą dėl priemonių pasirinkimo iš pasiūlytų A ir B paketų). 
Mes, kaip namų administratorius, kiek galėjome, tiek konsultavome gyventojus. Dalyvavome IP pristatymuose, teikėme pastabas, siūlymus. 
Mūsų 4 namai dalyvauja šioje programoje ir tikrai kiekvieno namo IP buvo klaidų. Teikėme pastabas dėl klaidingo bendrojo naudojimo objektų būklės, numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių aprašymo bei numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio efektyvumo nustatymo netikslių duomenų.
Taip pat keliuose IP klaidingai buvo pateikti butų naudingų plotų duomenys. 
Pastabų dėl IP turi ir patys gyventojai, todėl pasiūlėme namo atstovams raštu pateikti pastabas VšĮ „Atnaujink miestą“ (ji informaciją perduoda projektuotojams).
Neaišku, ar bus atsižvelgta į pastabas. VšĮ „Atnaujink miestą“ vadybininkai ir projektuotojai kalba skirtingai. Bet vieningai teigia, kad kai bus gautas daugumos butų sutikimas, bus parengtas tikslus techninis projektas. Bet kaip gauti daugumos butų sutikimą, kai IP iš pat pradžių gyventojams pateikiamas su klaidomis ?
II.                  PROBLEMA
Dėl Pavedimo sutarties, kurią namų administratoriai privalės pasirašyti (jei jie patys nesutiks tapti projekto administratoriais) su VšĮ „Atnaujink miestą“.
Pasirašius Pavedimo sutartį (prikabinu) VšĮ „Atnaujinkime miestą” tampa darbų vykdytoju, o namo administratorius – VšĮ „Atnaujinkime miestą” darbų kontrolieriumi. 
VšĮ „Atnaujinkime miestą” (darbų vykdytojas) gauna už darbą mokestį (už projekto administravimą 0,35 Lt/m² be PVM; už sutarties su banku administravimą 0,15 Lt Lt/m² be PVM).
Namo administratorius be mokesčio (pagal Pavedimo sutartį):
1.                   turės atlikti labai atsakingus darbus (kontroliuoti projektavimo ir statybos rangos darbų atlikimo terminų atitiktį Investicijų plane numatytam projekto įgyvendinimo planui, išlaidų atitiktį projekto finansavimo planui, statybos darbų organizavimo reikalavimų vykdymą ir kitų sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymą);
2.                   jeigu VšĮ „Atnaujinkime miestą” blogai dirbs, pagal minėtą sutartį namo administratorius prieš namo gyventojus liks kaltas;
3.                   dėl blogo VšĮ „Atnaujinkime miestą” darbo namo administratorius, nutraukęs sutartį, turės prisiimti VšĮ „Atnaujinkime miestą” sutartimi pavestas prievoles, susijusias su projekto įgyvendinimu, kredito grąžinimo ir palūkanų apmokėjimo administravimu.
Klausimai:
1.             Kodėl namo administratoriams primetama tokia atsakomybė ? Ar ne Vilniaus miesto savivaldybė turėtų prisiimti atsakomybę ir už savo įmonės VšĮ „Atnaujinkime miestą” darbų atlikimą ir atlikti šių darbų kontrolę ? Kodėl namo administratoriai, jei blogai dirbs VšĮ „Atnaujinkime miestą”, turės perimti šios įstaigos pagal minėtą sutartį prievoles ?
2.             Kodėl negalima iš Pavedimo sutarties išbraukti 3.1. ir 3.2. punktų ? Kodėl namų administratoriams už Pavedimo sutartyje numatytus kontrolės darbus ir atsakomybę neįvestas atlygis ?
*
Ø  Paskolą su palūkanomis nori grąžinti anksčiau negu per  20 metų, pvz. įsipareigoja per 10 metų kokios palūkanos?  3 procentai už atitinkamą laikotarpį?
*
Ø  VILNIAUS M. PROBLEMOS
Vilnius yra dalinai studentiškas miestas, daug butų nuomininkų, kurie nepraneša apie būsto renovavimą ar kitus namo planuojamus sprendinius, dėl to sunku surinkti gyventojus balsavimui kur turi pritarti 60 pr.
Ilgas biurokratinis procesas į kuriuos ne visada yra atsakymas.
Kardinaliai keičiasi investicinių planų rengimas kaip pvz. siūloma dalina renovacija, suvartojimas skaičiuojamas pagal faktą o ne pagal skaičiuojamą kaip buvo, tai gyventojai gali nebegauti kompensacijos, atsipirkimo laikas ilgėja.
Butai be šeimininkei, nėra įteisinta nuosavybė, savavaliai įrengtos patalpos, teisiškai nesutvarkyta.
Ilgai laukiama dėl skolininkų iš komunalinių paslaugų tiekėjų, atskirų skolininkų teikti negali dėl duomenų apsaugos.
Viešųjų pirkimų tarnybos atsakymų ilgas laukimas, atsakymai rekomendaciniai, supratimas dviprasmiškas.
Per CPO nupirkus rangovus, nėra svertų greitam problemų sprendimui dėl rangovo kompetencijos.
Ilgai rengiamas papildomas CPO katalogas, buvo žadėta gegužės mėn. dabar girdime, gal birželį, ar liepą, o darbus reikia daryti vasarą.
Tai dalis problemų, bet pats pagrindas, žmonės priprato prie geros ar blogesnės tvarkos tai nekeiskim, nes dings bet koks pasitikėjimas ir liksim vėl prie neveiksnumo.
*
PROBLEMOS:
1. Projektuotojas ir Techninė priežiūra negali būti tas pats asmuo - atsiranda interesų konfliktas, Techninis prižiūrėtojas tampa priklausomas nuo Rangovo dėl "išlindusių" projektavimo klaidų;
2. Pasirenkant Rangovą reikia sąlygos, kad Rangovas bent pusę sąmatoje numatytų darbų atliktu pats, ne per subrangovus. Mano atveju, Rangovas faktiškai 100 proc. darbų perka, todėl:
- faktiškai statybos darbus vykdantiems "nubyra ašaros", atitinkamai prastėja darbų kokybė;
- Rangovas faktiškai nekontroliuoja darbų proceso: Rangovas iš principo dirba kaip tarpininkas, o ne kaip statybininkas, todėl jam nėra aktualu samdyti profesionalaus darbų vadovo;
- Rangovas piktybiškai neatsiskaito su subrangovais (bendrija su Rangovu atsiskaito faktiškai kas mėnesį !!!!). Schema yra tokia: Rangovas, gavęs užsakymą, perka paslaugas iš dukterinių įmonių, kurios faktiškai yra 1 žmogaus uab'ai. Šie uab'ai perka statybos darbų paslaugas iš tikrų statybininkų (subrangovų), tačiau įprastai delsia atsiskaityti su jais. Atsiranda trintis tarp subrangovų, grasinasi teismais ir pan. Galiausiai kenčia darbų kokybė;
3. Jei paliekami seni stiklinti balkonai.  Mano labai skaudi problema. Bendrija nutarė nestiklinti balkonų renovacijos metu. Dabar, darbams einant į pabaigą, statybos inspekcija pareiškė, kad pasilieka keli seni stiklinti balkonai (siena už jų yra apšiltinta), o tai prieštarauja projektui, todėl tai yra esminis pažeidimas ir namas nebus priimtas. Man liepta išardyti stiklinimą. Viskas teisingai, pagal įstatymą, bet ... jei nebūtų renovacijos tie balkonai dar 100 m. stovėtų, nors namas kiauras ir toliau liktų. Šį  sezoną namas rodė >50proc energijos taupymą, nors ne visos priemonės buvo įgyvendintos;
4. Seni langai butuose. Mano labai skaudi problema. Statybų inspekcija nurodė pakeisti projekte pažymėtus keistinus langus. Dalis projekte nurodytų langų išties nebuvo pakeista, nes pasiruošimas renovacijai truko beveik 2 metus. Keitėsi butų savininkai, keitėsi jų nuomonės ir finansinės galimybės. Šiai dienai yra pakeista daugiau butų langų, nei buvo numatyta projekte(!!!!!). Projekte numatyta langų keitimo kvota išnaudota. Kiti (nauji savininkai) pasikeitė ir/ar keičiasi langus savo sąskaita. Taigi situacija tik gerėja. Namo skaičiuotinas energinis efektyvumas bus geresnis nei nurodytas IP. Vis gi statybos inspekcija reikalauja vykdyti techninį projektą ir pakeisti konkrečiai tą ir kitą langą.
 Dėl 3. ir 4. punktų, man ypatingai reikės Aplinkos ministerijos pagalbos. Šiuo metu vyksta susirašinėjimas tarp BETA, DNSB ir Statybos inspekcija... to matomai neužteks. Aš irgi nenusileisiu, aš ne griovėjas ir su policija pas savo kaimynus neisiu.
Yra ir daug gerų dalykų, bet prašėt įvardinti tik problemas :))))          
*
Ø      Tik vienas pastebėjimas. Visi finansavimo dalyviai reikalauja skirtingu dokumentų, nėra vieningos dokumentų tvarkos. VIPA taip pat kaip ir bankai žiūri savo munduro ir jų teisininkai reiškia savo supratimus.
*
Ø      Lazdijų rajono savivaldybėje iškyla problemų investicijų planų rengėjams rengiant investicijų planus, kai nesutampa faktiniai daugiabučių namų plotai su plotais, nurodytais inventorinėse bylose.
O daugiau tokių didelių problemų kaip ir nėra.
*
Ø      INFORMUOJAME JUS APIE ŠIUO METU IŠKYLANČIAS PROBLEMAS ATNAUJINANT DAUGIABUČIUS NAMU KLAIPĖDOS MIESTE.
1. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, sprendimą dėl energinio audito ir investicijų projekto parengimo, priima daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai vadovaudamiesi Civilinio kodekso 4.85 straipsniu, t. y sprendimas priimamas balsų dauguma (50 proc. + vienas balsas). Praktika rodo, jog skirtingai nuo pasirinkto finansuotojo, finansavimas yra suteikiamas, ne 50 +1, bet kai už namo atnaujinimą (modernizavimą) balsavo 55-60 procentų butų ir kitų patalpų savininkų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     AB „Šiaulių bankas“, administruojanti JESSICA apyvartinio fondo lėšas, kuri kreditą teikia Savivaldybės remiamai Programai pageidauja, kad sprendimai būtų priimami ne mažiau kaip 60 procentų balsų. Dėl šios priežasties, kuomet trūksta vieno ar kelių balsų iki banko keliamų reikalavimų, užtruko finansavimo suteikimo trukmė, mat administratoriai papildomai įpareigoti pakartotinai organizuoti procedūras dėl trūkstamų balsų. Paminėtina ir tai jog Aplinkos ministerija patikino jei trūks vieno ar kelių balsų iki keliamų reikalavimų bus žiūrima „kūrybiškai“.
2. Taip pat problema yra tuomet, kai administratoriui nėra galimybės gauti asmens duomenų reikalingų nereikšmingos pagalbos suteikimui. Vadovaujantis valstybės paramos Daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkas, vykdantis ūkinę veiklą atnaujinimo (modernizuojamo) daugiabučio namo jam nuosavybės teise priklausančiame bute ar patalpose ir pretenduoja į valstybės paramą, privalo administratorių informuoti apie vykdomą veiklą, nurodant asmens kodą, tačiau yra atvejų kai toks savininkas piktavališkai neteikia tokių duomenų prieštaraudamas ir pačiai renovacijai, nors daugumos butų savininkų sprendimas yra teigiamas. Nepateikus BETAI asmens kodų, de minimis pažyma neišduodama ir bankas (AB „Šiaulių bankas“) negali priimti sprendimo dėl kredito suteikimo. Taip finansavimo suteikimas užtrunka.
*
Ø  KO PASIMOKIAU/KOKIŲ KLAIDŲ STENGSIUOS NEDARYTI II ETAPE:
Investiciniuose planuose viskas aptariama ,,stambiai” tačiau ruošiant sąlygas techniniam projektui viską reikia išdetalizuoti ir problemų atsiranda variantų parinkime. Tada didelė tikimybė, kad parinksi ne daugumai priimtiną variantą... (žmonių staigiai sukviesti nėra galimybių, didesnei daliai visiškai vienodai, kai reikia spręsti, ir labai ,,skauda” po sprendimo priėmimo, kai jis būna ne toks...)
Dabar žinau, kad, svarstant investicinį projektą užtruksime valandą kitą daugiau, bet, turėsiu šalia savęs ,,užrašinėtoją" viską  fiksuotoją/balsų skaičiuotoją”, ir , kad visus stambius ir smulkius klausimėlius derinsime su gyventojais, balsuosime iki (50+1)%.
Dar nepabuvojau toje ,,mėsmalėje”, kai teks keisti IP ir techninės užduoties sprendimus (prasidėjus TP rengimui jau pradėjo lįsti neatitikimai/klaidos). Tikiuosi (naivuolis) rangovų supratimo, bet kol kas jų  lankstumo/geranoriškumo nėra. Jie sako:
- Mes nupirkome techninėse sąlygose numatytus darbus ir apie jokius keitimus nenorime nieko girdėti...
Praėjęs tą ,,mėsmalę” (sprendimų keitimo derinimo su BETA, rangovais, butų savininkais ir t.t.), manau, kad turėsiu ką papasakoti... Bet tai bus kitam kartui...
*
Ø      Atsiliepdami į Jūsų pranešimą visiems renovacijos proceso dalyviams, norime pasidalinti savo problemomis. Mūsų įmonė yra programos administratorė Šiaulių rajone. Tvirtinant techninius projektus, susiduriame su dujų ir elektros įrenginių iškėlimo problemomis. Kadangi tai nėra šilumos efektyvumą didinanti priemonė, trūksta apibrėžtumo kas ir kokiais terminais turi finansuoti minėtų darbų projektavimo ir atlikimo darbus.
*
Ø  PATEIKIU KELTA PASTABŲ DĖL RENOVACIJOS PROCESO UKMERGĖS RAJONE:
•  Nekokybiški investiciniai planai kelia problemas dėl renovacijos įgyvendinimo. Kiekiai investiciniuose planuose skiriasi gana ženkliai nuo realių kiekių.
•         Vykdant pirkimus per CPO LT elektroninį katalogą pateikiamos CPO sutartys, kurios pritaikytos tik perkančiosioms organizacijoms. Kaip įgyvendinti punktus dėl rangovo keitimo (reikalingas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas, nors ji nesvarsto neperkančiųjų organizacijų prašymų), papildomų darbų pirkimo (pagal sutartį  reikia vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymų, tačiau jis negalioja neperkančiosioms organizacijoms)
•         CPO LT perkant techninės priežiūros darbus nėra galimybės nustatyti maksimalią kainą. Nupirkus viršijus investiciniame plane numatytą kainą gaištamas kelių savaičių laikas.
•         Būsto energijos ir taupymo agentūroje trūksta žmogiškųjų resursų. Jeigu jų padidėtų būtų galima įvairius derinimus atlikti greičiau (pritarimai sutartims, pirkimų ataskaitoms, investicinių planų derinimas ir t.t.) ir dėl to renovacijos procesas judėtų sparčiau.
•         Projekto administravimui numatyti 35 ct/m2 nepadengia realių administratoriaus išlaidų
Esame dėkingi už BETA ir Šiaulių banko specialistų geranorišką bendradarbiavimą sprendžia įvairius klausimus susijusius su renovacijos procesu.
*
xxx-oji bendrija susidūrė su problema. Gyv. namo inv. planas patvirtintas BETA. Gautas banko sutikimas finansuoti. Paskelbus  konkursą per CPO, negautas nei vienas pasiūlymas. Buvo pasiūlymas ieškoti patiems. Visoms firmoms, kurioms buvo pristatytas inv.  projektas,  pritrūko pinigų.
 Dabar yra paskelbta per BETA.  Atsirado vienas tiekėjas, bet jo vidut. metinės atliktų statybos darbų apimtys yra mažesnės kaip 1000000 lt be PVM. (projektas su projektavimu). (Reikalavimai tiekėjams p.3.2.3) Aplinkos ministerija kaip ir žada peržiūrėti šį reikalavimą, bet šiuo metu jis yra privalomas.
Jeigu šis tiekėjas kažkokiu būdu nesugebės atitikti visus reikalavimus p. 3.2.1 - 3.2.4. ( Jo rodikliai yra mažesni, bet jis įsipareigoja už Inv. plane nurodyta suma atlikti darbus), mes rizikuojame likti be renovacijos.
BETA siūlo firmai jungtis su kokia nors kita firma, bet tai yra nemaži nepatogumai firmai, ir nežinau, ar jie galės tai padaryti.
Tai kol kas tokia problema. Yra dar viena, bet gal sugebėsiu įveikti.
*
Ø  KELETAS PROBLEMINIŲ KLAUSIMŲ:
1. savivaldybė raštu nurodė, kad gyventojai renovacijos projekto administratoriui neturi mokėti projekto administravimo lėšų iki plano patvirtinimo. Pridedu raštą
Tai yra visiška nesąmonė, nes pavyzdiniuose administravimo nuostatuose renovacijos projekto administravimas iki investicijų plano patvirtinimo nenumatytas, tad pagal savivaldybę namo administratorius turi vykdyti visus veiksmus iki investicinio plano patvirtinimo nemokamai, t.y. pirkti investicijų planą, derinti sutartis su planų ruošėjais, BETA, organizuoti viešuosius aptarimus, tvirtinimus ir t.t.
Manome kad tai yra neteisybė, ir projekto administravimas iki investicijų plano patvirtinimo turi būti kompensuojamas valstybės 100 proc.
2. Pradėjus analizuoti problemas, dėl kurių lėtai vyksta renovacijos procesas, paaiškėjo, kad didžioji renovacijos procesų nesėkmė yra nekokybiškai atliktas investicijų planas.
Paaiškinu:
2.1. Plano ruošėjas ne laiku atlieka planą - gyventojai nepatenkinti lėtai judančiu procesu
2.2. Plane numatytos su gyventojai nederintos ir gal būt namui netinkamos priemonės - gyventojai nepatenkinti ir pradeda skeptiškai žiūrėti į patį renovacijos procesą.
2.3. Plane numatyti netikslus priemonių kiekiai (plotai, metrai ir t.t.) - Gyventojai atsisako tokius planus aptarinėti, nes jie paruošti nekokybiškai ir neatitinka realybės.
2.4. Plane netinkamai suskaičiuotos individualios investicijos - gyventojam atrodo kad plano ruošėjas net nebuvo prie namo. Planas vėl taisomas.
2.5. Plano ruošėjas tinkamai nepasiruošia plano pristatymui arba kartais net atsisako dalyvauti plano pristatyme - administratorius turi pristatinėti kitų darbus ir ne visada gali atsakyti į gyventojams rūpimus klausimus susijusius su plano ruošimu.
2.6. Planuose nurodytos priemonėms tenkančios investicijos nepagrindžiamos - kyla gyventojų nepasitenkinimas, nes jie nori žinoti kas į renovacijos kainą įskaičiuota ir t.t.
2.7. Planuose numatytos per mažos investicijos - nenuperkami rangos darbai.
ir t.t.
3. Bankų sprendimas kredituoti trunka per ilgai. Kartais net iki 3 mėn.
4. Nuolatos besikeičiantys teisės aktai, tvarkos aprašai, formos. Tai smarkiai apsunkina administratorių ir kitų su renovacijos procesu susijusių subjektų darbą. Pradedama maišytis nutarimuose, tvarkose. Gyventojai pasiklysta renovacijos proceso vingrybėse.
*
Ø  MŪSŲ BENDRIJA VYKDANT RENOVACIJA YRA SUSIDŪRUSI SU TOKIOM PROBLEMOM:
1.                   Gyventojai neįsileidžia į butus prie inžinerinių sistemų, ir nėra efektyvaus instrumento greitai persėsti tokia problema.
2.                   Techninio projekto rengėjai (UAB Team Architektai) pridarę daugybe klaidų, ir kadangi iš BETA pinigus gavo, tai klaidų netaiso vertindami savo pozicija ir elgėsi kaip su paprasta įmonė. Nors valstybiniai pinigai turėtu traukti juos atsakomybei. Vienu žodžiu nekvalifikuoti projektų rengėjai sukelia daugybe problemų įgyvendinant renovacija.
*
Ø      BETA savivaldybėms  „nuleido“ raštus, kuriuose nurodo paskirti atsakingą asmenį, kuris dėtų parašą paruoštuose daugiabučių namų Investicijų planuose už planuose pateiktus ir apskaičiuotus darbų kiekius. Turime 45 daugiabučius antrame etape..., kaip tam atsakingam asmeniui „apsidirbti“ su kiekiais, kur planuotojo atsakomybė dėl plane numatomų darbų, pirmame etape to atsakingo žmogaus nereikėjo. Manome, kad beveik visa atsakomybė tenka savivaldybėms. Kodėl?
*
Ø  KEBLUMAI. NACIONALINIS LYGMUO
• Iki ššiol nėra nuoseklios ilgalaikes Lietuvos daugiabučiu modernizavimo programos. Nėra srauto planavimo
• Reglamentuojantys teises aktai rengiami skubos tvarka, todėl nekokybiški ir nuolat kaitaliojami
• „Naujasis modelis“ – kreivomis kojomis...
• CPO LT: pavyzdys kaip sumauti gera idėją?
• BETA – vienintele valstybine monopoline įstaiga, smulkmeniškai kontroliuojanti namo modernizavimo eiga ir sprendžianti dėl valstybinės paramos suteikimo. Ar tai užtikrina projektų techninę kokybę, energetinį ir ekonominį efektyvumą?

KEBLUMAI. SAVIVALDYBIŲ LYGMUO
Kauno miesto modernizavimo kvartalais dokumentai:
• „Dėl pasirengimo įgyvendinti Kauno miesto daugiabučiu gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) programą“, savivaldybes tarybos sprendimas 2010-01-28 Nr. T-3 (kvartalai, jų eiliškumas)
• „Dėl Kauno miesto centralizuoto aprūpinimo šiluma strateginių gairių“, savivaldybes tarybos sprendimas 2011-04-07 Nr. T-236
• „Dėl Kauno miesto centralizuoto aprūpinimo šiluma strategijos patvirtinimo“, savivaldybes tarybos sprendimas 2012 11 23 Nr. T - 626 (kvartalų modernizavimo programa, veiksmu planas)
Sprendimai nevykdomi. Kodėl?
Savivaldybes misija turėtų būti:
• rengti dokumentus (pvz. teritorijų planavimo),
• koordinuoti procesą (kvartalų eiliškumas, namų savininkų santykiai su inžinerinių tinklų įmonėmis),
• kokybiškas viešasis administravimas (savivaldybės butai, pažymos ir pan.)
• DNSB kūrimo realus skatinimas
Kuo užsiima savivaldybė ššiuo metu?
• Perka investicinius planus (butų savininkų net neatsiklaususi).  IP kokybė – itin prasta
• Skleidžia itin keistą propagandą („tik savivaldybė renovuoja už dyką“)
• Nesusipratimai su kompensacijų  už ššildymą  gavėjais.

DAUGIABUČIO NAMO LYGMUO
• Daugiabučio namo butų savininkai privalo samdytis profesionalų modernizavimo projekto administratorių
• Būtina suvokti, kad daugiabučio namo modernizavimas, tai pastato kapitalinis remontas, o ne apšiltinimas
• Todėl būtina sutvarkyti visas pastato inžinerines sistemas
• Vengti ydingos praktikos, kai Lietuvos STR bendrajai daugiabučio namo nuosavybei (pvz. stogui, sienoms) galioja, o individualiai nuosavybei (pvz. buto langai) - negalioja
Investicinis planas yra atskaitos taškas kitiems etapams (techninis projektas, sutartis su banku). Jei IP parengtas prastai, kitus etapus vykdyti kokybiškai yra labai sunku

PASIŪLYMAI
• Parengti kokybišką ilgametę nacionalinę daugiabučių namų modernizavimo kvartalais programą ir ją įgyvendinti
• Pagal programą parengti pakankamą kiekį specialistų visose proceso grandyse
• Parengti dar vieną valstybinės paramos modelį, kuriame būtų išvengta smulkmeniškos biurokratines priežiūros (samdyti ekspertai konstatuoja modernizavimo kokybę, o valstybinės paramos dydis priklauso nuo pasiektos efektyvumo klasės). Tai leistų atsirasti ESCO.
• BETA. Pagaliau užpildyti etatus specialistais ir dirbti nustatytais terminais
• Savivaldybėms. Užsiimti viešuoju administravimu ir proceso koordinavimu, o ne privačios nuosavybės kapitaliniu remontu.

**************************

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą