2014 m. gegužės 9 d., penktadienis

Nors ir nederėtų .....
Aplinkos ministerija pasiūlė Šilumos ūkio įstatymo pakeitimą:

33 straipsnis. Maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučiuose namuose.
1. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintos Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos nustatytus energinio efektyvumo didinimo tikslus ir uždavinius, nustato maksimalias metines šilumos suvartojimo normas daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti (toliau - šilumos suvartojimo normos), kurios skelbiamos viešai ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki jų įsigaliojimo dienos.

2. Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai (butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, jungtinės veiklos sutartimi įgalioti asmenys, bendrojo naudojimo objektų administratoriai), vadovaudamiesi šilumos suvartojimo normomis privalo planuoti ir įgyvendinti energiją taupančias priemones pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Savivaldybės vykdomoji institucija, pagal kompetenciją vykdydama statinių naudojimo priežiūrą, nustačiusi, kad daugiabučiame name metinis šilumos suvartojimas butams ir kitoms patalpoms šildyti viršija daugiau kaip 20 procentų šilumos suvartojimo normą, įpareigoja bendrojo naudojimo objektų valdytoją per 24 mėnesius nuo įpareigojimo pateikimo dienos parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti energijos vartojimą mažinančias priemones, kurios leistų sumažinti šilumos suvartojimą daugiabučiame name ne mažiau kaip iki šilumos suvartojimo normos. Vykdant šį savivaldybės vykdomosios institucijos įpareigojimą, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu gali būti parengtas ir įgyvendintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančias savivaldybių programas.

3. Už šio straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų nesilaikymą daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams ar valdytojų (juridinių asmenų) vadovams taikomos administracinės nuobaudos nustatytos Statybos įstatymo ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso už statinių techninės priežiūros taisyklių nesilaikymą ir statinių naudojimo priežiūrą vykdančių pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymą.


Tokiu būdu Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija,  nustatys  maksimalias metines šilumos suvartojimo normas daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti (jos jau nustatytos Priedas 1)

Normos nustatytos esant:

ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) vidutinė išorės oro temperatūra 0 ˚C;

            ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) vidutinė vidaus patalpų temperatūra +18˚C

  Patalpų ploto   ir dienolaipsnių dydžių nukrypimai nuo  naudojamų dydžių  normų paskaičiavime įvertinami.
  
Na dar galima šiaip taip  įvertinti nukrypimą nuo vidutinės išorės oro temperatūros, bet kaip gi įvertinti nukrypimą nuo vidutinės patalpų temperatūros ????

O kur vėjuotumas, oro drėgmė, lietus,  saulėtumas, kurie žymiai sąlygoja šilumos sunaudojimą, nes  daugiabučio namo šildymo reguliavimas pagal išorės temperatūrą to nevertina.

Daugiabučio namo šildymas turi būti reguliuojamas palaikant pasirinkto buto pasirinktą temperatūrinį grafiką.

Tai yra taip aišku, kaip 2*2=4.

Betgi Energetikos ministerija, kaip sakoma, nė piršto nepajudina, kad tai būtų PRIVALOMASIS šilumos punktų   įrengimo reikalavimas.

Na, tarkime,  tegu Savivaldybės auklėja daugiabučių namų valdytojus, gal gi kas nors iš to ir išeis.
   
   Betgi, vadovaujantis elementaria sveiko proto logika, Aplinkos ministerija turėtų parengti teisės aktą, kuris įpareigotų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojus privalomai kontroliuoti pastato šiluminę varžą, šilumos nutekėjimą panaudojant  termovizines nuotraukas, savivaldybių pastatų priežiūros kontrolės tarnybos privalomai turėtų daryti tą patį.

  Tiktai kodėl gi Aplinkos ministerija, ir pvz. Vilniaus savivaldybė to nepadaro, nors ir buvo ne kartą siūlyta ??

   Gal, kaip sakoma, iš „fanaberijos“, o gal tiesiog todėl, kad, kaip sakoma, nedraugauja su sveiko proto logika, arba ji neprieinama.

  Kaip bebūtų keista, tačiau  šis Šilumos ūkio įstatymo pakeitimas sukėlė  euforiją ir ne kuriems šilumos tiekėjams ......, ir ne kuriems bendrijų  pirmininkams ...  

   Nors ir nederėtų, tenka sumoje  šiai visai garbingai publikai priminti, kad daugiabučiai  namai atrodo taip, kaip atrodytų automobiliai, jeigu nebūtų privalomos techninės apžiūros, policijos kontrolės ....

  Dalis vairuotojų juos prižiūrėtų tinkamai, dalis gi važinėtų kledarais plikomis padangomis ....


O valdžia apsileidėliams teiktų finansinę paramą .....


. 
-------------------------------------------------------------------------------
PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2003 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. O3-105

NAUJA REDAKCIJA nuo 2013 09 29
(Žin., 2013, Nr. 102-5068)

MAKSIMALIOS ŠILUMOS SUVARTOJIMO NORMOS DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTAMS IR KITOMS PATALPOMS ŠILDYTI

Namų tipai
Maksimalios šilumos suvartojimo normos šildymui*
qŠ0max kWh/m2 per mėn.
1 aukšto vienbučiai ir daugiabučiai
34,3
2 aukštų daugiabučiai
30,5
3 aukštų daugiabučiai
28,3
4 aukštų daugiabučiai
24,2
5 aukštų daugiabučiai
20,1
6 aukštų ir aukštesni daugiabučiai
20,5

* Per atsiskaitymo laikotarpį pastate suvartotas šilumos kiekis šildymui skaičiuojamas iš įvade šilumos apskaitos prietaisu išmatuoto šilumos kiekio atimant faktinį šilumos kiekį geriamajam vandeniui pašildyti bei faktinį šilumos kiekį karšto vandens temperatūrai palaikyti.
1. Maksimalios šilumos suvartojimo normos taikomos:
1.1. daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti);
1.2. nustatant, ar daugiabutis namas viršijo maksimalias šilumos suvartojimo normas, faktinis metinis šilumos suvartojimas šildymui yra lyginamas su normomis, apskaičiuotomis pagal 3.3 punktą.
2. Maksimalios šilumos suvartojimo normos (qŠ0 max) nustatytos esant tokioms standartinėms sąlygoms:
2.1. ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) vidutinė išorės oro temperatūra 0 ˚C;
2.2. butų (patalpų) aukštis nuo grindų iki lubų 2,5 m;
2.3. ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) vidutinė trukmė 30,4 parų (730 valandų);
2.4. ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) vidutinė vidaus patalpų temperatūra +18˚C;
2.5. ataskaitinį laikotarpį sudaro 547,2 DL dienolaipsniai.
3. Maksimalios šilumos suvartojimo normos skaičiuojamos, kai faktinės sąlygos skiriasi nuo standartinių:
3.1. Faktinis dienolaipsnių skaičius per ataskaitinį laikotarpį įvertinamas koeficientu kD:

kD = DL/547,2

čia:
DL – faktinis dienolaipsnių skaičius per šildymo sezoną nustatomas pagal atitinkamo regiono meteorologijos stoties pateiktus duomenis.
3.2. Faktinis butų (patalpų) aukštis įvertinamas koeficientu kH:

kH = H / 2,5

čia:
H – faktinis butų (patalpų) aukštis nuo grindų iki lubų, m.
3.3. Maksimali šilumos suvartojimo norma (qŠF max), įvertinanti visas faktines sąlygas:

qŠF max = qŠ0 max x (kD x kH)           kWh/m2 per šildymo sezoną.

4. Netipiniams sudėtingos formos ir didelio tūrio pastatams maksimalios šilumos suvartojimo normos gali būti koreguojamos. Sudėtingos formos ir didelio tūrio pastatai yra tokie, kurių išorės atitvarų plotų sumos ir bendrojo šildomojo ploto santykis yra didesnis nei 2,5 arba išorės atitvarų plotų sumos ir šildomojo tūrio santykis didesnis nei 0,85 (Žin., 2005, Nr. 100-3733).
5. Maksimalias šilumos suvartojimo normas daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti nustato, prireikus peržiūri ir įstatymų nustatyta tvarka skelbia Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.
______________

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą