2016 m. vasario 4 d., ketvirtadienis

Vilniaus bendrijų asociacija turi naują valdybą
                    Prieš 20 metų, 1995 metų gruodžio 21 dieną buvo įsteigta viena iš pirmųjų Lietuvoje bendrijų asociacijų, Vilniaus miesto daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacija.
Šiai dienai su pasidižiavimu galima sakyti sakyti, kad tai yra viena iš seniausių asociacijų, kuri darbais įrodė savo veiksmingumą, reikalingumą, gyvybingumą.
Iš mažos iniciatyvių bendrijų pirmininkų grupelės tapo galinga organizacija, kurios  reišmė yra didžiulė.
Vilniaus asociacijos iniciatyva buvo suvienytos ir kitų miestų asociacijos į vieningą respublikinę organizaciją „Lietuvos daugiabučių namų savininkų  Asociacijos prezidentas Juozas Antanaitis    bendrijų federaciją“, kuri galiausiai tapo Lietuvos respublikiniais būsto valdymo ir priežiūros rūmais.
                    Kaip ir numatyta asociacijos įstatuose, pagrindiniais tikslais asociacija laiko konsoliduoti daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų bendrijų veiklą, siekiant užtikrinti tinkamą pastatų priežiūrą, savalaikių remontų ir modernizavimų vykdymą, dalyvavimą vykdant ir įgyvendinant valstybės būsto politiką, organizuoti būsto savininkų, bendrijų valdymo organų, bendrijų darbuotojų švietimą ir mokymą, dalyvauti Vilniaus miesto ir rajono savivaldybių tarybų priimamų teisės aktų rengime ir derinime, ir padėti bendrijoms juos įgyvendinti, padėti išspręsti bendrijų, asociacijos narių vidaus problemas, dalyvauti ginčų nagrinėjime. 
Labai svarbu yra tinkamai atstovauti asociacijos narių teisėtus interesus ir ginti  pažeistas teises.             Tinkamas atstovavimas ir užtikrintas pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynimas yra įmanomas tik tuomet, kai yra stipri organizacija, vienijanti bent 70% miesto ir rajono bendrijų.
   Nors metai iš metų asociacijos narių skaičius didėja, tačiau rezultatas galėtų būti kur kas geresnis.
                    Vilniaus mieste yra per 1700 bendrijų, dar apie 20 bendrijų Vilniaus rajone, o asociacijos veikloje dalyvauja  tik apie 15%  registruotų bendrijų ir tai iš Vilniaus miesto.
      Labai norėtųsi, kad asociacijos veikloje  dalyvautų bent 1000 bendrijų, štai tada bendrijų asociacija būtų iš ties reikšminga  ir galinga, galinga būsto politikos  įtakos prasme.
                       Asociacijoje jau tapo tradicija,  vieną kartą per mėnesį organizuoti Vilniaus miesto  ir rajono bendrijų atstovų, administruojančių įmonių ir jungtine veiklos sutartimi įgaliotų atstovų bei kitų būsto sektoriaus dalyvių  mokymo švietimo seminarus.
     Ir tai yra bene vienintelė galimybė bendrijų pirmininkams tobulinti savo žinias ir įgūdžius, pasidalinti savo patirtimi.
   Kaip nebūtų keistą, nors šie seminarai yra nemokami, tačiau iš 1700 bendrijų pirmininkų šiuos seminarus lanko pastovūs 65 – 70 pirmininkų.
    Kyla nemenkas klausimas, o kiti iš kur semiasi žinių?
    Iš niekur, dirba, jei tai galima pavadinti darbu, taip, kaip tai supranta, nevisada paisydami teisės aktų reikalaivimų ir laikydamiesi nustatytos tvarkos.
     O dėl to kenčia bendro turto administravimo, priežiūros organizavimo kokybė, gyvenamieji namai nugyvendinami, turtas praranda savo vertę,  auga būsto savininkų nepasitenkinimas bendrijos valdymu, gyvenimo kokybe. Tai mes labai jaučiame per   gaunamus skundus, kurių pastaraisiais metais ypač padaugėjo, padaugėjo tiek, kad Lietuvos būsto rūmai, kurių nariais yra asociacija, buvo priversti steigti papildomą teisininko etatą, skirtą skundų ir pareiškimų nagrinėjimui.
                    Nemažai asociacija nuveikė gindama būsto savininkų, bendrijų pažeistas teises ir teisėtus interesus:  nuo 2014-10-01 iki 2015-12-30 laikotarpiu suteikta konsultacijų, atsakyta į prašymus ir skundus telefonu – 665, el.paštu – 118, atsakyta raštu – 79,  (ištirti 35 skundai, iš jų 25 dėl DNSB valdymo organų (pirmininkų) netinkamos veiklos, 1- dėl jungtinės veiklos  įgalioto atstovo)  neteisėtų veiksmų.
     Asociacijos teisininkai ir asociacijos darbuotojai savo nariams nemokamai teikia konsultacijas visais bendrijų veiklos klausimais, esant būtinybei Asociacijos atstovai pagal išankstinį susitarimą dalyvauja bendrijų narių susirinkimuose, nagrinėja skundus ir gina teisėtus bendrijos narių interesus.
                    Nors įstatymais miestų ir rajonų savivaldybės privalo teikti  bendrijoms nemokamas švietimo ir mokymo paslaugas, tačiau Vilniaus miesto ir ypač rajono savivaldybė yra nuo šių funkcijų nusišalinusios.
                    Asociacijoje veikia finansų ir audito skyrius, teikiantis finansinės buhalterinės apskaitos paslaugas pagal sutartį ir nemokamas konsultacijas nariams  šiais klausimais.
     Bendrijoms, esančioms Asociacijos narėmis,  finansinės buhalterinės apskaitos  tvarkymo paslaugoms taikomas 10 procentų nuolaida.
              Vilniaus DNSB asociacija daugelį metų teikia  bendrijų steigimo konsultavimo ir dokumentų parengimo paslaugą. Kad Vilniaus mieste ir rajone daugėja gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų bendrijų, yra didelis mūsų asociacijos nuopelnas. 
                    Didelį darbą, gerinant būsto valdymo ir priežiūros reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, nuveikė asociacijos valdybos narys Algirdas Glodenis.
        Galima pajuokauti, tapo nesuprantama, kur jis dirba, asociacijoje ar Seime.
     Teisėkūros srityje asociacija pasiekė  tokį lygį, kad patarimų ir teisės aktų taikymo išaiškinimų į asociaciją kreipiasi ne tik būsto valdytojai, bet ir kitų savivaldybių atstovai ir kitos valstybinės institucijos.
                    Asociacijos veikla per ataskaitos laikotarpį buvo susijusi su Bendrijų, jų narių, kitų patalpų savininkų interesų apsauga. Seime buvo priimtas naujas Bendrijų įstatymas, taip pat keletas gyventojams naudingų nuostatų yra ir LR CK pakeitimo įstatyme.
             Asociacija dėjo dideles pastangas, kad rengiant šių Įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus, jie būtų parengti protingai, kad juose nebūtų realiai neįgyvendinamų nuostatų (pvz., tokių, kad šaukiant patalpų savininkų susirinkimus visus pranešimus gyventojams reiktų įteikti pasirašytinai, ir pan.).
      Tai, kas nepavyko pasiekti per įstatymo nuostatas,  buvo bandoma implementuoti Pavyzdiniuose bendrijos įstatuose, kuriuos Vilniaus DNSB asociacija parengė ir rekomenduoja laikytis.
      Deja, dar ne visos bendrijos suderino įstatus su naujuoju Bendrijų įstatymu. Siūlome paskubėti.
                    Pagal LR CK ir Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo nuostatas yra įvedama Būsto valdytojų veiklos kontrolės tvarka pagal AM parengtas pavyzdines taisykles ir savivaldybių pasitvirtintas konkrečias taisykles kiekvienoje savivaldybėje.
       Vilniaus asociacija aktyviai dalyvavo rengiant tiek pavyzdines taisykles, tiek Vilniaus miesto taisykles. Siekėme paretinti kompleksinius periodinius patikrinimus iki 1 karto per tris metus, daugiau akcentuojant adhoc patikrinimus, jeigu toks poreikis išryškėja pagal gyventojų skundus.
                    Kad susipažinti su kitų šalių patirtimi ir pasimokyti iš kitų klaidų, 2015 metais asociacijos nariai Lietuvos būsto rūmų sudėtyje buvo nuvykę į Bulgariją. Buvo naudinga sužinoti kaip dirba mūsų kolegos, buvo gerai ir jiems perduoti mūsų patirtį.
                      Asociacija nuveikė didelį darbą pereinant prie bendros Europos valiutos. Padėjo bendrijoms sureguliuoti mokesčius, atlikti tarifų perskaičiavimus iš litų į eurus, teikėme informaciją ir rekomendacijas, kad visose bendrijose, nepriklausomai nuo narystės asociacijoje, perėjimas prie kitos valiutos būtų sklandus ir skaidrus.
                    Tokia Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos veiklos apžvalga buvo pateikta  asociacijos prezidento Juozo Antanaičio pranešime, kuri nuskambėjo per vykusį Vilniaus DNSB asociacijos ataskaitinį rinkiminį visuotinį narių susirinkimą.
                    Visuotiniame Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos  narių ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime bendrijos gerai įvertino asociacijos valdymo organo, asociacijos valdybos darbą. Valdybos veiklos ataskaita buvo patvirtinta vienbalsiai.
Susirinkimas išrinkimo naujus valdybos narius 3 metų kadencijai:
 asociacijos vairas buvo patikėtas 519 – osios bendrijos pirmininkui Algirdui Glodeniui,
932 – osios bendrijos  pirmininkei Angelei Andriukaitienei,
937 – osios bendrijos pirmininkui Kęstučiui Arasimavičiui,
DNSB Nidos g. 9 pirmininkui Ričardui Birmanui,
941 – osios DNSB pirmininkei Liudmilai Kozyrovič.

Asociacijos revizoriumi buvo išrinktas 956 – bendrijos pirmininkas Jonas Česnavičius.

Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos prezidentu naujai 3 metų kadencijai visuotinio susirinkimo dalyviai vieningai išrinko Juozą Antanaitį.Vilniaus DNSB biuro informacija

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą