2015 m. rugpjūčio 21 d., penktadienis

LR Konstitucija:Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismaiVilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos CPK 291 str.,

n u t a r i a:

UAB „Vilniaus energiją" prašymą kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą tenkinti.
Kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti:

1. Ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-11-20 nutarimo Nr. 1051 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikėjų ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo apimties 2014 metams nustatymo" 3.1 p. dalis ta apimtimi, kiek nustatoma ne fiksuota, o maksimali kvota, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 str. 3 d., 54 str. 1 d. ir konstituciniam teisėtų lūkesčių apsaugos principui, o taip pat Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 4 str. 2 d., 32 str. 2 d., Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 74 str. 1 d. 2 p., Energetikos įstatymo 5 str. 2 d. 6 p. ir 19 str. 2 d.?

2. Ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-11-20 nutarimo Nr. 1051 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikėjų ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo apimties 2014 metams nustatymo" 5 p. dalis ta apimtimi, kiek joje nustatyta, kad visuomeninis tiekėjas reguliuojamų vartotojų elektros energijos poreikius tenkina ne visų pirma iš VIAP teikiančių elektros energijos gamintojų, o iš bet kurių elektros energijos rinkos dalyvių remiantis vien Nutarime neapibrėžtu „ekonominio naudingumo" kriterijumi, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 str. 3 d., Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 42 str. 1 d., 43 str. 2 d. ir Konkurencijos įstatymo 4 str. 2 d.?

3. Ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-12-18 nutarimo Nr. 1215 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-09-19 nutarimo Nr. 1157 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" 3.3 p. (Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo 23.4 p.) ta apimtimi, kiek joje nustatyta, kad VIAP teikimo aprašo 7.2 nurodytiems gamintojams už remtinos gamybos apimties elektros energiją pardavimą ne visuomeniniam teikėjui (kai parduodama ne per biržą ir už mažesnę nei rinkos kainą) išmokama VIAP lėšų suma yra lygi į elektros tinklus patiektam elektros energijos kiekiui, padaugintam iš skirtumo tarp Komisijos atitinkamam gamintojui nustatytos elektros energijos supirkimo kainos ir einamiesiems kalendoriniams metams nustatytos elektros energijos rinkos kainos, o ne gamintojo parduotos remtinos elektros energijos pardavimo kainų svertinio vidurkio, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str., 46 str., ūkinės veiklos laisvės, teisėtų lūkesčių apsaugos, būtinųjų sąnaudų padengimo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, sąžiningos konkurencijos, teisinio tikrumo ir aiškumo (teisinės valstybės) principams, taip pat Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 str. 2 d. bei Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 19 str. 2 d.?

4. Ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-12-18 nutarimo Nr. 1216 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" 2.4. p. (Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo 11(1).1 p.) ta apimtimi, kiek joje nenustatyta, kad ateinančių kalendorinių metų remtinos elektros energijos supirkimo mėnesiniai kiekiai kiekvienam šildymo sezono mėnesiui negali būti mažesni už reguliuojamų vartotojų mėnesinius elektros energijos poreikius, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 str. 3 d., Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 42 str. 1 d., 43 str. 2 d. ir Konkurencijos įstatymo 4 str. 2 d.?

5. Ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-12-18 nutarimo Nr. 1216 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" 2.5 p. (Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo 12(1).1 p.) ta apimtimi, kiek joje nenustatyta, kad visuomeninis tiekėjas, pirkdamas elektros energiją reguliuojamų vartotojų poreikio tenkinimui, pirmenybę teikia VIAP teikiantiems elektros energijos gamintojams, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 str. 3 d., Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 42 str. 1 d., 43 str. 2 d. ir Konkurencijos įstatymo 4 str. 2 d.?

6. Ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-12-18 nutarimo Nr. 1216 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" 2.5 p. (Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo 12(1).2 p.) ta apimtimi, kiek joje nenustatyta, kad visuomeninis tiekėjas, sudarydamas remtinos elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis su elektros energijos gamintojais, teikiančiais Aprašo 7.2 ir 7.3 punktuose nustatytas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, gali atsisakyti supirkti visą konkrečiam elektros energijos gamintojui Vyriausybės nustatytą elektros energijos gamybos apimties kiekį tik tuo atveju, kai šių gamintojų norima patiekti elektros energijos apimtis viršija vartotojų, kuriems taikomos valstybės reguliuojamos kainos, poreikius, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 str. 3 d., Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 42 str. 1 d., 43 str. 2 d. ir Konkurencijos įstatymo 4 str. 2 d.?

7. Ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-09-19 nutarimu Nr. 1157 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtinto Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo 23.6 p. ta apimtimi, kiek joje nustatyta, kad tik „Lietuvos energijos gamyba", AB padaliniui Lietuvos elektrinė VIAP lėšos išmokamos ne tik už faktiškai pagamintą RGA elektros energiją, tačiau kas mėnesį einamaisiais metais sumokant 1/12 VIAP lėšų sumos Komisijos nustatytoms pastoviosioms sąnaudoms kompensuoti neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str., 46 str., ūkinės veiklos laisvės, teisėtų lūkesčių apsaugos, būtinųjų sąnaudų padengimo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, sąžiningos konkurencijos, teisinio tikrumo ir aiškumo (teisimės valstybės) principams, taip pat Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 str. 2 d. bei Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 19 str. 2 d.?

8. Ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-12-18 nutarimo Nr. 1216 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" 2.5 p. (Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo 12(1).2 p.) ta apimtimi, kiek joje neįtvirtinti aiškūs ir nedviprasmiški kriterijai, kokios techninės ir (ar) technologinių priežastys pripažįstamos pakankamomis patvirtinti „privalėjimą gaminti", neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str., 46 str., ūkinės veiklos laisvės, teisėtų lūkesčių apsaugos, būtinųjų sąnaudų padengimo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, sąžiningos konkurencijos, teisinio tikrumo ir aiškumo (teisinės valstybės) principams, taip pat Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 str. 2 d. bei Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 19 str. 2 d.?

9. Ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-12-18 nutarimo Nr. 1216 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" 2.5 p. (Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo 12(1).4 p.) ta apimtimi, kiek joje neįtvirtinti aiškūs ir nedviprasmiški kriterijai, kuriais remdamasi Valstybinė energetikos inspekcija sprendžia dėl gamintojo nurodytų techninių ir (ar) technologinių priežasčių pagrįstumo ir gamybos režimo, kuriuo buvo siekiama išlaikyti elektros energijos gamybą termofikaciniu režimu efektyvią, būtinumo, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str., 46 str., ūkinės veiklos laisvės, teisėtų lūkesčių apsaugos, būtinųjų sąnaudų padengimo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, sąžiningos konkurencijos, teisinio tikrumo ir aiškumo (teisinės valstybės) principams, taip pat Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 str. 2 d. bei Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 19 str. 2 d.?

Civilinę bylą Nr. 2-1257-661/15 pagal ieškovo UAB „Vilniaus energija" ieškinį atsakovui AB LESTO dėl elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties nuostatų pripažinimo niekinėmis ir negaliojančiomis nuo sudarymo momento (ab initio), įpareigojimo supirkti remtinos gamybos apimties elektros energiją ir nuostolių atlyginimo, sustabdyti iki kol šis teismo kreipimasis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą bus išnagrinėtas, jam paskelbus nutarimą.
Nutartis neskundžiama.

Teisėjas Alvydas Barkauskas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą