2015 m. rugpjūčio 19 d., trečiadienis

AD ABSURDO – pasakytų lotynai apie Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro prisipažinimą ....
   LIETUVOS RESPUBLIKOS  ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO  2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS (Įstatymas), 2011 m. rugsėjo 29 d.,  Nr. XI-1608 (Priedas 1), nustatė, kad: 

    Vyriausybė ar jos įgaliota institucija ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija iki šio įstatymo įsigaliojimo (2011 11 01) priima šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.
   
Tačiau   tiek Vyriausybė, tiek jos įgaliota institucija, tiek Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija  iki šiol iš esmės  neparengė ir nepriėmė šiam Įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

   Nebuvo parengta šilumos tiekėjų šilumos punktų priėmimo -  perdavimo tvarka, perdavimo  akto  forma, nėra nustatyta kas yra atsakingas už tinkamą šilumos tiekėjų šilumos punktų stovio palaikymą ( šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas yra samdomas asmuo, šiandien vienas, rytoj kitas, kaip sakoma..  tad  tokia ir jo atsakomybė ...).

   Yra ir nemažai  atvejų, kada iš viename daugiabučiame name esančio  šilumos punkto šiluma ir karštu vandeniu aprūpinami  dar vienas ar keli daugiabučiai namai – kaip gi tokiu atveju šilumos tiekėjas gali užtikrinti tinkamą kitų namų šildymą ir karšto vandens temperatūrą.

    Juo labiau situacija aštrėja jeigu toks šilumos punktas tampa daugiabučio namo savininkų nuosavybe.

   Nesant šiam įstatymui įgyvendinti parengtų teisės aktų ne kurios savivaldybės terorizuoja daugiabučių namų savininkus versdamos įsigyti šilumos punktus.

   Nors ir     daugiabučio namo šilumos punktus, nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) prižiūri (eksploatuoja) šio įstatymo pagrindu, nesudarydamas atskirų sutarčių su šilumos punktų savininkais“ ( tame tarpe ruošia pastatams karštą vandenį), šilumos tiekėjai taiko jų neteikiamos paslaugos – centralizuotai paruošto karšto vandens kainą.

    Iš kitos pusės lieka neišspręstas šilumos tiekėjų  investicijų į šilumos punktus kompensavimo klausimas.

      Ar nebus taip, kad kada nors iš šilumos vartotojų bus pareikalauta, kaip sakoma, vienu ypu jas atlyginti.

  Sumoje akivaizdu, kad, tai yra viešojo intereso pažeidimas, ir  jeigu šalis laikoma teisine valstybe,  pagaliau būtina parengti šiam   Įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

     Ryšium su tuo  Vilniaus Apygardos prokuratūra buvo paprašyta  pasinaudoti Prokuratūros įstatymo jai suteikta teise – kreiptis į teismą apginti viešąjį šilumos vartotojų interesą – prašyti teismą įpareigoti Vyriausybę ir Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją įvykdyti Įstatymo nuostatą:

3. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

  Deja Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras R. Jancevičius ilgai nedelsdamas prisipažino, kad „prokuratūra nėra kompetentinga nustatyti ir vertinti pareiškime nurodytų aplinkybių dėl įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų neparengimo ir nepatvirtinimo .....“ ir prašymą apginti viešąjį interesą persiuntė nagrinėti toms institucijoms, kurios yra skundžiamos:

  • Vyriausybės kanceliarijai.
  • Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.

  Tokiu būdu  apygardos vyriausiasis prokuroras prašymo iš esmės nenagrinėjo, o atsisakymą ginti viešąjį interesą motyvavo nekompetencija .......

  Tiktai galima spėlioti kieno nekompetencija: ar savo, ar savo pavaldinių ...............

  Nes, vadovaujantis sveiko proto logika, labai jau sunku patikėti, kad visoje apygardos prokuratūroje nėra ne vieno prokuroro, kuris šiuo atveju susivoktų užklaustų abi valdžios institucijas ar jos įvykdė Įstatymo reikalavimus ir paprašytų atsiųsti to įrodymus ...

Tokią teisę prokurorams suteikia LR Prokuratūros įstatymo 19 straipsnis.

Teisė teise, o lotynai šią situaciją neabejotinai (kas paneigs)  įvertintų taip: AD ABSURDO ......

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą