2015 m. rugpjūčio 22 d., šeštadienis

Kaip Kauno meras - verslininkas vertina Kauno šilumos tiekėjo "verslą" - imti neteikiamos paslaugos mokestį ... 
   Nors ir Šilumos ūkio įstatymas uždraudė Kauno šilumos tiekėjui su savo šilumos punktais daugiabučiuose namuose ruošti karštą vandenį, pastarasis   apsišaukė karšto vandens tiekėju ir pradėjo kai kuriuose daugiabučiuose namuose vykdyti savo  "verslą" - imti neteikiamos paslaugos - karšto vandens tiekimo -  mokestį.

   Todėl įdomu būtų sužinoti, kaip Kauno meras - verslininkas vertina tokį, atsiprašant, Kauno šilumos tiekėjo "verslą" ....


---------------------------------------------------------------------------------------- 

****************************************************************************

Techn. m. dr. DAIVA VALENTAITĖ
gyv. Kaune V. Krėvės pr.69-45
tel. 8 605 17752 el.paštas daizita2000@yahoo.com


VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARYBAI (toliau – Taryba) 
  2015-08-21

Dėl BUITINIŲ VARTOTOJŲ SĄJUNGOS keliamos problemos:
Šilumos tiekėjų netiekiamos paslaugos – karšto vandens tiekimo
prievartinio mokesčio
svarstymo Tarybos 2015-09-03 posėdyje


Tūkstančių kauniečių vardu
dėkoju p. ANTANUI MIŠKINIUI už siūlymą šią opią Problemą svarstyti Tarybos
              posėdyje,
tikiuosi 2015-09-03 posėdžio darbotvarkės sudarytojų  pritarimo,
               dėmesingo Problemos aptarimo ir
   konkrečių Tarybos veiksmų, prisidedančių prie sprendimo

Vartotojo žvilgsniu į dvi skirtingas situacijas:
1. Į daugiabutį tiekiamas  centralizuotai paruoštas (grupinėse boilerinėse ar kt. vadinamose vietose) karštas vanduo (KV). Už tokį produktą, pristatomą per butuose įrengtus KV skaitiklius, vartotojas atsiskaito tiesiogiai su KV tiekėju. Tai 1-mas KV apsirūpinimo būdas - Centralizuotai paruošto KV pirkimas iš KV tiekėjo

2. KV ruošiamas daugiabučio šilumos punkte. KV tiekėjo nėra ir nereikia, nes už Geriamojo vandens (GV) pašildymą – KV kokybę ir pristatymą į butus atsako daugiabučio gyventojų lėšomis samdomas Šilumos ir KV sistemų PRIŽIŪRĖTOJAS, kurio kvalifikacija, teisės ir pareigos yra reglamentuotos teisės aktuose.  Tuomet vartotojai perka ne KV, bet GV ir šilumą sunaudojamus su KV. Tai 2- ras KV apsirūpinimo būdas (toliau – 2KVA būdas) – Šilumos KV ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o GV karštam vandeniui ruošti pirkimas iš GV tiekėjo

Pastaba. Paskutinė grupinė boilerinė Kaune uždaryta 2011 metais.. Tai reiškia, kad centralizuotai paruoštas  KV iš grupinių boilerinių nebetiekiamas – ruošiamas daugiabučių šilumos punktuose. Matomai panaši situacija ir kituose Lietuvos miestuose. Todėl  2KVA būdas be  KV tiekėjo  – aktualus visai Lietuvai.


Glaustai apie Problemos ištakas

Naudojant 2KVA būdą yra 2  tiekėjai  - Šilumos ir GV
KV kaip atskiro produkto Vartotojai neperka. Todėl 2008 m. Ūkio Ministro  patvirtintose  Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) buvo labai svarbi 2KVA būdo įgyvendinimui  nuostata:
„KV skaitiklis – GV kiekio, tiekiamo su KV, matavimo prietaisas“, 
GV tiekėjas žalos nepatiria ir neturi realaus pagrindo tokios formuluotės prieštaravimui, nes iki 55 laipsnių C pašildyto vandens tankis  apie 1,5 % sumažėja
Tuomet butuose įrengtus  KV skaitiklius (analogiškai kaip šalto vandens) turi kontroliuoti ir keisti GV tiekėjas (tai buvo įteisinta Taisyklėse)

Apie biurokratinę kovą prieš 2KVA būdą be KV tiekėjo plačiau kolektyviniame kauniečių 2015-05-22  rašte Ministrui Pirmininkui Dėl viešojo  kauniečių intereso naudoti 2KVA būdą“ , pridedame)

2010 m. Energetikos ministerija. patvirtina naujas Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles, kurių nuostatos  įvedė fiktyvų KV tiekėją
Pakeista formuluotė
KV skaitiklis– Vartotojo sunaudoto KV kiekio matavimo prietaisas,
          pagal kurio rodmenis atsiskaitoma su KV tiekėju už sunaudotą KV.

SEIMO KONTROLIERIUS: Tai „viršijo Ministerijos įgaliojimus“, nes „netiesiogiai panaikina Šilumos ūkio įstatyme numatytą 2KVA būdą, pakeičia Šilumos ūkio įstatymo nustatytą imperatyvų reguliavimą ir pažeidžia įstatymu garantuojamas vartotojų pasirinkimo teises bei laisves

Fiktyvus KV tiekėjas (realiai tai Šilumos tiekėjas) perka GV iš GV tiekėjo, šilumą iš Šilumos tiekėjo (iš savęs) ir už „prievartinį mokestį“ išrašinėja butams sąskaitas už KV, nebūdamas šios paslaugos tiekėju  
Tai atspindi p. ANTANO MIŠKINIO keliamą Problemą


Akivaizdu, kad pagrindinė šios ilgos biurokratinės istorijos PRIEŽASTIS – Vandens tiekėjų lobistų, veikiančių per  Aplinkos ministeriją,  UŽMAČIOS: 
Į daugiabutį tiekiamo GV dalį, kuri naudojama KV paruošimui,
Vartotojams parduoti per tarpininką – fiktyvų KV tiekėją
Tai patvirtina prieš metus priimto GV tiekimo įstatymo nauja redakcija.

Vyriausybės sprendimas sudaryti Tarpinstitucinę darbo grupę – svarbus žingsnis 2KVA būdą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimui. Susipažinus su Darbo Grupės veiklos rezultatais (Energetikos ministerija  Vyriausybei  2015-06-30 Nr.(19.1-19)3-1873, pridedame) ir  Aplinkos ministerijos atsirašinėjimu (Vyriausybei  2015-07-22 Nr.(19-2)-D8-5483, pridedame) yra vilties, kad Atsiskaitymo už GV tvarkos Apraše bus įteisintos 2KVA būdo be KV tiekėjo nuostatos.
Šioje situacijoje Tarybos nuomonė (dėl vartotojams brukamo atsiskaitymo per fiktyvius KV tiekėjus) – ne tik reikalinga, bet ir būtina!

Darbo Grupės veikloje dalyvavo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovas. Akivaizdu, kad Tarybos posėdyje svarstant p. Miškinio siūlomą problemą Darbo Grupės nario dalyvavimas būtų labai prasmingas.

Pagarbiai,
Daiva Valentaitė
***************************************************************** 
 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą