2013 m. gruodžio 7 d., šeštadienis

Būstas, jo tinkamas užlaikymas yra socialinės rimties garantas – jo tinkama priežiūra yra viešasis interesas
  Aplinkos ministerija suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei pateikė Šilumos ūkio įstatymo 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą:

Pakeisti 33 straipsnį ir išdėstyti taip:
 ,,33 straipsnis. Maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučiuose namuose.
1. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustato maksimalias metines šilumos suvartojimo daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti normas. Šios normos taikomos nustatant daugiabučius namus, kurie energiją vartoja neefektyviai.

2. Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai, vadovaudamiesi šio straipsnio 1 dalyje nurodytomis šilumos suvartojimo normomis, planuoja ir įgyvendina energiją taupančias priemones kaip privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Savivaldybės vykdomoji institucija, pagal kompetenciją vykdydama statinių naudojimo priežiūrą, turi teisę raštu įpareigoti daugiabučio namo, kuriame daugiau kaip 10 procentų viršyta pagal šio straipsnio 1 dalį nustatyta šilumos suvartojimo norma, bendrojo naudojimo objektų valdytoją per 24 mėnesius parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti energijos vartojimą mažinančias priemones, kurios leistų sumažinti nurodytą šilumos suvartojimą ne mažiau kaip iki nustatytos normos. Vykdant šį savivaldybės įpareigojimą daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu gali būti parengtas ir įgyvendintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas pagal Vyriausybės ar savivaldybės tarybos patvirtintą programą.

3. Jei bendrojo naudojimo objektų valdytojas nesiima priemonių šio straipsnio 2 dalyje nurodytam įpareigojimui įgyvendinti (neparengia ir nepateikia butų ir kitų patalpų savininkams pasiūlymo dėl energiją taupančių priemonių įgyvendinimo ar neįgyvendina jų priimto sprendimo), jam gali būti taikomos administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1894 straipsnį.“

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
Šis įstatymas įsigalioja 2014 m. spalio 1d.
 ********************************
 Praleiskime tylomis, be komentarų  šiuos delikačius momentus:
Ø  kad galiojantį  Šilumos ūkio įstatymo 33 straipsnį  gindamas Seime Premjeras jam trimitavo ditirambus;
Ø  kad Seimas šio straipsnio poįstatyminių teisės aktų parengimui termino nenustatė..., o Prezidentė jį tokį pasirašė ....,;
Ø  kad Seimo Peticijų komisija labai jau   nenoromis pripažino peticija  A.M. pasiūlymą šį terminą nustatyti;  
Ø  kad Buitinių vartotojų sąjungai  raštu Energetikos  ir  Aplinkos ministerijas paklausus, kur galima internete rasti vieną, abiejų ministerijų patvirtintą,  Tvarką, skirtą  galiojančio Šilumos ūkio įstatymo 33 straipsnio  įgyvendinimui, buvo gautas atsakymas, kad toks Įstatymo įpareigojimas abiems ministerijoms yra NEMOTYVUOTAS, NETIKSLINGAS IR NEGALI BŪTI ĮGYVENDINAMAS ............

 Taigi situacijos nekomentuojame, tiktai  konstatuojame, kad yra .... kaip yra..... ir visa laimė, kad  valstybės griovimo profesionalai konservatoriai per 4 savo valdymo metus nespėjo iš abiejų ministerijų išvaryti  visų specialistų -profesionalų, kurie ir padarė tokią išvadą, kuriai ir Buitinių vartotojų sąjunga pritaria.

Tarkime Įstatymo pakeitimo nuostatų ketinimai geri ir sveikinti savo būstą jo savininkai turi tinkamai prižiūrėti.

Ir senai, reikėjo  imtis priemonių juos „paskatinti“,  bet tą padaryti neleido įvairaus plauko kosmopolitai – liberastai ir kiti valstybės griovėjai, gerai suvokdami ką daro, nes būstas, jo tinkamas užlaikymas yra socialinės rimties garantas.

Beje savo tikslų jie ir dabar neatsisakė, ir yra tokia nuomonė, kad jie, pasikabinę  raudonus   kaklaraiščius, dėvi raudonas kojines tam, kad vienas kitą atpažintų ....

Betgi yra ir keletas esminių Įstatymo pakeitimo projekto  momentų.

Visų pirma tai, kad Šilumos ūkio įstatymo 33 straipsnis VISIŠKAI nesiderina su Šilumos ūkio įstatymo   paskirtimi ir  tikslais:

1. Šis įstatymas reglamentuoja šilumos ūkio valstybinį valdymą, šilumos ūkio subjektų veiklą, jų santykius su šilumos vartotojais, tarpusavio ryšius ir atsakomybę.

2. Įstatymo tikslai:
1) mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams;
2) šilumos ūkyje įteisinti pagrįstą konkurenciją;
3) ginti šilumos vartotojų teises ir teisėtus interesus;
4) didinti šilumos gamybos, perdavimo ir vartojimo efektyvumą;
5) gaminant šilumą, plačiau naudoti vietinį kurą, biokurą ir atsinaujinančiuosius energijos išteklius;
6) mažinti šilumos energetikos neigiamą poveikį aplinkai.

Akivaizdu, kad 33 Šilumos ūkio įstatymo 33 straipsnio, kuris tiesiogiai surištas su daugiabučių namų renovacija,  nuostatų  vieta tarp daugiabučių namų renovacijai skirtų teisės aktų; jo nuostatos turi būti perkeltos į Bendrijų įstatymą; į  Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinius nuostatus   ir pan. 

Tikimės, kad Aplinkos ir Energetikos  ministerijos šią pastabą priims geranoriškai, kaip visuomenės ir specialistų (Energetikos ministerijos) pasiūlymą.

Dar vienas svarbus momentas – ar kas nors ant kelių realių daugiabučių namų  patikrino „Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  nustatytas  maksimalias metines šilumos suvartojimo daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti normas“,  ir rezultatus aptarė su šių namų valdytojais, kurie ateityje turėtų  atlikti atitinkamus paskaičiavimus  ??

Ar patikrinta,  kaip daugiabučių namų valdytojams, kaip sakoma, yra „įkandamas“  paskaičiavimas, kaip jų statinio šilumos sunaudojimas atitinka šias normas ?

Nes senai žinoma, kad teorija su praktika kartais labai jau  nesueina ....

O patikrinti šias normas būtina, nes kas žino, gal   vėl gali tekti padaryti išvadas – normos NEMOTYVUOTOS, NETIKSLINGOS IR NEGALI BŪTI ĮGYVENDINAMOS.

Beje kažką tai panašaus šia linkme teko išgirsti Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijoje.

O gal abejonės be pagrindo, gal Kainų komisija atliko šių normų patikrinimą natūroje; patikrino, ar jos yra „įkandamos“ daugiabučių namų valdytojams ??

Tai greitu laiku sužinosime ir paviešinsime.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą