2017 m. lapkričio 21 d., antradienis

Viltis miršta paskutinė ......    

                     
Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai                                                   2017 11 20   Nr. 27
    

Kopija: Energetikos ministerijai
                      AB Vilniaus šilumos tinklai
                            DNSB Nr. 290 pirmininkui
                              Vilniaus apygardos prokuratūrai


 Žiniai: Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
                Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijai
                  Seimo Ekonomikos komitetui
                     Seimo Energetikos komisijai
                       Seimo nariui D. Kreiviui (viešai pareiškusiam Seime, kad jis“ tik­rai dėl šio rei­ka­lo tu­riu               pa­kan­ka­mą kom­pe­ten­ci­ją...“).
                            Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai
                               Žiniasklaidos priemonėms
                                    Šilumos tiekėjams
                                              

DĖL AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI SĄSKAITŲ UŽ ŠILUMĄ  

  
   AB Vilniaus šilumos tinklai sąskaitose už šilumą už 8, 9, 10 mėnesius (Priedas 1)   atsirado iki šiol nesutiktas rekvizitas    Šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu“.
   
  Tuo tarpu Šilumos ūkio įstatymas nustato:
20. Nepaskirstytasis karšto vandens kiekis viršijantis leistinas apskaitos prietaisų paklaidas skirtumas tarp geriamojo vandens karštam vandeniui paruošti kiekio, išmatuoto daugiabučio namo įvade, ir butų karšto vandens skaitiklių rodmenų sumos.
   Tačiau esmė tame, kad pastate Žirmūnų g. Nr. 104, kuriame aš gyvenu, kur yra 120 butų, vienas buto savininkas neleido įrengti savo bute karšto vandens apskaitos prietaiso su nuotoliniu parodymų nuėmimu ir jam šilumos tiekėjas skaičiuoja karšto vandens sunaudojimą pagal normas.

O  jo  sunaudotą su karštu vandeniu (kas viršija karšto vandens normą) šilumą  AB Vilniaus šilumos tinklai paskirsto visiems namo butų savininkams.

   Taigi   apie nepaskirstytą karštą vandenį Šilumos ūkio įstatymo prasme, vadovaujantis sveiko proto logika,  nereikia net užsiminti, nes tai nieko bendro neturi su apskaitos prietaisų parodymų paklaidomis.

  Kad tai akivaizdžiai ir nepaneigiamai visiškai nesiderina su sveiko proto logika yra akivaizdu ir nepaneigiama, o ir tiek Civilinis kodeksas, tiek  Šilumos ūkio įstatymas, tiek Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės tokio nonsenso, kaip apmokėti už ne savo sunaudotą produktą, neįteisina.

 
       Vadovaujantis sveiko proto logika yra akivaizdu ir nepaneigiama, kad jeigu buto savininkas neleidžia įrengti karšto vandens apskaitos prietaiso savo bute, tą  reikia vertinti kaip jo  atsisakymą vartoti karštą vandenį,  arba aiškų ketinimą  jį vogti ........

  Tokiu būdu šiam šilumos vartotojui    šilumos tiekėjas visa tai turėjo nuodugniai ir prieinamai išaiškinti.

O taip pat tą patį padaryti  ir bendrijos pirmininkui.

    Šis šilumos vartotojas ir šilumos tiekėjo, ir bendrijos pirmininko , turėjo būti perspėtas, kad  jeigu jis neleis įrengti karšto vandens  apskaitos prietaiso savo bute, tai turės  pasirinkti vieną iš dviejų:

Ø  Arba   apmokėti skirtumą tarp geriamo vandens apskaitos prietaiso, įrengto prieš karšto vandens ruošimo įrenginį, parodymo, ir butų karšto vandens apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų nuėmimu parodymų sumos.

Ø  Arba karšto vandens tiekimas jam bus atjungtas.

  Taigi jeigu  šilumos tiekėjas ir bendrijos pirmininkas tai būtų atlikę, šis šilumos vartotojas tikrai nebūtų tapęs „šilumos vagimi“ ( pasak  Būsto rūmų prezidento J. Antanaičio).   

 Tokiu būdu, kas paneigs, kad  AB Vilniaus šilumos tinklai be „Valstybinio reketo“ dalyvio tapo ir „šilumos vagių“ stogu,  nes Šilumos tiekimo vartojimo taisyklės skaičiuoti sunaudotą karštą vandenį pagal normas leidžia tiktai bendrabučio tipo daugiabučiuose namuose .
 
 Vienkart tenka Komisijai pakartotinai priminti, kad AB Vilniaus šilumos tinklai  pateikiamose sąskaitose už šilumą it toliau nėra Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyto rekvizito:  Butui priskirtas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti“.

     Vienkart  mums visiškai yra nesuprantamas ir visiškai nepateisinamas Kainų komisijos delsimas,   Energetikos ministerijai vykdomas spaudimas, kada AB Vilniaus šilumos tinklai  Šilumos – pirkimo pardavimo sutartis    Nr. 2250460 su buitiniu šilumos vartotoju, 2017 m. gegužės 24 d. (Priedas 2)  nustato:

 


   Todėl, vadovaujantis sveiko proto logika, yra akivaizdu ir nepaneigiama, kad jeigu  tiekėjas tiekia šilumą karštam vandeniui ruošti, tai sąskaitoje neišvengiamai turi būti ir atitinkamas rekvizitas.

   Betgi pasirodo Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijai tai suvokti tiesiog yra neprieinama, arba ji, kas paneigs, tyčia vykdo nusikalstamą veiką .....

   Be to AB Vilniaus šilumos tinklai sąskaitose už šilumą nėra nurodyta:

5. Duomenys apie bendrą visame pastate šilumos suvartojimą ir šilumos paskirstymą:

Ø  Gyvenamojo namo butų ir kitų šildomų patalpų naudingasis (sąlyginis) plotas __ m2 arba tūris ___ m3

Ø  Butų (patalpų) savininkų pasirinktas (taikomas pagal standartines sąlygas) šilumos paskirstymo buitiniams šilumos vartotojams metodas – ___


Tuo tarpu  Šilumos ūkio įstatymas nustato:

Buitiniam šilumos vartotojui išrašytoje sąskaitoje (mokėjimo pranešime) turi būti pateikta tiksli, aiški ir išsami informacija, kuria remdamasis šilumos tiekėjas apskaičiavo vartotojo mokesčio dydį už jo suvartotą šilumos kiekį patalpoms šildyti ir šilumos kiekį karštam vandeniui ruošti bei karšto vandens temperatūrai palaikyti.

 Pateiktos informacijos privalo pakakti, kad vartotojas galėtų pasitikrinti, ar teisingai jam apskaičiuoti mokesčiai.


    Todėl pakartotinai prašome nedelsiant imtis priemonių teisingumui atstatyti, juo labiau, kad tai liečia ne mane vieną, ne vien tik mano gyvenamo namo šilumos vartotojus, o ir kitus Vilniaus miesto šilumos vartotojus, ir ko gero visos šalies šilumos vartotojus.

               
Vienkart turime atsakingai pažymėti, kad Kainų komisijos, kaip valdžios institucijos, konstitucinė priedermė yra ginti viešąjį interesą, ko ji akivaizdžiai ir nepaneigiamai daugeliu atveju nedaro.

   Ypatingai tai liečia „Valstybinį reketą“  (neteikiamos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo paslaugos kainų nustatymas), kuris šilumos vartotojams kasmet atsieina ~ 5 milijonus eurų (energetikos eksperto R.Z. paskaičiavimu), o   šilumos tiekėjams neša atitinkamą pelną.

Pelną iš nevykdomos veiklos ..... !!!!?????
 
 
Antanas Algimantas  Miškinis
                    Vilnius - 09121, Žirmūnų g. Nr. 104  bt. 106,   ak 2250460
Tel.8 5 276 48 65, 8-686-65-887,  e-mail -  antanas1940@ gmail.com,                       
                    .Komentarų nėra:

Rašyti komentarą