2015 m. birželio 5 d., penktadienis

Yra labai ir labai paprastas sprendimas nemokėti butų karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio.
TAUPAI ŠILUMĄ?  MOKĖK DAUGIAU!

                                                                –  klausia ir atsako  Rūta JANKUVIENĖ  Šiaulių krašte.


Visų pirma,  straipsnyje tris kartus paminėti:  elektroniniai skaitikliaiai su NUOTOLINIU VALDYMU .......
  
 Ir kaip gi reikia suprasti tą apskaitos prietaiso NUOTOLINĮ VALDYMĄ ,??????

Jeigu nesivadovauti sveiko proto logika, kaip apskaitos prietaiso parodymų keitimą .... ?????

Atrodytų menkas netikslumas, betgi  kiek yra šalyje tokių analfabetų, tame tarpe  ir plačiai žinomų  žurnalistų,  Seimo narių, kurie tiki, kad su nuotoline  šilumos apskaitos prietaisų  parodymų nuskaitymo sistema galima keisti jų parodymus  ......!!!!!!


O sumoje  yra labai ir labai paprastas sprendimas  nemokėti butų karšto vandens apskaitos prietaisų  priežiūros mokesčio.

    Reikia vadovautis Geriamos vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymu, 35 straipsnis. Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarka
1. Abonentai ir vartotojai už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį atsiskaito pagal pirkimo ir pardavimo vietoje (geriamojo vandens apskaitos mazguose) įrengtų atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita.
2. Karštam vandeniui ruošti patiekto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius įrengto atsiskaitomojo geriamojo vandens apskaitos prietaiso rodmenis. Kai geriamasis vanduo tiekiamas karštam vandeniui ruošti daugiabučio namo karšto vandens ruošimo įrenginiuose, geriamojo vandens pirkimo ir pardavimo vieta yra atsiskaitomasis geriamojo vandens apskaitos prietaisas, įrengtas pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius.

3. Atsiskaitomuosius geriamojo vandens apskaitos prietaisus pirkimo ir pardavimo vietose įrengia ir naudoja geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas savo lėšomis. Atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo, eksploatavimo ir patikros sąnaudos įtraukiamos į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą.
                            ----------------------------

Tokiu būdu reikia tik žinoti ir vykdyti šį įstatymą - geriamą vandenį karšto vandens ruošimui pirkti prieš šilumos punktą ir butų karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūra bus  pastato savininkų problema.

 Beje pagal Šilumos ūkio įstatymą Karšto vandens tiekimascentralizuotai paruošto(katilinėse, kvartalinėse boilerinėse)  karšto vandens pristatymas (lauko tinklais ar atvira šildymo sistema)  ir pardavimas karšto vandens vartotojams.

O Šiauliuose daugiabučiuose namuose karštas vanduo ruošiamas pastatuose su šilumos punktais, kurių šilumos tiekėjas nevaldo, jis  yra tiktai geriamo vandens karštam vandeniui ruošti perpardavėjas.

Už karšto vandens ruošimą daugiabučių namų butų savininkai sumoka šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams per priežiūros mokestį.

Todėl savivaldybės nustatytas karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis  tokioje situacijoje negali būti taikomas.

   Karšto vandens, ruošiamo pastatuose, apskaitos prietaisus turi įrenginėti geriamo vandens tiekėjas, o jų priežiūros mokestis turi būti įtrauktas į geriamo vandens kainas.


Beje jeigu  straipsnio autorė išdrįstų  pasidomėti, kokią informaciją Šiaulių miesto šilumos tiekėjas yra pateikęs  Kainų komisijai jo  neteikiamos paslaugos – karšto vandens tiekimo kainų paskaičiavimui ir ją paviešinti, tai ji  tikrai taptų  verta  Šiaulių miesto garbės piliečio vardo ....


.
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą