2015 m. birželio 30 d., antradienis

Dėl savivaldybės būsto mokesčių mokėjimo tvarkos            

LIETUVOS RESPUBLIKINIAI
BŪSTO VALDYMO IR PRIEŽIŪROS
RŪMAI 

Kodas 300066829. Įregistruota Vingrių g. 11A, LT -  01141 Vilnius. Pašto adresas – Stiklių g. 8, LT-01131, Vilnius.
Tel. (+370 5) 261 10 03,  tel./faks. (+370 5) 212 06 47,  el. paštas: info@bustorumai.lt,  http://www.bustorumai.lt
Atsiskaitomoji sąskaita  LT59 7300 0100 8758 1361, paramos sąskaita LT59 7300 0100 8758 2331
 UAB „Admituras“ direktoriui Antanui Barvydžiui
Draugystės g. 20, Mažeikiai

2015-06-29, Nr. 1107-15-074Dėl savivaldybės būsto mokesčių mokėjimo tvarkos

                      Jūsų įmonė (Savivaldybės paskirtasis DN BNO administratorius) kreipėsi į Būsto rūmus su prašymu išaiškinti, kas turėtų mokėti įmokas už Savivaldybės būsto fondo (socialinio būsto, savivaldybės būsto) butus už Daugiabučių namų (kitur tekste – DN) Bendrojo naudojimo objektų (kitur tekste – BNO) techninę priežiūrą, DN BNO administravimą, DN Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą (eksploatavimą), tai pat įmokas į DN BNO atnaujinimo, įgyvendinant privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupiamąjį fondą.
                      Atkreipiame dėmesį, kad Būsto rūmams nesuteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų bei oficialiai aiškinti jų taikymo klausimų. Čia dėstoma tik Būsto rūmų nuomonė.
                      Nurodytus klausimus reglamentuoja LR CK Bendrosios nuosavybės skirsnio (t.sk. 4.82÷4.85 straipsnių) teisės normos, Lietuvos Respublikos Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas (2014-10-09, Nr.XII-1215), Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas (1994-07-07, Nr. I-533), šių Įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai (LRV 2001-04-25 nutarimas Nr. 472*1; LRV 2015-02-18 nutarimas Nr. 177*2, LRV 2015-04-15 nutarimas Nr. 390*3) ir šių teisės aktų pagrindu sudarytos savivaldybės būsto ar socialinio būsto nuomos sutartys.
                      Aukščiau nurodytos LR CK Bendrosios nuosavybės skirsnio teisės normos reglamentuoja butų ir kitų patalpų savininkų (naudotojų) (t.sk. savivaldybės būsto, socialinio būsto naudotojų) teises ir pareigas, naudojantis DN BN objektais. Pažymėtina, kad teises ir pareigas, nurodytas CK 4.83 straipsnyje turi tiek butų ir kitų patalpų savininkai, tiek jų naudotojai (t.sk. savivaldybės būsto, socialinio būsto naudotojai). Tačiau kituose iš nurodytų straipsnių teisės ir pareigos priskiriamos tik butų ir kitų patalpų savininkams (bet ne naudotojams). Taip,
                      tik „Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas“;
                      tik „Butų ir kitų patalpų savininkai taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus“ (ir šios lėšos yra butų ir kitų patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė);
                      tik „Butų ir kitų patalpų savininkai Administravimo išlaidas apmoka proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje“.
                      Visos šios teisės normos (žr., LR CK 4.82 str. 3 ir 4 dalis bei 4.84 str. 9 dalį) yra imperatyviosios teisės normos, kurių šalys negali pakeisti sutartimis („Šalys savo susitarimu negali pakeisti, apriboti ar panaikinti imperatyviųjų teisės normų galiojimo ir taikymo,...>“, LR CK 6.157str. 1 dalis).
                      Pagal teisės aktų hierarchijos struktūrą, Vyriausybės nutarimu negali būti keičiamos įstatymo normos. Tačiau, kita vertus, Vyriausybės nutarimas tarp Įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų turi išskirtinę padėtį (jis negali būti pripažintas negaliojančiu kitaip, kaip tik Konstitucinio Teismo nutarimu).
                      Atsižvelgiant į išdėstyta, darytinos tokios išvados dėl aukščiau nurodytų klausimų:
                      įmokas už Savivaldybės būsto fondo (socialinių būstų, savivaldybės būstų) butus už DN BNO techninę priežiūrą, DN Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą (eksploatavimą), DN BNO administravimą, taip pat kaupimo lėšų įmokas turi sumokėti butų ir kitų patalpų savininkai (šiuo atveju savivaldybė ar jos įgaliotas subjektas);
                      jeigu nuomos sutartimis (tarp savivaldybės įgalioto subjekto ir nuomininko) nustatyta, kad kai kuriuos iš šių mokesčių turi sumokėti nuomininkas (naudotojas), o nuomininkas (naudotojas) dėl kokių nors priežasčių šių mokesčių nesumoka, galutiniu mokėtoju, atsakingu už šių mokesčių sumokėjimą lieka savivaldybė (jos įgaliotas subjektas).
                      Kita vertus, už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, namo bendrojo naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas)  atsiskaito betarpiškai Savivaldybės būsto fondo nuomininkai (naudotojai), kaip ir nurodyta 2001-07-11 LRV nutarimu Nr. 876*4 patvirtintame tvarkos apraše.
                      Nors 2001 m. LRV nutarimu Nr. 876 patvirtintame tvarkos apraše nurodytas yra ne baigtinis komunalinių paslaugų sąrašas, į šio Nutarimo reguliavimo apimtį neįeina veiklos, nurodytos šio rašto pirmoje pastraipoje. DN BNO techninė priežiūra, DN Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra (eksploatavimas) įeina į namo išlaikymo ir išsaugojimo veiksmų apimtį (LR CK 4.82 str. 3 d.). DN BNO administravimas yra betarpiškai aptartas LR CK 4.84 str. 9 dalyje. Įmokų į DN BNO atnaujinimo, įgyvendinant privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupiamąjį fondą mokėtojas nurodytas CK 4.82 str. 4 dalyje. T.y. visi šie veiksmai yra betarpiškai LR CK nurodytų straipsnių reguliuojami dalykai.

                      Pastabos:
*1 LRV 2001-04-25 nutarimas Nr. 472 Dėl Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo;
*2 LRV 2015-02-18 nutarimas Nr. 177 Dėl Socialinio būsto nuomos sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo;
*3 LRV 2015-04-15 nutarimas Nr. 390 Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo;
*4 LRV 2001-07-11 nutarimas 876 Dėl Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo.                                           Prezidentas                                                                                           Juozas Antanaitis


A.Glodenis,
8672 44808

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą