2023 m. sausio 3 d., antradienis

Atsiprašau prezidente, nes kitaip neišeina Jus informuoti ....

 

 

 

                                                       **********************************************       


                  Antanas Algimantas  Miškinis

                    Vilnius - 09121, Žirmūnų g. Nr. 104  bt. 106,       

Tel.8 5 276 48 65, 8-686-65-887,  e-mail -  antanas1940@ gmail.com,                                  

Prezidento kanceliarijos kanclerei      Agilai Barzdienei    2023-01-01 Nr. 4

 

Dėl  informacijos prezidentui

 

Kreiptis į Jus mane paskatino   trečiadienį LRT radijui prezidento pasakymas  apie elektros energijos rinkos liberalizavimą:

 

Šiandien, matyt, jau po laiko, mosuoti samčiais nebereikia ir tikrai reikia taisyti tas klaidas, kurios buvo padarytos. Ir jos buvo taisomos eigoje, galima pasakyti, su nemažais nuostoliais, bet buvo pataisytos.

 

Deja, deja ....... taip nėra, o savaime yra  suprantama, kad prezidentas negali visko, kas jam pagal pareigas priklauso, žinoti, kad galėtų tinkamai jas vykdyti.

Tam, kad būtų užtikrinta  prezidento kompetencija, valstybės biudžete yra nustatoma atitinkama suma jo patarėjų apmokėjimui.

Mano nuomone, vis tik prezidentas   turėtų pats, be savo patarėjų pagalbos,  žinoti du teisės aktus: LR Konstituciją ir Teisėkuros pagrindų įstatymą.

Deja faktai rodo,  o  aš geranoriškai   manau, kad šių dviejų teisės aktų, kas liečia jo kompetenciją,  prezidentas  nežino, o jo patarėjai jam tinkamai nepataria.

 Taigi prezidentas pasirašė Elektros energetikos įstatymo papildymo įstatymus, kas liečia elektros energijos rinkos liberalizavimą, nors juose   nėra nuostatų apie galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimą, kaip tai nustato Teisėkuros pagrindų įstatymas:

 

24 straipsnis. Atvejai, kuriais atliekamas galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas

1. Nuostata dėl poreikio atlikti galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimą įtraukiama į įstatymą:

1) kai reglamentuojami iki tol nereglamentuoti visuomeniniai santykiai arba iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas;

2) kai nustatoma didelė teisinio reguliavimo įtaka tam tikrai teisinio reguliavimo sričiai, asmenims ar jų grupėms;

3) kitais atvejais, kai nustatomas toks poreikis.

 

 

Tokiu būdu elektros energijos rinkos  liberalizavimo stebėsena kaip nebuvo vykdoma, taip  ir toliau nevykdoma.

Ir ne bankrutavęs nepriklausomas elektros energijos tiekėjas čia kaltas, o nusikalstamai netvarkinga sistema, kuriai kelią užkirsti pagal savo kompetenciją privalėjo prezidentas.

Deja jis to nepadarė,  o iš jo kalbos galima spręsti,  kad savo aplaidumo jis nesupranta.

 

Todėl ir geranoriškai prašau prezidentą apie tai  sumoje informuoti.

 

O su ta elektros energijos rinkos liberalizacija yra taip, kad į mano teisėtą prašymą atsiųsti susipažinimui  savo elektros pirkimo – pardavimo sutarčių projektus elektronine forma, atsiliepė tik du iš penkių nepriklausomų elektros energijos tiekėjų.

Taigi jau beveik pusė metų, kaip jų laukiu .....

Pasirodo, kad pas tuos tiekėjus tokia tvarka, kad pirma turi elektroniniu  būdu pasirašyti sutartį, o tik po to ją gausi paskaityti ..... !!!!???

Arba pvz. : štai 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 42, 43, 60 IR 69 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 022 m. spalio 10 d. Nr. XIV-1441

Vilnius

5 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas ir taikymas

1. Visuomeninis tiekėjas per 20 darbo dienų nuo šio įstatymo įsigaliojimo raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis informuoja Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytus vartotojus,  kuriems šio įstatymo įsigaliojimo dieną elektros energija tiekiama visuomenine elektros energijos kaina ir kurių duomenys apie pasirinktą nepriklausomą tiekėją skirstomųjų tinklų operatoriaus nėra perduoti visuomeniniam tiekėjui, apie sutarties su visuomeniniu tiekėju nenutraukimą 2023 m. sausio 1 d. ir apie numatomą sutarties su visuomeniniu tiekėju nutraukimą 2026 m. sausio 1 d., jų pareigą iki 2025 m. gruodžio 31 d. pasirinkti nepriklausomą tiekėją, jeigu vartotojas nėra sudaręs elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarties su nepriklausomu tiekėju.

 

  

T. y. šis įstatymas nustato, kad   per 20 darbo dienų. skaitant nuo spalio 10 dienos,  visuomeninis tiekėjas turėjo mane apie kažką tai informuoti.

Kad šiais metais manęs jis ikrai neinformuos, tai jau faktas .....

Arba dar  štai Elektros energetikos įstatyme nėra nustatyta tvarka, kaip daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriai turi  pasirinkti elektros energijos tiekėją bendroms reikmėms.

O tuo tarpu kai kurie administratoriai  rengia konkursus juos pasirinkti ....

Ir ką daugiabučių namų savininkams daryti ??

Todėl ir prašau informuoti prezidentą apie visa tai sumų sumoje, nes  to aš pats padaryti negaliu, nes mano jam siunčiami laiškai blokuojami:

Pranešimas užblokuotas

gitanas.nauseda@prezidentas.lt užblokavo jūsų pranešimą. Jei norite sužinoti daugiau informacijos, žr. toliau pateiktus išsamią techninę informaciją.

Atsakas iš nuotolinio serverio buvo:

550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. AS(201806281) [HE1EUR04FT056.eop-eur04.prod.protection.outlook.com]

O jeigu mano laiškai nebūtų blokuojami, tai  prezidentas gautų labai daug objektyvios informacijos apie tai, kokie beteisiai yra vartotojai toje mūsų Gerovės šalyje, atseit „teisinėje“.

Ir jeigu ji jam  yra neįdomi, pakanka trumpos žinutės: „Nesiųsti“.

Ir tai būtų nedelsiant padaryta, nors ir prezidentas yra pažadėjęs neužsidaryti nuo savo rinkėjų.

Todėl ir prašau informacijos kodėl mano laiškai prezidentui  yra blokuojami.

Vienkart prašau prezidentui priminti LR Konstitucijos 89 straipsnį, nustatantį:

Respublikos Prezidentą, laikinai išvykusį į užsienį arba susirgusį ir dėl to laikinai negalintį eiti pareigų, tuo laiku pavaduoja Seimo Pirmininkas.

 

Ir būsiu nuoširdžiai dėkingas už informaciją, kodėl prezidentas nevykdo savo priesaikos.

 

Antanas Miškinis

 

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą