2021 m. kovo 29 d., pirmadienis

Gal mums ne taip matosi ...

 
Gautas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos laiškas, kuriame rašoma:

Dėl nepaskirstyto karšto vandens kiekio nustatymo ir leistinų apskaitos prietaisų paklaidų

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 23 dalimi, nepaskirstytasis karšto
vandens kiekis
– viršijantis leistinas apskaitos prietaisų paklaidas skirtumas tarp geriamojo vandens karštam vandeniui paruošti kiekio, išmatuoto daugiabučio namo įvade, ir butų karšto vandens
skaitiklių rodmenų sumos.
Taigi, kaip matyti, nepaskirstytas karšto vandens kiekis nustatomas iš geriamojo vandens karštam vandeniui paruošti kiekio, išmatuoto daugiabučio namo įvade atimant butų karšto vandens
skaitiklių rodmenų sumą.

 

Gali  būt mes kažko tai nesupratome, gal ne taip  mums matosi .............

Todėl ir būsime dėkingi, gerbiami Vilniaus miesto karšto vandens vartotojai, jei paaiškinsite,  kas gi yra tas „nepaskirstytasis karšto vandens kiekis“.

Tikimės kad tai Jūs,kurie gyvenate daugiabučiuose namuose (Seimo nariai, Prezidentūros klerkai, prokurorai, teisėjai, policininkai, VSD ir STT agentai, valstybės tarnautojai, bočiai, senjorai, pagyvenę žmonės  ,,)  žinote, nes kiekvieną mėnesį   apmokate  atitinkamą  jo dalį ......................  

***********************************************

P.S.

Šilumos ūkio įstatymas

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

23. Pastato šildymo būdas – pastato projektavimo dokumentuose techniniu sprendimu nustatytas būdas pastato patalpoms šildyti, apimantis ir karšto vandens tiekimo sistemoje įrengtus šildymo prietaisus.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą