2021 m. kovo 9 d., antradienis

Ar energetikos ministras elgsis taip, kaip yra prisiekęs, - "gerbti ir vykdyti LR Konstituciją ir įstatymus"..

 

 Energetikos ministrui  Dainiui Kreiviui       2021.03.08    

  Asmeniškai

 

DĖL   LR  KONSTITUCIJOS   NUSTATYTŲ  REIKALAVIMŲ  VYKDYMO

 

LR konstitucija nustato:

 Valstybė gina vartotojo interesus.

Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.


Tuo tikslu:

Civilinis Kodeksas nustato:

  6.385 straipsnis. Energijos kiekis ir kainos (tarifai)

 .3. Abonentas, kai jis yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją savo buitinėms reikmėms, gali naudoti tiek energijos, kiek jam reikia.

 

Šilumos ūkio įstatymas nustato:

 23 straipsnis. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai

 1.     Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomuosius reikalavimus.

 2.     Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai apima technines galimybes vartotojams reguliuoti šilumos suvartojimą pastate.

 Namo pertvarkymas pagal privalomuosius reikalavimus turi būti remiamas Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

     

 Tai vykdydama,  Energetikos ministerija energetikos ministro  2010 m. liepos 10 d.  įsakymu Nr. D1-595/1-201 patvirtino  DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIVALOMUOSIUS  REIKALAVIMUS“,  kuriose nustatė:

                            I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Privalomieji reikalavimai nustatomi daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemoms (toliau – sistemos):

1.2. suprojektuotoms rengiant statinio projektą naujo daugiabučio namo statybai, esamo rekonstravimui ar kapitaliniam remontui, kai projektavimas pradėtas iki 2003 m. liepos 1 d. (toliau – senos sistemos).

 III. SENŲ SISTEMŲ PRIVALOMIEJI REIKALAVIMAI

 3. Senos sistemos turi atitikti šių daugiabučių namų projektinėje dokumentacijoje arba, jeigu tokios dokumentacijos nėra, 2 punkte nurodytuose dokumentuose nustatytus reikalavimus šildymo prietaisų galiai, šilumnešio debitų paskirstymui, vamzdynų šiluminei izoliacijai.

4. Senose sistemose turi būti:

4.1. hidraulinio balansavimo priemonės;

4.2. atsiskaitomieji apskaitos prietaisai suvartojamos šilumos ir (ar) karšto vandens kiekiui nustatyti;

4.3. įrenginiai reguliuoti šilumos suvartojimą pastate.

 

    Tačiau Energetikos ministerija energetikos ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1-348 patvirtino  naujus „DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIVALOMUOSIUS  REIKALAVIMUS“,  kuriuose nustatė:

        BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai (toliau – Privalomieji reikalavimai) nustatomi daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemoms
(toliau – sistemos):

1.1. suprojektuotoms po 2003 m. liepos 1 d. (toliau – naujos sistemos);

1.2. suprojektuotoms iki 2003 m. liepos 1 d. (toliau – senos sistemos);

1.3. suprojektuotoms iki 2003 m. liepos 1 d., jei senos sistemos yra rekonstruojamos ir (ar) atnaujinamos (modernizuojamos) pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ arba ją atitinkančias savivaldybių programas daugiabutį namą (toliau – rekonstruojamos, atnaujinamos (modernizuojamos) sistemos).

 III SKYRIUS

SENŲ SISTEMŲ PRIVALOMIEJI REIKALAVIMAI

  3. Senos sistemos turi atitikti šių daugiabučių namų projektinėje dokumentacijoje arba, jeigu tokios dokumentacijos nėra, Privalomųjų reikalavimų 2 punkte nurodytuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus šildymo prietaisų galiai, šilumnešio debitų paskirstymui, vamzdynų šiluminei izoliacijai.

4. Senose sistemose turi būti atsiskaitomieji apskaitos prietaisai daugiabučiame name sunaudotos šilumos ir (ar) daugiabučio namo kiekviename bute sunaudoto karšto vandens kiekiui nustatyti.

-----------------------------------------------

   Tokiu būdu, ministerijos teisės aktas nustatė, kad   senos statybos daugiabučiuose namuose   tapo neprivaloma  sutvarkyti šildymo ir karšto vandens sistemas visų pirma taip, kad vartotojai galėtų reguliuoti savo butų šildymą, nes daugiabučių namų renovacija nėra privaloma.

Tokiu būdu didžioji dauguma daugiabučių namų ir toliau ~25 procentus šilumos išleis į orą ....

Nes  daugiabučių namų renovacijos,  dėl jai taikomo korupcinio ir nusikalstamo modelio (atitinkančio tik nesąžiningi verslo interesus), pabaiga, kaip sakoma, horizonte ........

(Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis, 2009 metų pabaigoje Lietuvoje buvo 37 267 daugiabučiai (3 ir daugiau butų) namai, iš jų apie 35 000 pastatyti pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus O. BETA duomenimis šiuo  metu renovuoti  3 197  daugiabučiai namai  (8,9 %).

  Tokiu būdu  sumoje yra akivaizdu, kad buvęs ministras sulaužė savo priesaiką „gerbti ir vykdyti LR Konstituciją ir įstatymus“.

  Galimas atvejis ministre, kad Jūs to ir nežinote.

  Todėl  šiuo esate apie visa tai sumoje informuotas ir tikimės, kad elgsitės taip, kaip  kad esate prisiekęs  gerbti ir vykdyti LR Konstituciją ir įstatymus ir apie savo pasirinkimą mus nedelsdamas informuosite.

 

  Prezidentas         Antanas Miškinis

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                   

                   

 

 

 

 

 

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą