2020 m. gegužės 3 d., sekmadienis

Mūsų prezidentui šiandien šventė .......... 2020-05-03.  Prezidento komunikacijos grupė pranešė:

Lenkijos Konstitucijos dienos proga – šalies vadovo sveikinimas
„Abiejų Tautų Respublikos 1791 metais priimta Gegužės 3-iosios Konstitucija amžiams įėjo į istoriją kaip pirmoji konstitucija Europoje, o pagrindiniai joje įtvirtinti principai ir jos dvasia gyvuoja ir šiandien. 

Mūsų tautos susietos tvirtais istorijos saitais – Konstitucija ir šūkis „Už mūsų ir Jūsų laisvę“ įkvėpdavo ištisas kartas kovoje už laisvę ir nepriklausomybę. 

 Bendromis vertybėmis ir demokratijos principais grindžiamas bendradarbiavimas Europos Sąjungoje ir NATO rodo, kad Lenkija ir šiandien išlieka mūsų artima kaimyne ir bendraminte daugeliu aktualių klausimų. 

Kartu puoselėjame savo demokratiją, giname piliečių teises ir siekiame užtikrinti ne tik savo, bet ir visų europiečių saugumą“, 

– teigiama šalies vadovo sveikinime.
 ---------------------------------------------------------------

Tarkime, kad tai buvo pirmoji konstitucija Europoje, betgi ji baudžiavos mūsų protėviams tai nepanaikino.

Ir čia reikia sutikti su prezidentu, jos dvasia gyvuoja ir šiandien.

Nes, ir jo paties elgesys, ir liaudies rodomas jam pasitikėjimas, tvirtina, kad baudžiavos palikimas  vis dar gyvas.

Betgi kaip suprasti prezidento teiginį, kad „mūsų tautos susietos tvirtais istorijos saitais – Konstitucija“.

 Nes  tuometinė dviejų tautų respublika - Rzeczpospolita Obojga Narodów, Rzeczpospolita Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego apėmė daugiausia dabartines Lenkijos, Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos teritorijas, taip pat dalį šiuolaikinių Rusijos, Latvijos, Estijos, Moldavijos ir Slovakijos teritorijų.

  Todėl visiškai vietoje klausimas - Kas gi buvo tuo metu  tos dvi  tautos??

    Esmė tame, kad tuo metu   „tautomis“ buvo vadinta Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorijos visuma.

   Tokiu būdu pagrindinė LDK gyventojų masė nebuvo laikoma tauta, juo labiau baudžiauninkai.

   Tokiu būdu Abiejų tautų respublikos likimą sprendė lenkai ir sulenkėjusi LDK bajorija*.

    Nes,  to meto supratimu, Abiejų tautų respublikoje egzistavo  tik viena- lenkų tauta.

     Ir štai todėl nuo 1971 gegužės 3 dienos  lenkų ir sulenkėjusių LDK bajorų pastangomis  LDK pavadinimo naujame valstybės pavadinime nebeliko.

 Deja šiandien, kai kuriems negerbtiniems subjektams,  besivadinantiems  istorikais, tai atrodo nereikšmingu faktu. 

  Betgi, kai kokia nors įstaiga ar organizacija baigia savo veiklą, jos pavadinimas šalinamas iš registro duomenų bazės – panašus veiksmas buvo atliktas ir 1791 m. gegužės 3 dieną  su LDK  ji prarado savo tapatybę

  Todėl, atstačius mūsų šalies Nepriklausomybę 1918 metais, vienas iš argumentų, juridiškai bene tvirčiausias, kovoti su nepriklausoma Lietuva ir buvo ši nelemta konstitucija. 

  Todėl tos  konstitucijos pasekmes turėtų žinoti kiekvienas susipratęs lietuvis – Suvalkų krašto ir Pietryčių Lietuvos  žemių okupacija ir aneksija, jose intensyviai naikinta lietuviška kultūra, uždarytos mokyklos ir draugijos, vietiniai gyventojai sulenkinti, šviesuoliai, kunigai ir kiti pažangūs žmonės persekioti ir  tremti, kaip lenkiška administracija tuomet vadino, „Kauno Lietuvon“.

O štai ką dabar rašo "nacionalinis transliuotojas": 

 Reikia pažymėti, kad konstitucinė sąranga buvo užbaigta svarbiu 1791 m. spalio 20 d. Abiejų Tautų Tarpusavio įsipareigojimu, kuris tapo svarbia Konstitucijos pataisa.

įsipareigojimas yra svarbus konstitucinis aktas Lietuvos valstybingumo tęstinumo kontekste.

Štai taip yra „nepriklausomoje“ Lietuvoje ...............

 Tiktai ar kas nors domėjosi, kiek Lenkijos įtakos agentų randasi mūsų šalyje ??

Ir tai ne koks nors priekaištas Lenkijai, greičiau tai   sektinas pavyzdys mūsų valdžiai.

Deja mūsų aukščiausia valdžia yra ne pilietinė, o  kosmopolitinė – liberastinė.... 

 Ir jai Lietuvos valstybės reikalai, mūsų tautiečiai užsienyje, etninėse Lietuvos žemėse, bei Vilniaus krašte,  tiek ir terūpi ....


--------------------------------------------------------------------------------
  
*LDK sunaikinimo signatarai

  • Kunigaikštis Kazimieras Sapiega,     Lietuvos artilerijos generolas, LDK konfederacijos maršalka.
  • Juozapas Kazimieras Kosakovskis,   Livonijos ir Kuršo vyskupas, Vilniaus vyskupijos įpareigotas koadjutorius kaip deputatas.
  • Kazimieras Konstantinas Pliateris,         Trakų generolas kaštelionas, deputatas konstitucijai iš LDK senato
  • Juozapas Zabiela,      pasiuntinys iš Žemaičių Kunigaikštystės, deputatas konstitucijai.
  • Jackus Putkameris,   Minsko vaivadijos pasiuntinys, deputatas konstitucijai iš LDK provincijos.
----------------------------------------

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą