2020 m. gegužės 21 d., ketvirtadienis

Klausimas Seimui -Ar Jūsų globojama Valstybinė energetikos reguliavimo taryba dirba ar tik ragina ...Valstybinei  energetikos reguliavimo tarybai                       2020-05-21  Nr. 6

                            

DĖL“VERT RAGINA UŽTIKRINTI TINKAMĄ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪRĄ DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE

 
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba paviešino:

Publikuota: 2020.05.20. Atnaujinta: 2020.05.20

VERT RAGINA UŽTIKRINTI TINKAMĄ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪRĄ DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) atkreipia dėmesį į būtinybę skirti didesnį dėmesį saugaus šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo priežiūrai daugiabučiuose namuose.

Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų interesams atstovauja daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai.

Jie, su butų ir kitų patalpų savininkų pasirinktu prižiūrėtoju turi sudaryti daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) sutartį arba teisės aktuose nustatyta tvarka patys yra atsakingi už šildymo ir karšto vandens sistemos technologinį valdymą ir techninę priežiūrą (eksploatavimą), savivaldybės – kontroliuojanti institucija, užtikrina, bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę.

VERT specialistai ne rečiau kaip kartą per keturis metus įvertina, ar daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatuojamos ir jų priežiūra vykdoma vadovaujantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Lietuvos savivaldybėse pagal planą 2019 m. patikrinus, kaip daugiabučiuose namuose užtikrinamas šildymo ir karšto vandens sistemų saugus eksploatavimas ir jų priežiūra, identifikuoti šie dažniausiai pasikartojantys pažeidimai:

• nėra šilumos punktų ir karšto vandens sistemų projektų;
• šildymo prietaisai neturi galios atitikties projektui nustatymo aktų;
• nėra  reguliatorių, skirtų šilumos suvartojimui name reguliuoti;
• neatliekama šilumos suvartojimo rodiklių (namui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti) analizė;
karšto vandens vartojimo vietose nepalaikoma nustatyta temperatūra;
• nerengiami ir gyventojams neteikiami siūlymai dėl šilumos energijos taupymo priemonių;
• ir kt. 

  Apie nustatytus pažeidimus informuojamos savivaldybių administracijos, prašant pateikti informaciją, kokių veiksmų ketina imtis, kad priežiūra būtų vykdoma tinkamai.

VERT atkreipia dėmesį, kad kokybiškai atliekamos daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų / administratorių funkcijos leidžia užtikrinti efektyvų šilumos vartojimą namuose, sumažinant vartotojų mokėjimus už šilumos energiją, taip pat gerinti komfortines ir higienos sąlygas, padeda išvengti avarinių ar ekstremalių situacijų.


 Tarkime, tai yra tikrai šilumos vartotojams aktuali informacija.

   Todėl ir pirmas klausimas Jei informacija yra iš tikro svarbi, kodėl nenurodyti informacijos rengėjai su kuriais būtų galima šią informaciją pasitikslinti. Prašome į tai atsakyti.

Antras klausimas -   Šilumos ūkio įstatymas nustato, kad daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra atliekama Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. T. y. vadovaujantis pastato Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašU.

O jis nustato:
III. pastato Šildymo ir karšto vandens Sistemos priežiūros (EKSPLOATAVIMO) dokumentai
 12. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) dokumentai yra:
12.1. pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos aprašas;
12.2. pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos veikimo instrukcija;
12.3. pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) instrukcija;
13. Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos apraše nurodoma:
13.1. bendras pastato šildymo ir karšto vandens sistemos aprašymas, atsižvelgiant į teisės aktus, pagal kurių reikalavimus pastato šildymo ir karšto vandens sistema buvo suprojektuota ir sumontuota. Šiame aprašyme taip pat pateikiama informacija apie tikslą ir paslaugas, kurias atlikti pastato šildymo ir karšto vandens sistema buvo suprojektuota;
13.2. pastato šildymo ir karšto vandens sistemos veikimo schema;
13.3. informacija apie pagrindinius pastato šildymo ir karšto vandens sistemos komponentus, pagrindines jų charakteristikas (šilumokaičių galias, šildymo prietaisų galias, siurblių našumą, šilumnešių ir patalpų būdingus parametrus, projektines temperatūras, paslėptų vamzdynų vietas, bendram naudojimui tenkančių sistemos dalių skaitinį apibūdinimą ir kt., o esant autonominiam šilumos šaltiniui – kuro tipą, katilo galią ir pan.);
13.4. pastato šildymo ir karšto vandens sistemos pripažinimo tinkamomis naudoti informacija ir duomenys (kartu su projektuotojo numatytais duomenimis);
13.5. montuotojo bei priežiūros ir veikimo dokumentų rengėjo pavadinimas ir buveinė;
13.6. garantijos sąlygos;
13.7. saugios būklės ir eksploatacinių režimų kriterijai ir ribos, kita pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrai (eksploatavimui) ir parametrų reguliavimui svarbi informacija.
14. pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos veikimo instrukcijoje nurodoma:
14.1. paleidimo ir stabdymo metodai, avarinės procedūros, įvairių posistemių ir zonų valdymas. Apibūdinama sistemos komponentų ar įrenginių gamintojo instrukcijų saugojimo tvarka;
14.2. valdymo ir saugos įtaisai. Valdymo ir saugos įtaisų veikimo nurodymai;
14.3. eilinės apžiūros ir veiksmai bei atitinkami nurodymai, kaip juos atlikti;
14.4. teisės aktų reikalavimai. Šių teisės aktų ištraukos ar nuorodos į jų skyrius, punktus ir pan., kurie susiję su pastato šildymo ir karšto vandens sistemos įrenginių priežiūros reikalavimais;
14.5. galimi pastato šildymo ir karšto vandens sistemos veikimo sutrikimai;
14.6. šilumnešio, dujų ar skysto kuro nutekėjimas. Nurodymai, ką reikia daryti, jei nuteka šilumnešis, dujos ar kuras.
15. Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) instrukcijoje nurodoma:
15.1. nustatomas konkrečios šildymo sistemos, atsižvelgiant į jos projekte nurodytam komforto palaikymo lygiui pasiekti turimą įrangą, priežiūros darbų sąrašas ir jų vykdymo instrukcija;
15.2. sistemos veikimo charakteristikos, saugumas ir efektyvumas. Nustatyti esminiai skaitiniai ir loginiai šildymo ir karšto vandens sistemos veikimo rodikliai, kurie Prižiūrėtojo turi būti užtikrinti tam, kad sistema atitiktų nustatytus parametrus, saugumą ir efektyvumą;
15.3. tikrinimas, apžiūra, taisymas (Aprašo 2 priedas);
15.4. veiksmų, atliekant priežiūrą, registravimas bei reikalavimai priežiūros žurnalo pildymui;
15.5. saugaus veikimo ir avarijų likvidavimo procedūros;
15.6. papildoma informacija. Teisės aktų, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos komponentų gamintojų nurodymų ar reikalavimų (instrukcijų), šildymo ir (ar) karšto vandens projektuotojo nurodymų ištraukos ar nuorodos į šių dokumentų skyrius, punktus ir pan.
16. Šio Aprašo 12 punkte nurodytų dokumentų formatas turi būti tinkamas patogiai naudoti ir išsaugoti, jie turi būti pastato savininko, Bendrojo naudojimo objektų valdytojo arba Prižiūrėtojo darbo vietoje.    Todėl iš čia ir klausimas – kaip Tarnyba vertina totalinę situaciją kada  pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) dokumentai iš esmės netinkamai paruošti, ar jų tiesiog nėra. Ir kodėl tai nėra pažymėta „VERT RAGINA.....“   Prašome į tai atsakyti.


Trečias klausimas:

Energetikos įstatymas nustato:
 36 straipsnis. Sankcijos ir jų taikymo tvarka
1. Energetikos įmonėms už pažeidimus vykdant reguliuojamąją veiklą, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytus pažeidimus, užtikrinant atitiktį teisės aktų nustatytoms reguliuojamosios veiklos sąlygoms, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba  skiria baudas:
          5) už Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme nustatytų pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) veiklos reikalavimų nesilaikymąiki 10 procentų pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) metinių pajamų dydžio, gautų praėjusiais finansiniais metais

  Iš čia ir klausimas kiek kartų per 2019 metus Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pritaikė šį Energetikos įstatymo straipsnį, ir kokiai bendrai sumai €. Prašome pateikti šią informaciją.

Vienkart prašome vertinti, kad nesant tinkamai paruoštų pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) dokumentų netinkamai atliekama ir priežiūra, o mokestis už tai imamas.

Ryšium su tuo prašome informacijos ar Valstybinė energetikos reguliavimo taryba šioje vietoje pripažįsta ir savo kaltę. Prašome atsakyti.

Ketvirtas klausimas -  Nesant tinkamai paruoštų pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) dokumentų, ar jų nesant,  netinkamai atliekama ir priežiūra, o mokestis už tai imamas.

Ryšium su tuo prašome informacijos ar Valstybinė energetikos reguliavimo taryba šioje vietoje pripažįsta ir savo kaltę, ir kaip gražinti gyventojams neteisėtai išreikalautą mokestį.  Prašome atsakyti.

Penktas  klausimas – Metai iš metų daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai atseit atlieka termines legionelės bakterijų dezinfekcijas, kas nėra nei jų teisė nei pareiga.

Šių betikslių   „dezinfekcijų“ dėka  daugiabučių namų vartotojai patiria žalą dėl padidintos  pašildyto vandens temperatūros, ir betiksliai sunaudoto jo kiekio.

  O iš šios  „ofenzyvos“ nauda tiktai šilumos ir geriamo vandens tiekėjams.

  Ryšium su tuo prašome informacijos, kokiai sumai 2019 metais Valstybinė energetikos reguliavimo taryba  įvertino šią daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų neteisėtą veiką.


Šeštas, neprivalomas atsakyti, klausimas – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba atlieka ir ikimokyklinių įstaigų   šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros kontrolę.
 
O Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nustato:
 
VII SKYRIUS
VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO REIKALAVIMAI
 60. Geriamojo vandens kokybė turi atitikti teisės akto [13.8] reikalavimus.
61. Karštas ir šaltas vanduo turi būti tiekiamas nuolat grupių indų plovyklose, tualetuose-prausyklose, tualetuose ir, jei yra įrengta, maisto gamybos patalpose, skalbykloje, sveikatos, logopedo kabinetuose, gyvūnų laikymo patalpoje, grupės, kurioje yra ugdomų vaikų iki 1 metų amžiaus, žaidimų patalpoje / erdvėje.
62. Karšto vandens temperatūra tualetuose-prausyklose vaikams įrengtuose maišytuvuose turi būti ne žemesnė kaip 37° C ir ne aukštesnė kaip 42° C.


        Ryšium su tuo būsime dėkingi, jei atsakysite kodėl LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 24:2017 „GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI nustato kad daugiabučiuose namuose karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50 0C  Prezidentas                   Antanas Miškinis

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą