2018 m. sausio 16 d., antradienis

Prokuroras ramus, kaip belgas, o Kainų komisija yra rami, kaip visa Belgija ......

       

                      Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, gavusi informaciją, kad Vilniaus šilumos tiekėjas AB Vilniaus šilumos tinklai šilumos vartotojams pateikia sąskaitas be esminio privalomo rekvizito „Butui priskirtas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti“,   net kelis kartus užklausė Energetikos ministeriją ar tikrai tai yra privaloma .......................

     Gavusi iš Energetikos ministerijos kaskart vieną ir tą patį teigiamą atsakymą, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pagaliau paprašė   šilumos tiekėją AB Vilniaus šilumos tinklai „ buitiniams vartotojams pateikiamuose mokėjimo pranešimuose (sąskaitose) nurodyti tikslias Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 6 priedo privalomos informacijos formuluotes. ir apie priimtus sprendimus informuoti Komisiją iki 2017 m. gruodžio 22 d.“

 Taip Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija reagavo į akivaizdžią ir nepaneigiamą informaciją, kad AB Vilniaus šilumos tinklai, šilumos tiekimo licencijos turėtojai,  nuo pat savo veiklos pradžios nevykdo  privalomų ŠILUMOS TIEKIMO LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ reikalavimų:

        34. Licencijų turėtojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, šių taisyklių, kitų teisės aktų, reglamentuojančių šilumos ūkio veiklą.
38. Asmuo, kuris verčiasi šilumos tiekimo veikla, privalo:
38.2. tiekti šilumą vartotojams pagal šilumos pirkimo–pardavimo sutartis;
38.3. parduoti vartotojui šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą šilumos kiekį, laikydamasis šalių suderinto šilumos tiekimo ir vartojimo režimo. Patiektos ir suvartotos šilumos kiekis nustatomas pagal apskaitos prietaisų rodmenis arba kitu sutartyje nurodytu būdu;
                                                          -------------------------
 Tokiu būdu  yra akivaizdu ir nepaneigiama, kad šilumos licencijos turėtojas nuo pat savo veiklos pradžios nevykdė:
Ø  Šilumos ūkio įstatymo,
Ø  Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių,
Ø  Šilumos pirkimo – pardavimo  sutarčių su buitiniais vartotojais  

 esminių privalomų reikalavimų.


  Taigi yra, kaip yra .... .... Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nuo pat AB Vilniaus šilumos tinklai veiklos pradžios buvo informuota, kad pastaroji nevykdo tai, kas jai priklauso; kad nevykdydama  karšto vandens tiekimo  veiklos  ima už tai Kainų komisijos nustatytus mokesčius, kas tikrai atitinka   Valstybinio reketo“ sąvoką.


  Kas taip, tai taip, tiktai  ką gi visą tą laiką  veikė licenciją išdavusi institucija, kurią ŠILUMOS TIEKIMO LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS įpareigojo   „nustačius  licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi pažeidimą,   raštu per 5 darbo dienas ĮSPĖTI apie tai licenciją turintį asmenį ir NURODYTI  LAIKĄ, PER KURĮ JIS TURI PAŠALINTI NUSTATYTUS PAŽEIDIMUS“.

  
Taigi yra.., kaip yra ...tiktai priremta prie sienos licenciją išdavusi institucija, tiktai  maloniai paprašė  licencijos turėtoją  laikytis esminių ir privalomų Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių nuostatų ....

O kada   licenciją išdavusiai institucijai  buvo pranešta, kad licencijos turėtojas  iš esmės ignoravo Jos „prašymą“, pastaroji   informavo:

     Kaip Pareiškėjui yra žinoma, Komisija 2017 m. gruodžio 1 d. raštu Nr. R2-(VTGI)-3253 kreipėsi į Bendrovę dėl Taisyklių nuostatų vykdymo. Informuojame, kad Bendrovė 2017 m. gruodžio 21 d. raštu Nr. SD-7153 informavo Komisiją, kad vykdo būtinus programinius pakeitimus informacinėje sistemoje, kurie sudarys galimybes mokėjimo pranešimuose (sąskaitose) už šilumą ir karštą vandenį nurodyti tikslias privalomos informacijos formuluotes.
                  Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad Komisijos reikalavimas yra įgyvendinamas, todėl Komisija neturi pagrindo imtis priemonių dėl šio reikalavimo nevykdymo ......

                            
  Taigi nei įspėjimo, nei konkretaus termino ...... tiktai "darytina išvada" .......

   Taigi situacija  sekanti:
 licencijos turėtojas nuo pat savo veiklos pradžios  nevykdo Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių reikalavimų,    
o licenciją išdavusi valdžios institucija dėl  to yra, kaip sakoma, rami, kaip belgas ....

  Betgi, kas paneigs,  kad Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių esminių nuostatų nevykdo ir visi kiti Lietuvos šilumos tiekėjai..

  Tokiu būdu yra akivaizdu ir nepaneigiama -  sumoje Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija  yra rami, kaip visa Belgija ....


O ką tuo metu veikia Vilniaus apygardos prokuratūros vadovas???
  Taigi jau greit bus mėnuo, kaip jis suka galvą,  kaip iš tokio ypatingai jam keblaus klausimo

  • Kaip turi pasielgti prokuroras savo rankose turėdamas akivaizdų ir nepaneigiamą įrodymą, kad pažeidžiamas viešasis interesas,

išsisukus ....
  O kad jam visiškai galva neapsisuktų, nusiūsime tai, kas aukščiau išdėstyta.

  O tai, kad iš viso to, vieno nepriklausomo energetikos eksperto paskaičiavimais, Vilniaus šilumos tiekėjas kraunasi milijoninius  pelnus, gerbiamas prokuratūros vadovas  jau senai žino, o jam pavaldūs prokurorai   žino dar seniau ...

   Vienkart,  yra gera proga  gerbiamam prokuratūros vadovui priminti,  kad tie jo  prokuratūros darbuotojai, kurie  savo lėšomis prisideda prie neteisėtų šilumos tiekėjo pelnų kaupimo,  turėtų būti jo atitinkamai vertinami ..............

Betgi kol kas labai jau yra panašu, kad ir gerbiamas prokuroras yra ramus,  kaip belgas .....

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą