2018 m. sausio 18 d., ketvirtadienis

DĖL LIETUVOS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO“. -projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2016 M. KOVO 18 D. NUTARIMO nR. 259 „DĖL VYRIAUSIOSIOS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

2018 m. sausio          d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo Nr. VIII-1031 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2400 3 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 
1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 18 d. nutarimą Nr. 259 „Dėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sudarymo“:
1.1. Pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:
NUTARIMAS


DĖL LIETUVOS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO“.
1.2. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:
„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria:“.
1.3. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
1. Sudaryti iki 2020 m. kovo 29 d. šią Lietuvos administracinių ginčų komisiją: Vytautas Kurpuvesas (pirmininkas), Roma Sabina Alimienė, Jūratė Mikalčienė, Vaidas Milius ir Zita Smirnovienė.“
2. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 18 d. nutarimą Nr. 259 „Dėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sudarymo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria:
Sudaryti iki 2020 m. kovo 29 d.:
1. Lietuvos administracinių ginčų komisiją: Vytautas Kurpuvesas (pirmininkas), Zita Smirnovienė (pirmininko pavaduotoja), Roma Sabina Alimienė, Eglė Bilevičiūtė, Jonas Korsakas, Jūratė Mikalčienė ir Vaidas Milius.
2. Lietuvos administracinių ginčų komisijos teritorinius padalinius:
2.1. Kauno apygardos skyrių: Birutė Pranevičienė (pirmininko pavaduotoja teritoriniame padalinyje), Daiva Bereikienė, Tomas Gagys, Lionela Gelmanienė ir Jūratė Ramanauskaitė;
2.2. Klaipėdos apygardos skyrių: Inga Drąsutavičienė (pirmininko pavaduotoja teritoriniame padalinyje), Vilija Astrauskienė, Dalia Gumuliauskienė, Zita Romanovaitė ir Rasa Tolušytė;
2.3. Panevėžio apygardos skyrių: Ieva Žentelytė (pirmininko pavaduotoja teritoriniame padalinyje), Aušra Gasiūnienė, Jurga Mažuknienė, Vitalija Mikonienė ir Vesta Šliogerytė;
2.4. Šiaulių apygardos skyrių: Raminta Ramanauskienė (pirmininko pavaduotoja teritoriniame padalinyje), Giedrius Jakubėnas, Deividas Kiršys, Vaida Paurienė ir Svetlana Sinkevičienė.“
3. Šio nutarimo 2 punktas įsigalioja 2018 m. vasario 1 dieną.


Ministras Pirmininkas                    

  Teisingumo ministras                        

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą