2017 m. gruodžio 19 d., antradienis

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija kas mėnesį skelbia šilumos kainas, o skelbti šilumos tiekėjų gautus pelnus ATSISAKO .............

Lietuvos vyriausybei                                                                  2017 12 19  Nr. 19
            
                         
DĖL  ĮSTATYMO  PROJEKTO  LIETUVOS  RESPUBLIKOS  ŠILUMOS  ŪKIO ĮSTATYMO  NR.  IX-1565  30  IR  34  STRAIPSNIŲ PAKEITIMO  Energetikos ministerija  parengė Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 30 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (Projektas, Priedas 1), su kurio šiuo metu dirba  Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
                                                                                      
 Tokiu būdu šis Projektas nustato:

„Jeigu šilumos tiekėjas prižiūri šilumos vartotojų šildymo ir karšto vandens sistemas, šios veiklos sąnaudos įtraukiamos į apskaitą atskirai.“
   
Tačiau, kada šilumos tiekėjas prižiūri savo šilumos punktus, kurie yra pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų dalis, šių sąnaudų apskaitos tvarka  įstatymu nėra nustatyta.


          Projektas taip pat nustato:

  Šilumos tiekėjų informacija, susijusi su jų licencijuojama veikla ar veikla, kurios kainos reguliuojamos, yra vieša.

   Valstybės ir savivaldybės institucijos, įstatymų nustatyta tvarka atlikdamos joms pavestas funkcijas, turi teisę gauti iš šilumos ar karšto vandens tiekėjų ir pastato šildymo bei karšto vandens sistemos prižiūrėtojų finansines ataskaitas ir kitus dokumentus, susijusius su jų reguliuojamąja veikla.

    Šilumos tiekėjų duomenys apie šilumos tiekimo ir karšto vandens tiekimo sąnaudas skelbiami viešai pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytas taisykles.“

„Nepriklausomų šilumos gamintojų, kuriems taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara, duomenys apie reguliuojamosios veiklos sąnaudas skelbiami viešai pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytas taisykles.“
-----------------------------------------

O galiojantis Šilumos ūkio įstatymas nustato:

                      22 straipsnis. Vartotojų informavimas

                      4. Šilumos ir (ar) karšto vandens įmonių informacija apie veiklos sąnaudas, sistemų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, investicijas į sistemos plėtrą, kainų ir tarifų struktūrą, paslaugų teikimo sąlygas yra vieša.
------------
     Tačiau, kaip bebūtų keista ir nesuprantama,  Šilumos ir (ar) karšto vandens įmonių informacija apie jų gautą pelną, išmokėtus dividendus  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuomone yra SLAPTA.

  Štai Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija kas mėnesį skelbia šilumos kainas, o skelbti šilumos tiekėjų gautus  pelnus ATSISAKO.

O ką jau bekalbėti apie šilumos tiekėjų išmokėtus dividendus ......

  Kai tuo tarp kitų  energetikos bendrovių, kurių kainos yra valstybės reguliuojamos, informacija apie išmokėtus dividendus skelbiama žiniasklaidoje.

 Ypatingai būtų įdomu šilumos vartotojams sužinoti šilumos tiekėjų gautus pelnus iš nevykdomos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo veiklos.

 Nepriklausomo energetikos eksperto Rimanto Zabarausko paskaičiavimu nuo kiekvieno kubinio metro karšto vandens, kuris paruošiamas  daugiabučių namų šilumos punktuose (tame tarpe ir nuosavybės teise priklausančiuose pastato savininkams !!!!)  šilumos tiekėjams sukapsi 0,68 euro – tiek gauna pelno nevykdant karšto vandens tiekimo veiklos ....


Tikėtina, kad ir Vyriausybei būtų įdomu sužinoti, kiek milijonų eurų kasmet pavagiama iš šilumos vartotojų.


     Todėl sumoje tikimės, kad, tenkinant viešąjį vartotojų interesą, aukščiau pateiktos mūsų pastabos Projektui bus sutiktos palankiai ir atitinkamai įvertintos, o  mes būsime informuoti.

                         Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas                   Antanas Miškinis


 -------------------------------------------------------------------------------
 

Priedas1
LIETUVOS RESPUBLIKOS
ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 30 IR 34 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 2017 m.                                              d. Nr.
Vilnius
 1 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 30 straipsnio 13 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:
„4) tvarkyti atskirą nuo kitų rūšių veiklos šilumos tiekimo veiklos apskaitą, rengti reguliuojamosios veiklos ataskaitas ir užtikrinti, kad būtų atliktas reguliuojamosios veiklos ataskaitų nepriklausomas vertinimas ir reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo sistemos vertinimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 161 straipsnio nuostatomis, ir kasmet viešai skelbti duomenis apie licencijuojamos veiklos sąnaudas pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytas taisykles;“.
 2 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 34 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
34 straipsnis. Sąnaudų apskaita ir kontrolė
1. Jeigu šilumos tiekėjas valdo daugiau kaip vieną šilumos tiekimo sistemą, kurioje realizuojama ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, kiekvienos sistemos sąnaudos įtraukiamos į apskaitą atskirai. Tvarkant buhalterinę apskaitą, pajamų ir sąnaudų ataskaitos parengiamos pagal atskiras savivaldybes.
2. Jeigu šilumos tiekimo sistemoje, kurioje realizuojama ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, šilumos tiekėjas dar ir gamina šilumą, jis privalo atskirai tvarkyti šilumos gamybos ir šilumos perdavimo sąnaudų apskaitą. Jeigu šilumos tiekėjas prižiūri šilumos vartotojų šildymo ir karšto vandens sistemas, šios veiklos sąnaudos įtraukiamos į apskaitą atskirai.
3. Šilumos tiekėjų informacija, susijusi su jų licencijuojama veikla ar veikla, kurios kainos reguliuojamos, yra vieša. Valstybės ir savivaldybės institucijos, įstatymų nustatyta tvarka atlikdamos joms pavestas funkcijas, turi teisę gauti iš šilumos ar karšto vandens tiekėjų ir pastato šildymo bei karšto vandens sistemos prižiūrėtojų finansines ataskaitas ir kitus dokumentus, susijusius su jų reguliuojamąja veikla. Šilumos tiekėjų duomenys apie šilumos tiekimo ir karšto vandens tiekimo sąnaudas skelbiami viešai pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytas taisykles.
4. Nepriklausomi šilumos gamintojai, kuriems taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara, privalo tvarkyti atskirą nuo kitų rūšių veiklos šilumos gamybos veiklos apskaitą, rengti reguliuojamosios veiklos ataskaitas ir užtikrinti, kad būtų atliktas reguliuojamosios veiklos ataskaitų nepriklausomas vertinimas ir reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo sistemos vertinimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 161 straipsnio nuostatomis.
5. Valstybės institucijos, įstatymų nustatyta tvarka atlikdamos joms pavestas funkcijas, turi teisę gauti iš nepriklausomų šilumos gamintojų, kuriems taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara, finansines ataskaitas ir kitus dokumentus, susijusius su jų reguliuojamąja veikla. Nepriklausomų šilumos gamintojų, kuriems taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara, duomenys apie reguliuojamosios veiklos sąnaudas skelbiami viešai pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytas taisykles.“
 3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 d. .Komentarų nėra:

Rašyti komentarą